Recent Submissions

 • Düzenleyici İşlemlere Karşı Bireysel Başvuru 

  GÜNDÜZ, F. Ebru; AKTAŞ, Alkım (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017)
  Bireysel başvuru yolu, Anayasamıza 2010 yılında dahil edilmiştir ve Anayasa’nın 148. maddesinde bu yolun tüm kamu gücü eylem ve işlemlerine karşı mümkün olduğu belirtilmiştir. 6216 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile, ...
 • Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve İstisnaları 

  Ekinci, Murat (PESA, 2017-05)
  2003 tarihli Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Türkiye’de uygulanmaya başlayan bilgi edinme hakkı, bireye karşı üstün konumda olan ve tesis ettiği işlemlerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri elinde bulunduran idareye karşı “idare ...
 • 6446 Sayılı Yeni Elektrik Piyasası Kanununa Göre İdari Yaptırımlar 

  Ekinci, Murat (2014)
  Modernleşme ile birlikte klasik devlet anlayışı değişime uğramış ve devlete biçilen görevler farklılaşmıştır. Devlet artık şahısların sadece eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamamakta aynı zamanda ...
 • Ceza Hukuku İlkeleri Açısından İdari Yaptırımlar 

  Ekinci, Murat (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017-01)
  Yaptırım; kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlama amacıyla kamu otoritesi tarafından vazedilmiş kurallara muhalefet halinde maruz kalınacak bir neticedir. Adlî düzen ve idarî düzen birbirinden farklı hukuki değerlerle ilgili ...
 • İdari Usul ve Dinlenilme Hakkı 

  Çebi Buğdaycı, Melike Özge (2016)
 • Dr. Öğretim Üyesi 

  Unknown author (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008)
 • DİSİPLİN CEZALARININ GERİ ALINMASI 

  F. Ebru, Gündüz (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016)
  İdari işlemin geri alınması, hukuka aykırı idari işlemi sona erdiren hukuki araçlardan bir tanesidir. Ancak idari istikrar için idarenin hukuka aykırı işlemini geri alabileceği bir süre sınırına ihtiyaç vardır. Bu ...
 • DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI BİREYSEL BAŞVURU 

  F. Ebru, Gündüz (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017)
  Bireysel başvuru yolu, Anayasamıza 2010 yılında dahil edilmiştir ve Anayasa’nın 148. maddesinde bu yolun tüm kamu gücü eylem ve işlemlerine karşı mümkün olduğu belirtilmiştir. 6216 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile, ...
 • TERÖR EYLEMLERİNDEN DOLAYI İDARENİN SORUMLULUĞUNDA GÖREVLİ YARGI YERİ MESELESİ 

  F. Ebru, Gündüz (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015)
  Anayasa’nın 125’inci maddesinin son fıkrası uyarınca idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemek zorundadır. İdarenin bir eyleminden kaynaklanmasa da terör eylemlerinden dolayı kişilerin uğradıkları zararların ...
 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA GÖRE İDARİ VESAYET 

  F. Ebru, Gündüz (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015)
  Türk idari teşkilat yapısı Anayasanın 123’üncü maddesine uygun olarak merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanmaktadır. Anayasanın 127’nci maddesine göre idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla merkezden yönetim, ...
 • Düzenleyici Ve Denetleyici Kurulların Denetlenme Şekillerinin İdari Vesayet Bakımından Değerlendirilmesi 

  ÇIRAKOĞLU, Melikşah (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016-07-15)
  Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar, değişen ekonomi koşulları ve devlet politikaları doğrultusunda; çeşitli amaçları gerçekleştirmek üzere, ilk olarak Anglosakson hukuk sisteminde var olan ve ilerleyen süreçte diğer dünya ...
 • İDARE HUKUKUNDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 

  F. Ebru, Gündüz (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Destek, başkasının geçimini kısmen veya tamamen, sürekli ve düzenli olarak sağlayan veya ona ileride bakması kuvvetle muhtemel olan kişidir. İdarenin destekten yoksun kalma tazminatından sorumlu olabilmesi için öncelikle ...
 • İDARİ YAPTIRIMLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 

  F. Ebru, Gündüz (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2017)
  İdari yaptırımların zaman bakımından uygulanması Kabahatler Kanunu’nun 5’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm ile zaman bakımından uygulama konusunda Türk Ceza Kanunu’na atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanunu hükümlerine ...
 • İDARİ DAVALARDA EHLİYET VE HUSUMET 

  F. Ebru, Gündüz (YETKİN YAYINLARI, 2016)