Recent Submissions

 • Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 

  TAŞTAN, Furkan Güven (On İki Levha, 2017)
  Ticari şirketler açısından önemli bir parasal değer hâline gelen kişisel veriler, bugün itibariyle ekonominin adeta yeni yakıtı olarak görülmeye başlanmıştır. Kişilik hakkı sınırları içerisinde yer alan kişisel verilerin, ...
 • İsviçre Borçlar Kanunu/Or 2020’ye İlişkin Eleştirel Düşünceler 

  KAYA, Ümmühan (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017-07-31)
  Beş yıllık süre zarfında, İsviçre’nin tüm fakültelerinde yer alan hukukçular, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü ve Prof. Dr. Claire Huguenin ile Prof. Dr. Reto M. Hilty başkanlığında oluşturulan Federal Adalet ...
 • Açık Bankacılık: Kişisel Verilerin Korunmasına Bir Tehdit Mi? 

  Taştan, Furkan Güven; Saruhan, Utku (2020-11)
  Finansal teknolojilerin önemli çıktılarından birini oluşturan açık bankacılık, müşteri verilerini istek veya onayları doğrultusunda üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına açarak müşteri yararına çeşitli ürün ve hizmetlerin ...
 • Viyana Satım Antlaşması'na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde Satıcının Hakları 

  TAŞTAN, Furkan Güven (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019-03)
  Çalışmamızda sözleşmenin alıcı tarafından ihlâli hâlinde satıcının sahip olduğu haklar meselesi ele alınmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak alıcının asli yükümlülükleri olan semen ödeme ve malı teslim alma ile diğer ...
 • Avukatlar İçin Zihin Haritalama 

  TAŞTAN, Furkan Güven (H+ Dergi, 2017)
  Önce müvekkil, ardından içtihatlar, doktrin ve varsa diğer bilgi kaynakları... Avukatın hukuk tabiatında dağınık hâlde bulunan bu bilgileri sistematize etmesi ve ardından muhakeme yaparak somut olaya uyarlaması için ...
 • Tartışma Raporu: "Viyana Satım Sözleşmesi'nde Kabul" 

  TAŞTAN, Furkan Güven (2018-03-21)
  21.03.2018 tarihli bu rapor, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programında Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL tarafından verilen Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) dersi kapsamında hazırlanmıştır.
 • Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları 

  DÖNMEZ, Zeynep; DÖNMEZ, Ünsal; YÜKSEL ORHUN, Mercan; KAYA, Ümmühan; CÖMERT, Büşra; ALDEMİR, İpek; TAŞTAN, Furkan Güven; MEDAR, Arzu Ahsen (Yetkin Yayınları, 2017)
  Bu kitapta medeni hukuka giriş, kişiler hukuku ve aile hukukuna ilişkin pratik çalışmalar ile zihin haritaları yer almaktadır.
 • TÜRK VE ALMAN İLAÇ HUKUKUNDA HATALI ÜRETİLEN İLAÇTAN DOĞAN SORUMLULUK VE ÖZEL SORUMLULUK HÂLLERİ 

  DÖNMEZ, Ünsal (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016)
  Geçmiş yüzyıllar boyunca insanoğlu, sağlığını korumak veya sağlığına kavuşmak amacıyla ilaç kullanmıştır. Özellikle 20. yüzyılda, ilaç endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişim, beraberinde ilaç üreticisinin sorumluluğu ...
 • Beiträge zur Türkisch-deutschen Rechtsvergleichung im Medizinrecht und bei Schwangerschaftsabbruch 

  DÖNMEZ, Ünsal (Verlag Alma Mater, 2017)
  In dieser Arbeit soll versucht werden, die ärztliche Aufklärungspflicht und die Einwilligung des Patienten unter Berücksichtigung des deutschen und des türkischen Rechtsv vergleichend zu untersuchen.
 • Off- Label Use In Deutschem Recht 

  DÖNMEZ, Ünsal (Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016)
  Im Aufsatz wird die gesetzliche Entwicklung des deutschen Arzneimittelrechts behandelt, durch Denition der zulassungsfremde Arzneimittelverwendung sich ähnelnde Begrifflichkeiten von einander abgegrenzt sowie darüber ...
 • Die Haftung für fehlerhafte Arzneimittel in Deutschland und der Türkei: Eine Rechtsvergleichende Untersuchung des Arzneimittelhaftungsrechts 

  DÖNMEZ, Ünsal (Verlag Alma Mater, 2014)
  Der Begriff des Herstellers sowohl im deutschen als auch im türkischen Recht wurde den EG-Richtlinien entnommen. Im türkischen Recht bezeichnet der Begriff des Herstellers aber nicht nur die Person, die ein Produkt dem ...
 • 2011/83/EU SAYILI TÜKETİCİ HAKLARI DİREKTİFİ VE BU DİREKTİFİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER ALANINDA TÜRK HUKUKU’NA YANSIMALARI 

  Dönmez, Zeynep (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:1, 2016)
  2011 yılında yayınlanan Tüketici Hakları Direktifi1 uzun bir hazırlık aşamasına sahiptir. 8.10.2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından sunulan tasarıda2, tüketici haklarına ilişkin dört Direktif üzerinde çalışılmış (Kapıdan ...
 • Das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen Online- Verträge im türkischen und deutschen Recht 

  DÖNMEZ, Zeynep (PL Academic Research, 2014)
  Es ist Zweck der vorliegenden Arbeit, erstens die Regelung des Verbraucherrechts unter dem Gesichtspunkt des "Wiederrufsrechts bei Fernabsatzverträgen insbesondere bei Online-Verträgen" im türkischen und deutschen Recht ...
 • Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar 

  DÖNMEZ, Zeynep; DÖNMEZ, Ünsal; YÜKSEL ORHUN, Mercan; KAYA, Ümmühan; CÖMERT, Büşra; ALDEMİR, İpek Betül; TAŞTAN, Furkan Güven; MEDAR, Arzu Ahsen (Yetkin Yayınevi, 2017)
  Söz konusu çalışmada, borçlar hukuku genel hükümler ve borçlar hukuku özel hükümler derslerine ilişkin pratik çalışmalar ve zihin haritaları yer almaktadır.
 • Hukukta Zihin Haritalama 

  TAŞTAN, Furkan Güven (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2017-04)
  Zihin haritalama yöntemi, iş ve eğitim dünyasında giderek yaygınlaşan bir not alma ve not oluşturma metodudur. Yöntemin yaygınlaşmasının temelinde, bolca görsel öge barındırması, bütüncül bir bakış açısı sunması, hatırlamayı ...
 • Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat 

  TAŞTAN, Furkan Güven; Kaya, M. Bedii (On İki Levha Yayınevi, 2018)
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi 

  Aldemir Toprak, İpek Betül (Oniki Levha Yayıncılık, 2018-01)
  Aile hukukuna ilişkin hükümlerin, kural olarak emredici nitelikte olması nedeniyle eşler, kendi aralarında her türlü hukukî ilişkiyi kurma özgürlüğüne sahip değildirler. Ancak kanun koyucu, Türk Medenî Kanunu’nda yer vermiş ...