Recent Submissions

 • Joint Venture'ın Hukuki Niteliği 

  Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017)
  Joint venture, iktisaden ve hukuken birbirinden bağımsız tüzel kişiliği bulunan ya da bulunmayan kişi veya kuruluşların, bir ticaret ortaklığı kurarak veya böyle bir ortaklık kurmaksızın, kar elde etmek amacıyla tek bir ...
 • Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kuruluna Temsilci AtamasI 

  Fatma Betül ÇAKIR, Cafer EMİNOĞLU (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilebilmesine olanak tanınmasıdır. Bu çalışmada öncelikle Türk Ticaret Kanunu’nun 359’uncu maddesinin ikinci fıkrasında ...
 • Karayoluyla Gerçekleştirilen Taşımalarda TTK’nın Taşıma İşleri Kitabı’nda İhdas Edilen Hükümlerin Uygulanması Açısından Taşıt Kavramının Etkisi 

  Kıran, Süleyman (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016-01)
  Taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmesi taşıma hukukunun odak noktasını oluşturmaktadır. Denizyolu, havayolu, demiryoluyla yapılan ve multimodal taşımalarda taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirileceği hususunda ...
 • Tek Ortaklı Limited Şirket 

  Yaşar, Tuğçe Nimet (2012-08)
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu birçok alanda yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bu önemli yeniliklerden birisi de ?tek ortaklı limited şirket? kurumudur. Ancak tek ortaklı limited şirkete ilişkin getirilen yeni hükümler ...
 • Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi 

  Yaşar, Tuğçe Nimet (Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM), 2016-12)
  Amerika Birleşik Devletlerinde 2007 yılında meydana gelen finansal krizin önemli nedenleri arasında bankaların ve diğer şirketlerin çok fazla risk üstlendiği yorumcular tarafından kabul edilmektedir1. Bu nedenle şirket ...
 • International Chamber of Commerce (ICC) Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk 

  Yaşar, Tuğçe Nimet (Terazi Hukuk Dergisi, 2011-03)
  Tahkim usulünde hakemler, uyuşmazlığı karara bağlarken “hukuki” bir tarzda faaliyetlerini icra ederler. Hakemler önlerine gelen uyuşmazlığı çözüme kavuşturabilmeleri için, öncelikle uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuku ...
 • Türk Mahkemelerinde Yabancı Hukukun Uygulanması 

  Yaşar, Tuğçe Nimet (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (MHB), 2013)
  Kural olarak Türk mahkemelerinde Türk hukuku uygulanmaktadır. Ancak kanunlar ihtilâfı kuralları gereğince yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde yabancı hukukun uygulanması da mümkündür. Yabancı ...