Now showing items 1-20 of 931

  • Bir Devletin Parçalara Ayrılması Durumlarında Ortaya Çıkan Yeni Devletlerin Halefiyeti ve Yugoslavya Örneği 

   KÖK, Saadet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Uluslararası hukukun tartışmalı konularından biri olan devletlerin halefiyeti, uygulamada devletlerin uzlaşamadıkları temel sorunlardan biri olagelmiştir. Bir devletin ülkesinin bir kısmı ya da tamamının başka bir devlet ...
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Dava Sonuçlandırma Yöntemleri 

   DEĞERLİ, Yavuz Selim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, tanıdığı ve güvence altına aldığı temel insan hak ve özgürlüklerini, bir denetim mekanizması ile koruma altına alarak bir ilki gerçekleştirmiş ve kendisinden sonraki birçok sözleşmeye de ...
  • Eski Uygur Türkçesinde tasarlama kiplerinin yapı ve işlev bakımından incelenmesi 

   BENLİ, Nurdan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Dilin bireysel ve toplumsal olması onu yapı sınırlılıkları içinde düz cümleler üreten bir mekanizma olmanın ötesine taşımaktadır. Dil sadece insanlar arasında iletişim sağlayan bir araç değil aynı zamanda insanların ruh ...
  • Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşınması 

   KIRAN, Süleyman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada karayoluyla tehlikeli eşya taşınması hukuki sorumluluk açısından incelenmekte, bu taşımalar gerek ulusal gerek de uluslararası taşımalar açısından ele alınmaktadır. Çalışmamızın konusunu herhangi bir eşyanın ...
  • An Analysis of Agglomeration Economies and their Economic Impacts in Turkey Through the Lens of New Economic Geography Approach 

   KARGIN AKKOÇ, Gamze (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   İktisadi analize mekan boyutunu katan yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı, yığılma ekonomilerini ve yoğunlaşmaları temel alan bir teori olarak önem kazanmıştır. Bölgesel düzeyde yığılma ekonomileri ve dı?sallıkların belirlenmesi, ...
  • Türk Hukukunda Cezai Konularda Bireysel Başvuru Üzerine Anayasa Mahkemesinin Verebileceği Kararlar 

   KÖROĞLU, Kaya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   İnsan hakları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığın temel sorunları arasında yer almaya devam etmektedir. İnsan haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik hukuki, siyasi, sosyal, kültürel çalışmalara ve ulaşılan ...
  • Türkiye Türkçesinde Ses Düşmeleri 

   KAYASELÇUK, Ceren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi yazı dilinde meydana gelen ses düşmesi olayları incelenmiştir. Ses düşmesine uğrayan kelimelerin tespitinde bilinen klasik örnekler yerine, edebî eserlerden doğal ve kullanımdaki örnek cümleler ...
  • Psikanalitik Okuma ile Ziya Paşa'nın Eserleri 

   TEK, Zeynep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışma, Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte öncü isimlerinden kabul edilen Ziya Paşa?yı konu alır. 1829-1880 tarihleri arasında yaşayan Ziya Paşa, ünlü bir şair, çevirmen, edebiyat ...
  • The Economic Situation of the Ottoman State State at the Begining of 20th Century 

   ALTAY, Bora (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu tezde, Osmanlı İmparatorluğu ve Büyük Güçlerin ekonomik durumları 19. yüzyılın başlarından Birinci Dünya Savaşına kadar olan süreçte analiz edilecektir. Tez, 1800-1913 yılları arasında bu milletlerin ekonomik performanslarını ...
  • Postmenopozal dönemde kadınlardaki kemik mineral yoğunluğunu etkileyen bazı risk faktörlerinin ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 

   Aktaş, Ömür (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu araştırma; postmenopozal dönemdeki kadınların kemik mineral yoğunluğunu etkileyen bazı risk faktörlerinin ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesine yönelik tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma örneklemini Ankara ...
  • Utian Yaşam kalitesi Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   ABAY, Halime (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu araştırma, UYKÖ'nün Türkçe geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek, menopozdaki kadınların yaşam kalitesini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve metodolojik olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Etlik Zübeyde ...
  • Sözlü Kültürden Aşıkların Hazırlayıp Sunduğu Radyo Programlarına Aktarılan Unsurlar 

   SADIÇ, Gülsüm (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Âşıklık geleneği, farklı icra ortamları ile günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Teknolojinin getirdiği gelişmelerle farklı bir boyuta taşınan gelenek, yeni ortam ve şartlara uyum sağlamıştır. Bu çalışmada, yeni icra ...
  • Parlamento Dışı Muhalefet 

   YAZICIOĞLU, İsmail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Siyasi iktidara yönelik karşı çıkışları ifade eden siyasi muhalefetin türlerinden biri olan parlamento dışı muhalefet, siyasi partiler dışındaki kişi ve grupların birtakım faaliyetlerini kapsamaktadır. Siyasi partiler ...
  • Nefret Saiki ile İşlenen Suçlar 

   BULUT, İlhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Nefret saiki ile işlenen suçlar, bir kişinin temel veya değiştirilemez bir özelliğine karşı önyargı ve nefret saiki ile işlenen suçlar olarak tanımlanmaktadır. Yaygın olarak nefret suçları veya önyargı suçları adıyla bilinen ...
  • The Modeling and Simulation of Intersatellite Laser Communication Systems 

   PANCAR, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Serbest Ortam Optiksel Haberleşme Sistemleri; yüksek veri hızı, geniş bant genişliği kapasitesi, küçük boyut ve hafiflik, düşük güç tüketimi, yüksek güvenlik ve girişime karşı dirençli olma gibi özelliklerinden dolayı radyo ...
  • Investigation of the Effects of Holding Times at Cryogenic Temperatures on Residual Stress Distribution of Aisi D2 Sool Steel 

   DEMİR, Eylül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Soğuk iş takım çeliği olan AISI D2 çeliği yüksek aşınma direnci, basma dayanımı ve tokluk gibi avantajlar sağladığından endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde, kalıntı gerilmelere kriyojenik ...
  • 2 Numaralı Mora Ahkâm Defterine Göre; Osmanlı İmparatorluğu'nda İngilizler (1717-1750) 

   YAZAR, Hakan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Ticaret, tarihin en eski ve en önemli konularından biridir. Osmanlı döneminde, Avrupalı bir devletin, İmparatorluk sınırları içerisinde serbestçe ticaret yapabilmesi için söz konusu Avrupalı devlete ahidnâme-i hümâyûn veya ...
  • Kişilik Hakkı Kapsamında İşçilerin İzlenmesi ve Gözetlenmesi 

   ERDOĞAN, Canan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Mutlak bir niteliğe sahip olan kişilik hakkı, bu niteliği itbariyle herkese karşı ileri sürülebilir. Günümüz teknolojisinin geldiği noktada kişilik hakkına dahil olan özel hayat kavramının sınırlarının tayini giderek ...
  • Safahat'ta Değerler Eğitimi Unsurları 

   EMER, Asım Mikail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, Millî Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY'un "Safahat" adlı eserindeki "değerler" tespit edilmiştir. Kaynak eser olarak Beyan Yayınları'na ait, Hazırlayan: A. Vahap AKBAŞ olan "Safahat" göz önünde bulundurulmuştur. ...
  • 6446 Sayılı Yeni Elektrik Piyasası Kanununa Göre İdarî Yaptırımlar 

   EKİNCİ, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Modernleşme ile birlikte klasik devlet anlayışı değişime uğramış ve devlete biçilen görevler farklılaşmıştır. Devlet artık şahısların sadece eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamamakta aynı zamanda ...