Now showing items 21-40 of 931

  • Forced Migration Policy of Britain and the United States in the First Half of the Twentieth Century 

   DURMAZ, Gülşah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Göçmenler sorunu eski zamanlardan beri gündemde olan bir konudur. Göçmenler sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerden dolayı anavatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Ancak yeni ülkelerinde de nativizm, ayrımcılık, ...
  • Faik Esad: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Şiirlerinin Tema Bakımından İncelenmesi 

   KEKİL, Eyüp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu araştırma, 1870-1903 yılları arasında yaşayan Faik Esad'ın şiirlerini ve düzyazılarını gün yüzüne çıkarmanın yanı sıra şiir alanında yazdıklarından yola çıkarak şairin şiir dünyasına bir ayna tutmayı amaçlamaktadır. Bu ...
  • XVI-XVII. Yüzyıl Şerʻiye Sicillerine Göre Konya'da Kadın 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Yeniçağ Osmanlı tarihçiliğinde sosyal tarih ve hususiyetle de toplum içerisindeki kadının yeri hak ettiği değeri bulamamıştır. Bu çalışmada kadının sosyal hayattaki konumu incelenmek suretiyle Osmanlı toplum yapısı ...
  • Ergun Göze'nin Hayatı ve Fikirleri 

   KARAKUŞ, Girayalp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bir giriş ve üç bölümden oluşan bu çalışma, Türk siyasal hayatında Ergun Göze'nin nasıl bir domino taşı olduğunu göstermek, onun kalemiyle iktidar-muhalefet ilişkilerindeki konjenktürel durumu anlatabilmek ve Türk ...
  • Cash Waqfs as Financial Institutions: Analysis of Cash Waqfs in Western Thrace at the Ottoman Period 

   KORKUT, Cem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Para vakıfları Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle de Balkanlarda yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Bu çalışmada Batı Trakya'daki para vakıfları finansal kurumlar olarak incelenecektir. Para vakıflarının ekonomik ve sosyal ...
  • Türkiye Türkçesinde Renk Adları (Yapı - Köken) 

   TANRIKUT, Tuğçe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi yazı dilindeki ve Anadolu ağızlarındaki renk adlarının etimolojik, morfolojik yapıları ile adlandırma yolları incelenmiştir. Tezin hazırlanmasına öncelikle ilgili kaynaklardan renk adları ...
  • Monizm ve Düalizme Karşı Biyolojik Doğalcılık: John Searle 

   BEYAZ, Mehtap (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Analitik zihin felsefesi tarihindeki baskın görüşler olan materyalizm ve düalizmden farklı bir yaklaşım sergileyen Searle'ün biyolojik doğalcılık teorisi, bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Zihinsel olanı fiziksele ...
  • Şerh-i Kasâ'id-i Mevlânâ Şevket ve Sistematik Şerh Sözlüğü 

   BAŞÇETİN, Mustafa Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma, XVII. yy. İran sahası Türk şairlerinden Şevket-i Buhârî'nin kasidelerine, XIX. yy. Osmanlı şair ve âlim şahsiyetlerinden Mehmed Murad Nakşibendî'nin yazmış olduğu "Şerh-i Kasâǿid-i Mevlânâ Şevket" adlı şerh ...
  • Haçlı Seferleri'nde Kıbrıs'ın Rolü (1191-1310) 

   AYAN, Necmettin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle ilkçağlardan beri birçok mücadeleye sahne olmuştur. Doğu Akdeniz ve Anadolu topraklarını kontrol eden güçler adanın sahip olduğu öneme binaen Kıbrıs'a sık ...
  • A Study on the Primary Components of Income: A case of Turkey 

   TURAÇ, Erhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı bireysel kazançlar üzerinde sosyal, ekonomik ve bireysel faktörlerin etkilerini analiz etmektir. Bu araştırma çalışması Becker'in Beşeri Sermaye Modeli ve Mincer'in ücret modelleri üzerindeki çalışmalarına ...
  • Fethü'd-dîn Ahmed Dîvânı 

   KORKMAZ, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma; Fethü'd-dîn Ahmed'in daha çok gazellerden oluşmuş Dîvân'ının tenkidli metnini, şairin hayatını, edebî şahsiyetini; eserde yer alan şiirlerin şekil, muhteva ve üslûp özellikleri bakımından incelenmesini esas ...
  • Osmanlı Devleti'nde Ayanlık: Kayseri Sancağı Örneği (1730-1774) 

   KARASU, Hamit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu tez, Osmanlı taşrasında ortaya çıkan yerel ileri gelenler olan ayanları Kayseri örneğinde ele alır. Giriş bölümü ayanlığın ortaya çıkışı üzerine kısa bir bakış atar. Birinci bölüm ayanların ortaya çıkışında XVI. yüzyılın ...
  • Şuûbiyye Hareketinin Oluşum Süreci 

   NAR, Maşallah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu tezde öncelikli olarak İslamiyet öncesi Arap toplumunun içtimai durumundan bahsedilecek ve daha sonra Arap asabiyeti üzerinde durulacaktır. Devamında İslamiyetin Arap toplumu üzerinde meydana getirdiği değişiklikler ele ...
  • Yazılı Kaynaklar Işığında Eski Çağ'da Mitler 

   KURŞUN CENGİZ, Pınar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Mitler, antik halklara ait olan, evrenin ve tanrıların varoluşlarını açıklamaya çalışan, kahramanı genelde tanrılar veya doğaüstü güçlere sahip kimseler olan, ayrıca toplumları derinden etkileyen olayları açıklamayı amaçlayan ...
  • Turkish Conservatives and Cyprus in Foreign Policy in the Context of Constructivist Theory and Identity; 1960-1980 Era 

   BINARCI, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bugüne kadar Soğuk Savaş dönemi Türk Dış Politikasının tüm analizleri çoğunlukla Realist/neo-realist güç politikası odaklı rasyonel yaklaşımlar üzerinden yapılmıştır. Analizler kültür, değer, tarih gibi sosyal faktörlerin ...
  • Kent Kimliğinin Müzikle İilişkisi: Ankara Oyun Havaları ve Ankaralılık 

   KÜRKLÜ, Serhat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı Ankara Oyun Havası adıyla üretilen müziğin, kimlik ve mekan ilişkisi içinde sosyolojik olarak incelenmesi ve son dönemde sıklıkla adı geçen Ankaralı kimliğinin inşa edilme sürecininin anlaşılmasıdır. ...
  • İş Yargılamasında Tasarruf İlkesi 

   GÜNDOĞDU, Süleyman Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma tarafların dava konusunu belirleme ve yargılamanın kapsamı üzerinde kontrol sahibi olmasını ifade eden tasarruf ilkesinin kapsamı ve bu ilkenin iş yargılamasında uygulama alanını incelemeyi amaçlamaktadır. İlk ...
  • 50 Yaş ve Üzeri Kadınların Kolorektal Kanserlere Yönelik Farkındalık Durumları ve Kolorektal Kanser Risk Faktörlerinin İncelenmesi 

   KARATAŞ BARAN, Gonca (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu araştırma 50 yaş ve üzeri kadınların kolorektal kanserlere yönelik farkındalık durumlarının ve kolorektal kanser risk faktörlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Ankara Keçiören ...
  • Yeni Evlenecek Çiftlerin Evliliğe Yönelik Görüşleri ile Üreme Sağlığı Bilgi ve Gereksinimleri 

   İNAN KIRMIZIGÜL, Ebru (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu araştırma, yeni evlenecek çiftlerin evliliğe yönelik görüşleri ile üreme sağlığı bilgi ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma 15 Haziran-25 Eylül 2014 tarihleri arasında, Ankara ...
  • Postmenopozal Dönemdeki Kadınların Menopoz Semptomlarına Yönelik Uyguladıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yaklaşımlarının Yaşam Kalitesine Etkisi 

   GÖKGÖZ, Nurcan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Postmenopozal Dönemdeki Kadınların Menopoz Semptomlarına Yönelik Uyguladıkları Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Yaklaşımlarının Yaşam Kalitesine Etkisi Araştırma, postmenopozal dönemdeki kadınların, menopoz semptomlarına ...