Now showing items 21-40 of 361

  • Cash Waqfs as Financial Institutions: Analysis of Cash Waqfs in Western Thrace at the Ottoman Period 

   KORKUT, Cem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Para vakıfları Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle de Balkanlarda yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Bu çalışmada Batı Trakya'daki para vakıfları finansal kurumlar olarak incelenecektir. Para vakıflarının ekonomik ve sosyal ...
  • Türkiye Türkçesinde Renk Adları (Yapı - Köken) 

   TANRIKUT, Tuğçe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi yazı dilindeki ve Anadolu ağızlarındaki renk adlarının etimolojik, morfolojik yapıları ile adlandırma yolları incelenmiştir. Tezin hazırlanmasına öncelikle ilgili kaynaklardan renk adları ...
  • Monizm ve Düalizme Karşı Biyolojik Doğalcılık: John Searle 

   BEYAZ, Mehtap (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Analitik zihin felsefesi tarihindeki baskın görüşler olan materyalizm ve düalizmden farklı bir yaklaşım sergileyen Searle'ün biyolojik doğalcılık teorisi, bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Zihinsel olanı fiziksele ...
  • Şerh-i Kasâ'id-i Mevlânâ Şevket ve Sistematik Şerh Sözlüğü 

   BAŞÇETİN, Mustafa Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma, XVII. yy. İran sahası Türk şairlerinden Şevket-i Buhârî'nin kasidelerine, XIX. yy. Osmanlı şair ve âlim şahsiyetlerinden Mehmed Murad Nakşibendî'nin yazmış olduğu "Şerh-i Kasâǿid-i Mevlânâ Şevket" adlı şerh ...
  • Haçlı Seferleri'nde Kıbrıs'ın Rolü (1191-1310) 

   AYAN, Necmettin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle ilkçağlardan beri birçok mücadeleye sahne olmuştur. Doğu Akdeniz ve Anadolu topraklarını kontrol eden güçler adanın sahip olduğu öneme binaen Kıbrıs'a sık ...
  • Fethü'd-dîn Ahmed Dîvânı 

   KORKMAZ, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma; Fethü'd-dîn Ahmed'in daha çok gazellerden oluşmuş Dîvân'ının tenkidli metnini, şairin hayatını, edebî şahsiyetini; eserde yer alan şiirlerin şekil, muhteva ve üslûp özellikleri bakımından incelenmesini esas ...
  • Osmanlı Devleti'nde Ayanlık: Kayseri Sancağı Örneği (1730-1774) 

   KARASU, Hamit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu tez, Osmanlı taşrasında ortaya çıkan yerel ileri gelenler olan ayanları Kayseri örneğinde ele alır. Giriş bölümü ayanlığın ortaya çıkışı üzerine kısa bir bakış atar. Birinci bölüm ayanların ortaya çıkışında XVI. yüzyılın ...
  • Şuûbiyye Hareketinin Oluşum Süreci 

   NAR, Maşallah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu tezde öncelikli olarak İslamiyet öncesi Arap toplumunun içtimai durumundan bahsedilecek ve daha sonra Arap asabiyeti üzerinde durulacaktır. Devamında İslamiyetin Arap toplumu üzerinde meydana getirdiği değişiklikler ele ...
  • Yazılı Kaynaklar Işığında Eski Çağ'da Mitler 

   KURŞUN CENGİZ, Pınar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Mitler, antik halklara ait olan, evrenin ve tanrıların varoluşlarını açıklamaya çalışan, kahramanı genelde tanrılar veya doğaüstü güçlere sahip kimseler olan, ayrıca toplumları derinden etkileyen olayları açıklamayı amaçlayan ...
  • Turkish Conservatives and Cyprus in Foreign Policy in the Context of Constructivist Theory and Identity; 1960-1980 Era 

   BINARCI, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bugüne kadar Soğuk Savaş dönemi Türk Dış Politikasının tüm analizleri çoğunlukla Realist/neo-realist güç politikası odaklı rasyonel yaklaşımlar üzerinden yapılmıştır. Analizler kültür, değer, tarih gibi sosyal faktörlerin ...
  • Kent Kimliğinin Müzikle İilişkisi: Ankara Oyun Havaları ve Ankaralılık 

   KÜRKLÜ, Serhat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı Ankara Oyun Havası adıyla üretilen müziğin, kimlik ve mekan ilişkisi içinde sosyolojik olarak incelenmesi ve son dönemde sıklıkla adı geçen Ankaralı kimliğinin inşa edilme sürecininin anlaşılmasıdır. ...
  • İş Yargılamasında Tasarruf İlkesi 

   GÜNDOĞDU, Süleyman Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma tarafların dava konusunu belirleme ve yargılamanın kapsamı üzerinde kontrol sahibi olmasını ifade eden tasarruf ilkesinin kapsamı ve bu ilkenin iş yargılamasında uygulama alanını incelemeyi amaçlamaktadır. İlk ...
  • Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi Siyasal Rejimi ve Anayasal Düzeni 

   HACIFETTAHOĞLU, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Birinci Dünya Harbi sonrası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuyla sonuçlanacak çok önemli anayasal ve siyasal gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde yaşanan gelişmelerin merkezinde Birinci Türkiye ...
  • Impact Assessment of E-government: An Empirical Study of Measuring the Public Value Created Through E-initiatives 

   YILDIZ, Mehmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   e-Devlet yatırımlarının ülkeler için ekonomik büyüme, daha iyi bir yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma açısından ne kadar önemli katkılar sağladığı ilgili literatürde kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Benzer şekilde ...
  • Mirza Muhammed Haydar'ın Cihan-Name'si: Metin - İnceleme - Sözlük 

   KIZI, Lira Mayrambek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Tarihçi, şair ve devlet adamı Muhammed Mirza Haydar (1499-1551) Orta Asya kültüründe ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Mirza Haydar, Farsça kaleme aldığı "Tarih-i Reşidî" adlı tarihî eseriyle bilinmektedir. Bunun ...
  • Sosyal Dışlanmayı Azaltmada Bir Araç Olarak Sosyal Konutlar 

   SAHİLLİOĞLU, Kenan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Son birkaç yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimi, Dünya Savaşları gibi büyük sosyal olaylar birçok insanın hayatında kalıcı sosyal değişikliklere neden olmuştur. Dünya Savaşları sonucunda oluşan ağır tahribat birçok insanı ...
  • Türk Düşüncesi Dergisi'nde Medeniyet Sorunsalı 

   DİRİCAN, Rabia (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   ürk Düşüncesi Dergisi yayımlandığı dönemlerde Türk fikir hayatına yön veren pek çok yazarı ve onların görüşlerini ihtiva eden bir düşünce dergisidir. Medeniyet meselesi ve medeniyetin sahip olması gereken özellikler dergide ...
  • 5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde İnternet Erişiminin Engellenmesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği 

   ÇIRAKOĞLU, Melikşah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmada, internet ortamında gerçekleşen hak ihlalleri ile mücadele etmek amacıyla kullanılan Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayından Çıkarılması araçları, 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ...
  • Türkiye'de Çağdaşlaşma Kapsamında Başörtüsü: Sorunlar ve Kazanımlar 

   CİZRELİ, Bahattin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışma "başörtüsü" sembolü üzerinden Türkiye modernleşme sürecinin son aşamasını bir yönüyle ele alır. Osmanlı'nın son evresinde başlayan modernleşme tarihimiz Cumhuriyet ile birlikte niteliksel bir farklılaşma yaşamıştır. ...
  • Urfa'da Halilu'r-Rahman Vakıfları (XVI.-XX. Yüzyıl Başları) 

   KARAKEÇİLİ, Enver (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışma, XVI. yy.'da Urfa'da zâviye vakıfları olarak vücuda getirilmiş olan ve bugün Şanlıurfa'nın kutsal mekânlarının başında gelen Balıklı Göl platosunda yer alan Halilu'r-Rahman Vakıfları'nın tarihî gelişimleri, ...