Now showing items 1-20 of 483

  • Bir Devletin Parçalara Ayrılması Durumlarında Ortaya Çıkan Yeni Devletlerin Halefiyeti ve Yugoslavya Örneği 

   KÖK, Saadet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Uluslararası hukukun tartışmalı konularından biri olan devletlerin halefiyeti, uygulamada devletlerin uzlaşamadıkları temel sorunlardan biri olagelmiştir. Bir devletin ülkesinin bir kısmı ya da tamamının başka bir devlet ...
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Dava Sonuçlandırma Yöntemleri 

   DEĞERLİ, Yavuz Selim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, tanıdığı ve güvence altına aldığı temel insan hak ve özgürlüklerini, bir denetim mekanizması ile koruma altına alarak bir ilki gerçekleştirmiş ve kendisinden sonraki birçok sözleşmeye de ...
  • Eski Uygur Türkçesinde tasarlama kiplerinin yapı ve işlev bakımından incelenmesi 

   BENLİ, Nurdan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Dilin bireysel ve toplumsal olması onu yapı sınırlılıkları içinde düz cümleler üreten bir mekanizma olmanın ötesine taşımaktadır. Dil sadece insanlar arasında iletişim sağlayan bir araç değil aynı zamanda insanların ruh ...
  • Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşınması 

   KIRAN, Süleyman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada karayoluyla tehlikeli eşya taşınması hukuki sorumluluk açısından incelenmekte, bu taşımalar gerek ulusal gerek de uluslararası taşımalar açısından ele alınmaktadır. Çalışmamızın konusunu herhangi bir eşyanın ...
  • An Analysis of Agglomeration Economies and their Economic Impacts in Turkey Through the Lens of New Economic Geography Approach 

   KARGIN AKKOÇ, Gamze (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   İktisadi analize mekan boyutunu katan yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı, yığılma ekonomilerini ve yoğunlaşmaları temel alan bir teori olarak önem kazanmıştır. Bölgesel düzeyde yığılma ekonomileri ve dı?sallıkların belirlenmesi, ...
  • Türk Hukukunda Cezai Konularda Bireysel Başvuru Üzerine Anayasa Mahkemesinin Verebileceği Kararlar 

   KÖROĞLU, Kaya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   İnsan hakları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığın temel sorunları arasında yer almaya devam etmektedir. İnsan haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik hukuki, siyasi, sosyal, kültürel çalışmalara ve ulaşılan ...
  • Türkiye Türkçesinde Ses Düşmeleri 

   KAYASELÇUK, Ceren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi yazı dilinde meydana gelen ses düşmesi olayları incelenmiştir. Ses düşmesine uğrayan kelimelerin tespitinde bilinen klasik örnekler yerine, edebî eserlerden doğal ve kullanımdaki örnek cümleler ...
  • Psikanalitik Okuma ile Ziya Paşa'nın Eserleri 

   TEK, Zeynep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışma, Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte öncü isimlerinden kabul edilen Ziya Paşa?yı konu alır. 1829-1880 tarihleri arasında yaşayan Ziya Paşa, ünlü bir şair, çevirmen, edebiyat ...
  • The Economic Situation of the Ottoman State State at the Begining of 20th Century 

   ALTAY, Bora (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu tezde, Osmanlı İmparatorluğu ve Büyük Güçlerin ekonomik durumları 19. yüzyılın başlarından Birinci Dünya Savaşına kadar olan süreçte analiz edilecektir. Tez, 1800-1913 yılları arasında bu milletlerin ekonomik performanslarını ...
  • Sözlü Kültürden Aşıkların Hazırlayıp Sunduğu Radyo Programlarına Aktarılan Unsurlar 

   SADIÇ, Gülsüm (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Âşıklık geleneği, farklı icra ortamları ile günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Teknolojinin getirdiği gelişmelerle farklı bir boyuta taşınan gelenek, yeni ortam ve şartlara uyum sağlamıştır. Bu çalışmada, yeni icra ...
  • Parlamento Dışı Muhalefet 

   YAZICIOĞLU, İsmail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Siyasi iktidara yönelik karşı çıkışları ifade eden siyasi muhalefetin türlerinden biri olan parlamento dışı muhalefet, siyasi partiler dışındaki kişi ve grupların birtakım faaliyetlerini kapsamaktadır. Siyasi partiler ...
  • Nefret Saiki ile İşlenen Suçlar 

   BULUT, İlhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Nefret saiki ile işlenen suçlar, bir kişinin temel veya değiştirilemez bir özelliğine karşı önyargı ve nefret saiki ile işlenen suçlar olarak tanımlanmaktadır. Yaygın olarak nefret suçları veya önyargı suçları adıyla bilinen ...
  • 2 Numaralı Mora Ahkâm Defterine Göre; Osmanlı İmparatorluğu'nda İngilizler (1717-1750) 

   YAZAR, Hakan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Ticaret, tarihin en eski ve en önemli konularından biridir. Osmanlı döneminde, Avrupalı bir devletin, İmparatorluk sınırları içerisinde serbestçe ticaret yapabilmesi için söz konusu Avrupalı devlete ahidnâme-i hümâyûn veya ...
  • Kişilik Hakkı Kapsamında İşçilerin İzlenmesi ve Gözetlenmesi 

   ERDOĞAN, Canan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Mutlak bir niteliğe sahip olan kişilik hakkı, bu niteliği itbariyle herkese karşı ileri sürülebilir. Günümüz teknolojisinin geldiği noktada kişilik hakkına dahil olan özel hayat kavramının sınırlarının tayini giderek ...
  • Safahat'ta Değerler Eğitimi Unsurları 

   EMER, Asım Mikail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, Millî Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY'un "Safahat" adlı eserindeki "değerler" tespit edilmiştir. Kaynak eser olarak Beyan Yayınları'na ait, Hazırlayan: A. Vahap AKBAŞ olan "Safahat" göz önünde bulundurulmuştur. ...
  • 6446 Sayılı Yeni Elektrik Piyasası Kanununa Göre İdarî Yaptırımlar 

   EKİNCİ, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Modernleşme ile birlikte klasik devlet anlayışı değişime uğramış ve devlete biçilen görevler farklılaşmıştır. Devlet artık şahısların sadece eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamamakta aynı zamanda ...
  • Forced Migration Policy of Britain and the United States in the First Half of the Twentieth Century 

   DURMAZ, Gülşah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Göçmenler sorunu eski zamanlardan beri gündemde olan bir konudur. Göçmenler sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerden dolayı anavatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Ancak yeni ülkelerinde de nativizm, ayrımcılık, ...
  • Faik Esad: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Şiirlerinin Tema Bakımından İncelenmesi 

   KEKİL, Eyüp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu araştırma, 1870-1903 yılları arasında yaşayan Faik Esad'ın şiirlerini ve düzyazılarını gün yüzüne çıkarmanın yanı sıra şiir alanında yazdıklarından yola çıkarak şairin şiir dünyasına bir ayna tutmayı amaçlamaktadır. Bu ...
  • XVI-XVII. Yüzyıl Şerʻiye Sicillerine Göre Konya'da Kadın 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Yeniçağ Osmanlı tarihçiliğinde sosyal tarih ve hususiyetle de toplum içerisindeki kadının yeri hak ettiği değeri bulamamıştır. Bu çalışmada kadının sosyal hayattaki konumu incelenmek suretiyle Osmanlı toplum yapısı ...
  • Ergun Göze'nin Hayatı ve Fikirleri 

   KARAKUŞ, Girayalp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bir giriş ve üç bölümden oluşan bu çalışma, Türk siyasal hayatında Ergun Göze'nin nasıl bir domino taşı olduğunu göstermek, onun kalemiyle iktidar-muhalefet ilişkilerindeki konjenktürel durumu anlatabilmek ve Türk ...