Recent Submissions

 • Determination of Problems in Transition to Smart Manufacturing Model and Suggestions for Enterprises 

  ÖNCÜL, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Teknolojik gelişmeler insan hayatını ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal alanlarda etkilemektedir. Bu teknolojik gelişmeler sanayi devrimlerine yol açmış olup üç büyük sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Bunlar; su ve buhar ...
 • Es-Seʿâlibî’nin Fıkhü’l-Luğa Ve Es-Süyûtî’nin El-Muzhir Fî-ʿulûmi’l-Luğa Ve Envâʿuhâ Eserlerinin Karşılaştırılması 

  ŞERİF, Abdulrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Arap Dil Bilimi bağlamında es-Seâlibî'nin "Fıkhü'l-Luğat" ve es-Süyûtî'nin "el-Muzhir fî-İlmi'l-Luğa" İslâm âleminde ilim ve tefekkür sahipleri tarafından Arap dili üzerinde bazen birbirine yakın bazen farklı açılardan, ...
 • Abbâsî Şehirlerinde İmar Faaliyetleri (Kuruluşundan Sâmerrâ Dönemine Kadar M.750-836) 

  FİDAN, Ömer Naci (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Abbâsî Şehirlerinde İmar Faaliyetleri adlı tez çalışmamızda Abbâsî başkenti Bağdat'tan sonra bir dönem başkent olan Samerra'nın yapılışına kadar olan dönem içerisinde Abbâsî şehirlerinde ve var olan şehirlerde Abbâsîlerin ...
 • Jean Jacques Rousseau'nun İnsan ve Toplum Anlayışı Üzerine Bir İnceleme 

  PEKACAR, Rumeysa Hazel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışması, 18.yüzyıl ve sonrasında düşünceleri ile etkili olan Fransız filozof Jean Jacques Rousseau'nun insan anlayışı ile ona bağlı olarak vardığı toplum anlayışının ayrıntılı olarak bir incelemesini amaçlamaktadır. ...
 • Nurettin Topçu Düşüncesinde Eğitim 

  TALAY, Halim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma XX. yy.da yaşamış, birçok alandaki fikirleri ile Türk düşünce dünyasına önemli katkılar yapmış olan Nurettin Topçu'nun Cumhuriyet Dönemi eğitim düşüncesine yöneltmiş olduğu eleştirileri ve bu hususta belirtmiş ...
 • İngiliz Sömürgesi Güney Afrika’da Yayımlanan The Christian Express Gazetesine Göre Osmanlı Ülkesinde Misyonerlik Faaliyetleri (1870-1922) 

  SELÇUK, Serdar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Güney Afrika tarihindeki en müessir yabancı misyoner kuruluşlarından bir tanesi olan Lovedale Misyonerlik Enstitüsü, 1824 senesinde Glasgow Misyoner Topluluğu tarafından Doğu Kap Eyaleti'nde bir misyon istasyonu olarak ...
 • Timurlu Devletinde Elçilik Müessesesi ve Haber Alma Teşkilatı 

  HUMAR, Kadir Can (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Diplomasi insanların toplu halde yaşamaya başlaması ile ortaya çıkmış ve önemini günümüze kadar korumuştur. Eski çağlarda insanoğlu bireysellikten sosyal yaşama geçerken öncelikle toplu halde yaşamayı öğrenmiş daha sonra ...
 • Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanlarının Gönüllülük Motivasyon Eğilimleri: TDV ve Türk Kızılay Örneği 

  TİFTİKÇİ, Mesut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın konusu toplum yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışanların gönüllülük motivasyonu ve gönüllülük motivasyonunu etkileyen faktörlerdir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, toplum yararına ...
 • Siyasi Partilerin Fonksiyonları ve Demokrasiye Etkileri 

  SARI, Mustafa Fatih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen siyasi partilerin fonksiyonları ve bu fonksiyonların demokrasiye etkileri incelenmiştir. Siyasi partilerin siyasi sistemler içerisinde ...
 • Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik Algılamaya Yönelik Araştırma 

  ÖZÇELİK, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma Muhasebe meslek mensuplarının mesleklerinde sergiledikleri tutum ve davranışlarını etik açıdan analiz eder. Muhasebenin genel kavramsal tanımı yapılmış olup muhasebecinin topluma olan sorumluluğu detaylı bir ...
 • Türk Folklor Araştırmaları Dergisi'ndeki Masalların İncelemesi 

  URHAN, Cemre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Türk halk bilimi alanında bir kültür belleği ve kaynağı haline gelmiş olan Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, İhsan Hınçer tarafından 1949 yılında yayım hayatına başlamıştır. Dergi 1949-1980 yılları arasında toplam 366 ...
 • Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'daki Normatif Gücü: Ermenistan ve Gürcistan Örneği 

  DİLAVER, Tutku (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Ian Manners tarafından ortaya atılan Normatif Güç kuramı kısaca normal olanı belirleme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Manners'a göre AB, ilişki kurduğu ülkelere, kendi değerler sisteminin de temelinde yer alan insan ...
 • Siyasal İletişim Modeli Olarak Propaganda: Stalin Hitler 

  PEHLİVANOĞLU, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma; "İkinci Dünya Savaşı yıllarında (1939-1945) Hitler ve Stalin konuşmalarında propagandayı nasıl ve hangi şekillerde kullanmıştır?" sorusuna yanıt aramaktadır. Bu zaman diliminde yaşanan ve savaşın seyrine etki ...
 • İcra Takibinde Derdestlik 

  AKYEL, Nuriye Şeyma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Derdestlik bir askıda olma halidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde taraflar arasında görülmekte olan bir davaya rağmen yeniden dava yoluna başvurulamaması olumsuz bir dava şartı olarak düzenlenmiştir. İcra ve İflas ...
 • Fırat Kalkanı Bölgesinde Yeniden Yapılanma Süreci: Sosyal Politika Uygulamaları 

  SARIBAY, Abdülkadir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Suriye'de ortaya çıkan iç savaş, bölge ülkelerini özellikle de Suriye ile sınırı olan Türkiye gibi ülkeleri önemli ölçüde etkilemiştir. İç savaşla birlikte başlayan olaylar sonrasında bölgede birçok terör örgütü ortaya ...
 • Hüseyin Sadettin Arel'in Durak Formundaki Eserlerinin Makamsal Analizi 

  TAŞKIN, Oktay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  İlk örneklerine XVII. yüzyılda rastlanılan, Klâsik Türk Din Mûsıkîsinin kadim formlarından birisi olan "Durak" formu; özellikle Tekke Mûsıkîsi içerisinde-Mevlevi Ayinlerinden sonra- yapısı, muhteviyatı ve icra üslubu ...
 • The Quest for a Representative Role of the Muslim World in International System: The Case of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) 

  DEMİRKAN, Onur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Müslüman dünyasının Osmanlı / Hilafet sonrası dönemde analitik bir birim olarak kullanılıp kullanılmayacağı, uluslararası sistem açısından ciddi bir şekilde tartışılmaktadır. Tezimin ana amacı, Müslüman dünyasının / İslam ...
 • Bütününe Etki Eden Hukukî İşlemler Bakımından Ticari İşletmeye Özgülenen Malvarlığı 

  ERKALAN COŞKUNSU, Sümeyye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  TTK m. 11'e göre ticari işletmeler bir bütündür. Bunun sonucu olarak, ticari işletmeler devir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. "Devir ve diğer hukuki işlemler konu olma" kavramının neyi ifade ettiği ilgili düzenlemede ...
 • Osmanlı Ceza Hukuku’nda Parada Sahtecilik Suçu 

  KARAKAYA, Harun (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Çalışmada parada sahtecilik suçu Osmanlı Ceza Hukuku bakımından ele alınmıştır. Tarihi sürece bakıldığında parada sahtecilik suçunun, Osmanlı Devleti'nin uğraştığı önemli meselelerden biri olduğu görülmektedir. Ancak ...
 • Ebû İshak es-Saffâr'ın Esmâ-i Hüsnâ Yorumu Çerçevesinde Kelâmî Görüşleri 

  SEVGÜLÜ HACİİBRAHİMOĞLU, Hümeyra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, Mâtürîdî âlimi Ebû İshâk es-Saffâr'ın (öl. 534/1139) esmâ-i hüsna yorumu çerçevesinde kelâmî görüşleri incelenmiştir. Saffâr'ın Telḫîṣü'l-edille adlı kelâm eseri bulunmaktadır ve bu eserin 367 sayfalık bir ...

View more