Güncel Gönderiler

 • Modern İranın Oluşum Süreci: 20. Yüzyılın İkinci Yarısında İranda Meydana Gelen Siyasi ve Sosyal Dönüşümler 

  RAHİMOVA, Ayten (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  İran Devleti, siyasal ve kültürel tablosu değişkenliği ile her zaman tarihinde dikkat çeken konumda olmuştur. Bugün de tartışmalara açık 1906 anayasal devrimi, İranlıların monarşiyi sona erdirmeye ve monarşinin gücünü ...
 • Türk Hukukunda Özel Hayatın Gizliliği Hakkının Sınırları ve Korunması 

  ÖZTÜRK, Mehmet İlteriş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Özel hayat kavramı, devamlı yeni gelişmelerin meydana gelmesi ve bu gelişmelerin söz konusu kavrama yeni anlamlar yüklemesi nedeniyle, geçmişten bugüne değin hakkında tartışmaların yaşandığı bir mesele olmuştur. Bilişim ...
 • Clan-Based Federalism in Somalia and Relationship between the Federal Government and Federal Member States 

  MUSSE, Hamdi Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu tez, Somali'deki Federal üye devletler ile Federal hükümet arasındaki kabileye dayalı yapıyı ve ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışma, farklı kaynaklardan elde edilen anketler aracılığıyla toplanan birincil verilerden ...
 • The Permanent Income Hypothesis: Evidence from Ghana 

  RAHAMAN, Sherif Abdul (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma 1971'den 2017'ye kadar yıllık kişi başına toplam GSYİH ve kişi başına hanehalkı tüketim harcamaların verilerini kullanarak Gana için sürekli gelir hipotezi (PIH) geçerliliği test etmiştir. Kullanılan veriler BM ...
 • Balıkesir Dursunbey İlçesinde Dinî Mûsikî ve Kadın Mevlithanlık Geleneği 

  ÇAKIR, Rukiye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Kültürel mirasımızın en önemli sahalarından biri kuşkusuz mûsikîdir. Türk Din mûsikîsi de bu coğrafyada mevcut mûsikîmizin; estetik duygu, inanç ve ibadet yönünü de içine alarak şekillenmiş bir halkasıdır ve kendi içinde ...
 • 18 – 29 Yaşları Arası Hiç Evlenmemiş Bireylerin Stres Yaşantıları ile Öznel Esenlik Halleri Arasında İlişki ve Bekâr Danışmanlığı Açısından Önemi: Türkiye ve Azerbaycan Karşılaştırması 

  RUSTAMOVA, Nailakhanım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Çağımızda büyük şehirlere göç oranlarının artması, eğitim ve kariyer alanlarına yoğunlaşan dikkat, aile dinamiklerinde değişim etkenlerin sonucunda, bekâr kalmayı tercih eden bireylerin sayısında artış olduğu görülmüştür. ...
 • Albert Camus Felsefesinde Yabancılaşma ve Ölüm 

  ŞİMŞEK, Özgün Zülal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Saçma ve başkaldırı kavramları Albert Camus'nün düşüncesinin mihenk taşlarıdır. İnsan zihni ve dünya arasındaki iletişimde oluşan boşluk yine insanı yabancılaşma ile yüz yüze getirir. Camus'nün öğretisi bu yabancılaşma ile ...
 • Aka Gündüz’ün Türk Kalbi Adlı Eserinin Harf Aktarımı ve Söz Varlığı İncelemesi 

  KALAÇAY, Şeyma Buse (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bir milletin söz varlığı, o milletin hayata bakış açısını, değer yargılarını, yaşam felsefesini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini yansıtır. Dil kültürün vücut bulmuş hali olduğu için toplumun başlangıçtan günümüze ...
 • Türkçenin Irak Arapçası Üzerindeki Etkisi 

  ÖZBEK, Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Tarih boyunca farklı toplumlar arasında doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşen iletişimler, dil alanında da etkileşimlerin görülmesine yol açmıştır. Yüzyıllar boyunca çok geniş coğrafyada farklı halklarla iç içe yaşayan ...
 • Yapay Zihin Problemine Felsefi Bir Bakış 

  ÖZTÜRK DİLEK, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Yapay zeka, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemli bir çalışma alanı kazanmıştır. İnsan zekasını yapay bir sistemde yeniden oluşturmak isteyen yapay zeka alanı bunun ötesine geçerek insan zihninin bilişsel ...
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa ve Tenkis 

  POLAT, Elif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun m. 611-619 hükümleri arasında düzenlenen ölünceye kadar bakma sözleşmesine değinilmiş, bu sözleşmenin muvazaasına ve tenkisine ilişkin hususlar incelenmiştir. Bu kapsamda ...
 • Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Normalleşme Sürecindeki Rolleri (1990-2015) 

  TAŞCI, Gürhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları geniş bir perspektifte ele alınan, farklı tanımlamarı barındıran kavramlardır. Bu farklılığın temel nedeni, çoğunlukla devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkilerin değişiklik ...
 • Doğrudan Yabancı Yatırımın Afganistanda Yoksulluğun Azaltılması Üzerinde Etkileri 

  DOST, Shah Wali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  2003-2018 dönemine ait bu ampirik ve analitik çalışma, VAR modelini (1980) uygulayarak doğrudan yabancı yatırımın Afganistan'daki yoksulluğun azaltılması üzerindeki etkisini tahmin etmekte ve değerlendirmektedir.Ekonomik ...
 • Kur'ân'da Lafzen Benzer Âyetlerdeki Anlam Farklılıkları 

  ELCUDİ, Mahir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Kur'ân'da benzer âyetler neden bulunuyor? Benzer âyetlerin arasında mana açısından bir fark var mıdır yoksa sırf tekrar mıdır? Mesele hangi gerekçeye dayanıyor? Çalışmamızda bu gibi sorulara cevap bulmayı ve benzer âyetler ...
 • Yenilenebilir Enerjide Mali Teşviklerin Rolü: Türkiye’nin Uluslararası Bağlamda Karşılaştırması 

  KESKİN, Emrah Berati (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanarak ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak bugün birçok ülkenin en önemli misyonlarından biridir. Bu bağlamda ülkelerin artan enerji ...
 • Prejudice and Its Relation to the Self-esteem of Yemeni University Students in Turkey 

  GAWAS, Ahmed Gamal Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma, Türkiye'de üniversite eğitimi alan Yemenli öğrencileri arasında önyargı ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin önyargı puanları arasındaki farklılıklar ile benlik saygısı ...
 • Raif Necdet Kestelli'nin Resimli Türkçe Kamus'unda Söz Varlığı İncelemesi 

  TEKİN, Davut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bir milletin en kıymetli hazinesi, o dilde yazılmış olan sözlüklerdir. Sözlükler bir milletin kültür varlığının temel taşlarını oluşturur. Sözlüklerdeki kelimelerin ruhunda onu kullanan ve işleyen ulusun kültür mirası ...
 • Afganistanda Askeriye Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi 

  HASSANI, Khalilullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma vektör otoregresif modeli ve Granger nedensellik testi (1980) kullanarak 2004 ve 2018 arasında Afganistanın askerıye harcamasının ekonomik büyümesinin etkisini tahmin etmektedir. Bu modelde ekonomik büyüme bağımlı ...
 • Yapay Zeka Kamu Politikaları: ABD ve Çin’in Yapay Zeka Kamu Politikalarının Karşılaştırılması 

  SAYGILI, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Çoğunlukla bilim kurgu filmlerinde ve romanlarda işlenen bir konu olarak karşımıza çıkan yapay zeka geleceği ekonomik, sosyal, kültürel ve politik olarak çok yönlü olarak şekillendirecek, tüm dünya ülkelerinin gündemlerini ...
 • 6284 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ceza Muhakemesi Hukukundaki Etkileri 

  KÖKDEMİR, Elif Almıla (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Çalışmamızda 6284 sayılı Kanun ve bu Kanun'un ceza muhakemesi hukukundaki etkileri incelenmiştir. Yürürlüğe girmesinden itibaren sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen 6284 sayılı Kanun'un amacı, kapsamı ve Kanun'da yer alan ...

Daha Fazla