Now showing items 291-310 of 624

  • Klasik Bir Eğitim Kurumu Olarak Enderun Mektebi ve Yenileşme Bağlamında Kapatılış Süreci 

   SİMİT, M. Enes (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Enderun Mektebi Osmanlı Devleti'ne yaklaşık dört yüz elli yıl hizmet vermiş, Osmanlı Devleti'nin en köklü kurumlarındandır. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde erken dönemlerden itibaren görülen bu kurum, saray görevlilerini ...
  • Klasik Dönem Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Yeri 

   ÇAKIR, Adem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Başlangıçta, İslam miras hukukunun ve örfi miras hukukunun kuramsal çerçevesi hakkında bilgi verildi. Osmanlı Devleti'nde kadının İslam miras hukukundaki durumunu kolay bir şekilde anlayabilmek için, tereke kayıtları ve ...
  • Kolluk Faaliyetlerinin Özel Kşiye Gördürülmesi 

   KARAGENÇ, Gencer Karabekir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Güvenlik, bireyin ve toplumun en temel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç idare tarafından giderilir. Önceleri kamu güvenliğini sağlamak adına yapılan tüm faaliyetler ordu ve vatandaşlar tarafından yerine getirilirken, 18. yüzyılın ...
  • Komünizm Sonrası Dönemde Bulgaristan'daki Türk Azınlık ve Siyasete Katılımları (1997-2000) 

   SADAL, Vahit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığın statüsü, sosyo-ekonomik ve kültürel durumu, göç olgusu, etnisite, etnik kimlik, etnik ilişkileri; etnik siyaset, azınlıkların siyasal katılımı, bu katılımdaki değişimler ...
  • Kore Budizm Müziği ile Mevlevi Müziği Karşılaştırması 

   YOON, Changhee (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Müziğin dinde önemli bir yere sahip olduğu evrensel bir gerçektir. Zira müziğin oluşum sebebi dinden ayrılamaz. Müziğin ilkel hali olarak görülen Şamani ritüele sahip müzikler günümüzde de hâlâ mevcuttur. Bunlar anlam ...
  • Korunmaya Muhtaç Çocuklar: Ankara Çocuk Evleri Üzerine Niteliksel Bir Araştırma 

   KETEN, Derya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Ülkemizde kurum bakımı, uzun yıllar korunmaya muhtaç çocukların bakımı ve korunması konusunda akla ilk gelen yaygın bir hizmet türü olmuştur. Kurum bakımı, temel ihtiyaçlar olan beslenme, giyim ve barınma ihtiyaçlarını ...
  • Kosgeb Tarafından Sağlanan Desteklerden Kobi'lerin Yararlanma Durumlarının İncelenmesi: Ardahan İli Örneği 

   TOPTAŞ, İsmail Cem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Gerçekleştirdikleri üretim miktarları ve yarattıkları istihdam bakımından Türkiye ekonomisinin temel unsurlarından olan KOBİ' ler,rekabete kolay uyum sağlama ve esnekliklerinden dolayı kalkınma sürecinin önemli aktörlerinden ...
  • Kur'an Mübhemlerinin Tahlili 

   KAYA, Hatice (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kur'an-ı Kerim insanlığa yol göstermesi, hak ile batılı ayırması, evrensel mesajlarıyla Müslümanların hayatlarını düzenlemesi gibi sebeplerle vahyolunduğu ilk andan itibaren anlaşılma çabalarının merkezinde olmuştur. ...
  • Kur'an'da İnsanın Yaratılışının Çağdaş Tefsirler ve Modern Bilimler Açısından Karşılaştırılması 

   FURKAN, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Dünya üzerinde yaşayan ilk insanın kim olduğu ve insanın kainattaki varlık serüvenin nasıl başladığı konusu geçmişten günümüze hep merak edilmiştir. Bu konuyla ilgili mitolojilerde, dinlerde ve felsefî düşünce kaynaklarında ...
  • Kur'ân'da Lafzen Benzer Âyetlerdeki Anlam Farklılıkları 

   ELCUDİ, Mahir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kur'ân'da benzer âyetler neden bulunuyor? Benzer âyetlerin arasında mana açısından bir fark var mıdır yoksa sırf tekrar mıdır? Mesele hangi gerekçeye dayanıyor? Çalışmamızda bu gibi sorulara cevap bulmayı ve benzer âyetler ...
  • Kur'ân'ın 30. Cüzü Örnekliğinde Takdîm-te'hîr Olgusu 

   Keskinoğlu, Hatice (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Takdîm-te'hîr olgusu, belâgat ilminin önemli konularından biridir. Sözlük anlamları öne almak/ sonraya bırakmak olan bu unsurlar, devrik kullanım olarak da bilinmektedir. Devrik kullanımlar, cümleye mütekellimin maksadı ...
  • Kur'ân-ı Kerim'de Cihad Kavramı (Meâni Açısından Semantik Bir İnceleme) 

   ÇETİNKAYA, Şeyma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Kur'an-ı Kerim'de geçen cihâd ile ilgili ayetlerin Meâni bilimi ve Semantik yönünden incelemesi yapılmıştır. İncelemede cihâd ayetlerinde geçen bütün kelime ve kavramlar değil, cihâd ve içeriği ile ilgili olan ...
  • Kur'ân-ı Kerîm'de Zikredilen Rahmet Tecellileri 

   SAKARYA, Sami (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Rahmet, bizi yokluk âlemlerinden varlık âlemine getiren Yüce Allah'ın bu dünyada mü'min ya da kâfir her insanın her an tecellîlerine nâil olduğu eşsiz sıfatlarından biridir. O, sonsuz merhamet ve rahmetinin bir sonucu ...
  • Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Şirketlerde Birleşme ve Devir 

   KARLI, Dilara (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Hukukumuzda ticaret şirketleri Ticaret Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır. Şirketin tanımı kanunumuzda yapılmamakla birlikte, doktrinde birçok birbirine benzer tanım bulunmaktadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunundaki ticaret ...
  • Kurumsal Çevre ve Girişimci Bilişsel Öncüler Yeni Girişimin Başlangıç Niyeti Şekillendirilmesi: Etiyopya'daki Yüksek öğrencileri İncelenmesi 

   WOLDESENBET, Tarekegn Tamiru (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Gelişmekte olan ülkelerde kurumsal güçlerin girişimcilik faaliyeti üzerindeki etkisi konusunda yeterince araştırma yapılmamıştır. Ayrıca, araştırmacılar tarafından kurumların girişimcilik üzerindeki dolaylı etkilerini ...
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Kavramının Hisse Senedi Getirisine Etkisi: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin Sektörel Bazda İncelenmesi 

   KARADEMİR, Kağan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışması kapsamında Borsa İstanbul XUSRD endeksine dahil olan işletmeler ile bu işletmelerin yer aldığı sektörde faaliyet gösteren ancak XUSRD endeksinde yer almayan işletmelerin aylık ortalama hisse senedi getirileri ...
  • Bir Kuşak Bir Yol Projesi Özelinde Çin'in Yeni Süper Güç Olabilme Kapasitesi 

   AKTAŞ, Samed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından itibaren geçirdiği ekonomik, siyasi ve kültürel evreler ışığında uluslararası sistemdeki konumu ile ABD’nin 1945 sonrasında küresel sistemdeki konumunu karşılaştırmalı ...
  • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Kurumsal Girişimcilik: OSTİM'de Bir Araştırma 

   TÜRKMEN, Burcu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmanın birbiriyle ilişkili iki temel amacı bulunmaktadır. İlk olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) mevcut kurumsal girişimcilik durumları ve kurumsal girişimcilik süreçlerini etkileyen faktörlerin ...
  • Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 

   GÜL, Gökhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırmanın odak noktası, var olan düzenlemelere rağmen süren aksaklıkların giderilmesine, uluslararası düzenlemelerin tarihsel gelişimi zemininde yapılacak bir inceleme ile katkıda bulunmaktır. Araştırmanın gerek 2863 ...
  • Küresel Finansal Krizden Çıkış Amacıyla Alınan Önlemler ve Sonuçları 

   KIRCI, Hülya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu tezde ABD'den başlayarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke ekonomisini etkileyen 2008 küresel finansal krizine yol açan etkenler incelenerek hangi hataların terk edilmesi gerektiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. ...