Now showing items 331-350 of 624

  • Modern İranın Oluşum Süreci: 20. Yüzyılın İkinci Yarısında İranda Meydana Gelen Siyasi ve Sosyal Dönüşümler 

   RAHİMOVA, Ayten (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İran Devleti, siyasal ve kültürel tablosu değişkenliği ile her zaman tarihinde dikkat çeken konumda olmuştur. Bugün de tartışmalara açık 1906 anayasal devrimi, İranlıların monarşiyi sona erdirmeye ve monarşinin gücünü ...
  • Modern İslâm Felsefesi Tarihi Yazımları: T. J. De Boer Örneği 

   EMİRBİLEK, Gönül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Tezin konusunu genel anlamda, T. J. De Boer'in İslâm felsefesiyle ilgili düşünceleri oluşturmaktadır. De Boer, İslâm felsefesine oryantalist bir bakış açısıyla yaklaşmış ve bunun sonucu olarak önyargılı bir tutum sergilemiştir. ...
  • Modernization and Islam in Turkish Thougut: Rasim Özdenören 

   USTA, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The concept of modernization emerges as a social process that penetrates the entire life of individual from economy to politics, from culture to belief systems. The concept is based on a materialist outlook, the rejection ...
  • Moğolca-Türkçe Gramer Terimleri Sözlüğü 

   BATJARGAL, Battsengel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   "Moğolca-Türkçe Gramer Terimleri Sözlüğü" adını taşıyan bu çalışmamızda Çağdaş Moğol dilindeki gramer terimlerini tespit edebilmek için çeşitli gramer kitapları taranmıştır. Taranan bu eserlerdeki üç bine yakın terimden ...
  • Mollâ Câmi Felsefesinde Metaforik Üslup 

   BEYCA, Safiye Tuğba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Herhangi bir şeyi, kendisi dışında başka bir şeyle belirtmek olarak tanımlanabilen metafor; İslâm coğrafyasında, özellikle tasavvuf ve sûfizm çalışmalarında, önemli bir ifade yöntemi olarak kullanılmaktadır. Spesifik olarak ...
  • Monatery Policy and Financial Market in Kuwait and Algeria 

   MOHAMED, Mabruka (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Döviz kuru Cezayir ve Kuveyt gibi döviz kurunun fiyatları ekonomik büyüme ve hisse senedi piyasasına önemli etkileri olduğu küçük dışa açık ekonomilerde en önemli değişkenler arasında yer almaktadır. Bu tez çalışmasında ...
  • Monizm ve Düalizme Karşı Biyolojik Doğalcılık: John Searle 

   BEYAZ, Mehtap (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Analitik zihin felsefesi tarihindeki baskın görüşler olan materyalizm ve düalizmden farklı bir yaklaşım sergileyen Searle'ün biyolojik doğalcılık teorisi, bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Zihinsel olanı fiziksele ...
  • Motif Yapısı İtibariyle Leyla ve Mecnun Mesnevîleri Üzerinde Bir İnceleme 

   SAĞLAM, Hacer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kaleme alınmış olan Leylâ ve Mecnûn hikâyeleri, kültürden kültüre geçiş sürecinde, gittikçe daha zengin bir motif varlığına sahip olmuştur. Bu çalışma, Leylâ ve Mecnûn hikâyelerinin söz ...
  • Mudurnu (Bolu) Yöresi Halk Hekimliği 

   TUĞRA, Ahmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Halk hekimliği, fiziksel rahatsızlıklar kadar ruhsal bozukluklar için de etkisi bulunan, yüzyıllardır süregelen bir alternatif tıp yöntemi olarak değerlendirilebilir. Halkın olanaksızlıklar nedeniyle hekime gidememesi, ...
  • Muhammed Et-Tâhir B. Aşûr (1879-1973) ve Hadis İlmindeki Yeri 

   DOĞAN, Halil İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu araştırmada "Muhammed et-Tâhir b. Âşûr ve Hadis İlmindeki Yeri" konusu ele alınmıştır. İbn Âşûr, İslam dünyasının en buhranlı dönemlerinden biri olan XIX. asrın son çeyreği ile XX. asrın ilk üç çeyreğinde 1879-1973 ...
  • Muhammed İkbal’in Benlik Felsefesinin Ahlak ve Siyaset Üzerindeki Etkisi 

   AKYILDIZ, Gülfem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Yirminci yüzyılda İslam felsefesine yeni bir bakış açısı kazandıran Muhammed İkbal'in benlik felsefesinin ahlak ve siyaset üzerindeki etkisinin alınacağı bu çalışmada öncelikle, İkbal'in tarihsel ve kuramsal arka planı ele ...
  • Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik Algılamaya Yönelik Araştırma 

   ÖZÇELİK, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma Muhasebe meslek mensuplarının mesleklerinde sergiledikleri tutum ve davranışlarını etik açıdan analiz eder. Muhasebenin genel kavramsal tanımı yapılmış olup muhasebecinin topluma olan sorumluluğu detaylı bir ...
  • Muhsinzâde Mehmed Paşa’nın Hayatı ve Vakıfları 

   UYAR, Beyhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Osmanlı Devleti, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında bir kısım toprakları hakimiyeti altına almış ve bu topraklarda yüzyıllarca hüküm sürmüştür. Osmanlı Devleti'nin cihan hakimiyetindeki temel unsurlardan birisi de bünyesinde ...
  • Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfa Edilememesi 

   ŞAHİN, Hale (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tezin konusunu "mücbir sebep nedeniyle borcun ifa edilememesi" oluşturmaktadır. Mücbir sebep (force majeure) kavramı Roma hukukuna dayanmakta olup özellikle sürekli sözleşmeler açısından önem taşımaktadır. 6098 sayılı ...
  • Namazda Sehiv (Yanılma) Hadisleri ve Değerlendirilmesi 

   AYTEKİN, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İnsanların ilki olan Hz. Âdem'in cennette başlayan unutma olayı, insanın doğası gereği, onun hayatının her aşamasında yaşadığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, bu duruma Kur'an'da değinilmiş ve unutmanın ...
  • Necip Tosun'un Öykülerinde Postmodern Unsurlar ve Varlık Algısı 

   ATAY, Fatma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Postmodern edebî metinler, postmodernizm akımına göre ele alınırken yapısal açıdan çözümlemeye ihtiyaç duyar. Postmodern edebî metinlerin kendisine has özellikleri vardır. Varlık algısına göre incelenecek olan edebî metinler ...
  • Nefret Saiki ile İşlenen Suçlar 

   BULUT, İlhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Nefret saiki ile işlenen suçlar, bir kişinin temel veya değiştirilemez bir özelliğine karşı önyargı ve nefret saiki ile işlenen suçlar olarak tanımlanmaktadır. Yaygın olarak nefret suçları veya önyargı suçları adıyla bilinen ...
  • Neighborhood Satisfaction and Participation: A Qualitative Analysis in the Context of Quality of Life in Urban Renewal Areas of Ankara 

   AYNA, Yunus Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kentsel yaşam insanların günlük yaşamını sürdürdüğü mekânlar ekseninde oluşturulur ve çoğu insan için konut çevresi merkezi çevresinin ortasında yer alır. Yaşanılan yer, bireylerin günlük aktivitelerini düzenlediği ve güven ...
  • Neoliberal Küreselleşmenin Siyasal ve Felsefi Boyutları 

   ÖZMADEN, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma ile kapitalizmin zamanın ruhuna uygun olarak evrildiği bir ideoloji olan neoliberal küreselleşmenin, ortaya koyduğu dünya tasavvuru ve onun siyasal ve felsefi boyutlarının incelenmesi yapılmıştır. Bu ortaya ...
  • Nurettin Topçu Düşüncesinde Eğitim 

   TALAY, Halim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma XX. yy.da yaşamış, birçok alandaki fikirleri ile Türk düşünce dünyasına önemli katkılar yapmış olan Nurettin Topçu'nun Cumhuriyet Dönemi eğitim düşüncesine yöneltmiş olduğu eleştirileri ve bu hususta belirtmiş ...