Now showing items 352-371 of 624

  • Orta Anadolu ve Ege Abdal Kültürleri Arasındaki iİlişkinin Müzikal Analiz Üzerinden Değerlendirilmesi 

   TEKİN, Ezgi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Göçebe Türkmen boylarının XI. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya gelmeye başlamasıyla beraber tasavvuf akımlarıyla da şekillenen Abdallık geleneği günümüzü kadar varlığını sürdürmüştür. Günümüzdeki Abdallık kavramı geçmişten ...
  • Ortaöğretime Geçişte Kapsamlı Akademik Gruplama ve Eşitsizliğin Yeniden Üretimi 

   ÖZOĞLU, Meryem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Başarı ve sosyoekonomik arka plan arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok araştırmacı, akademik gruplamanın başta alt başarı gruplarına yerleştirilen öğrenciler olmak üzere çoğu öğrenci için akademik başarıyı artırmadığı ...
  • Osmanlı Ceza Hukuku’nda Parada Sahtecilik Suçu 

   KARAKAYA, Harun (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çalışmada parada sahtecilik suçu Osmanlı Ceza Hukuku bakımından ele alınmıştır. Tarihi sürece bakıldığında parada sahtecilik suçunun, Osmanlı Devleti'nin uğraştığı önemli meselelerden biri olduğu görülmektedir. Ancak ...
  • Osmanlı Devleti'nde Ayanlık: Kayseri Sancağı Örneği (1730-1774) 

   KARASU, Hamit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu tez, Osmanlı taşrasında ortaya çıkan yerel ileri gelenler olan ayanları Kayseri örneğinde ele alır. Giriş bölümü ayanlığın ortaya çıkışı üzerine kısa bir bakış atar. Birinci bölüm ayanların ortaya çıkışında XVI. yüzyılın ...
  • Osmanlı Devleti'nde XV.-XVII. Yüzyıllar Arası Kânunnâmeler Bağlamında Zinâ Suçunun Cezası ve Fıkhî Tahlîli 

   Borazan, Şerafettin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Devleti şerîatle yönetilen bir devlet olduğu için, İslâm hukukunun devlet yöneticisine tanıdığı bazı tasarruflar bulunmaktadır. Örf-î sultanî dediğimiz örfî hukukun oluşum mecrasının temeli de, şerîatın devlet ...
  • Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'nde Hava Harp Gücü ve Faaliyetleri (1914-1918) 

   KAPUCU, Davud (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Birinci Dünya Harbi; etkileri, niteliği ve harp ortamına getirdiği yeniliklerle dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda bakıldığında taktik ve stratejik bir araç olan tayyarelerin harp sahasında kullanımı ile ...
  • Osmanlı Dönemi Harput ve Mamuretülaziz Vakfiyeleri envanferi 

   AYDEMİR, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Osmanlı Dönemi'nde Harput ve Mamuretülaziz kadılıklarında kurulmuş vakıflardan tespiti yapılabilenlerin vakfiyeleri incelenmiştir. İncelenen 105 adet vakfiye dönem olarak 16.-20. Yüzyıllar (1564-1914) arasını ...
  • Osmanlı Hukukunda Nişanlanma 

   DOĞANGÜZEL, Semra Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmada nişanlanma müessesesi Osmanlı hukuku çerçevesinde ele alınmıştır. "Nâmzed" kavramı ile ifade edilen nişanlanmanın, Osmanlı'da önemsenen bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte konuya ilişkin çalışmaların ...
  • Osmanlı Mezar Taşları Etrafında Gelişen Kültür, Medeniyet ve İnanç Dünyası Üzerine Bir İnceleme: Eyüp Örneği 

   ÇETİN, Onur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Türk milleti tarihin hemen her döneminde mezar ve mezar taşı mimarisine önem göstererek mezarlıklarını titizlikle düzenlemiştir. İnşa edildiği dönemin zihniyetini yansıtan mezar taşları; devrin kültür, medeniyet ve inançlarını ...
  • Osmanlı Para Vakıflarından, Türkiye Vakıflar Bankasına (1826-1954) 

   ÖZSARAÇ, Yakup (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Dünyada finans kurumu olarak kabul edilen banka kurumundan çok daha önce Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda kurumsallaşarak finans kuruluşu gibi işlem yapan ve örgütlenen para vakıfları bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin son ...
  • Osmanlı Son Döneminde Yemen İsyanlarının Türkü Metinleri Üzerine Etkileri 

   ERDOĞAN, Çiğdem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma, Yemen İsyanlarının Türk toplumu üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Osmanlı Devleti, özellikle Batı dünyasında 'Hasta Adam' olarak adlandırılıp, toprakları pay edilirken kutsal yerleri koruma görevinden ...
  • Osmanlı Türkçesi Döneminde Yazılmış Sözlüklerde Bitki Adları 

   KAYGUSUZ, Ravza (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Türkçesi Döneminde Yazılmış Sözlüklerde Bitki Adları Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu döneminde bitki adlandırmaları, bitkilerin hangi amaçla, nerelerde kullanıldığı gibi bitkilere ait unsurların sözlüklerdeki ...
  • Osmanlı Türkçesi Döneminde Yazılmış Sözlüklerde Kadına Ait Söz Varlığı 

   ÇOLAK, Kübra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Osmalı İmparatorluğu döneminde kadın için kullanılan adlandırmalar, kadınlara ait giysi, eşya ve süs adları gibi kadına ait unsurların sözlüklerdeki biçimini ortaya koymak buradan yola çıkarak kadınların toplumdaki ...
  • Osmanlı'dan Günümüze Türk Arşivlerindeki Tasnif Sistemleri ve Arşiv Belgesinin Hizmete Sunumu 

   BAŞ, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Türk Arşivlerindeki Tasnif Sistemleri ve Araştırma Hizmetleri değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Osmanlı Devleti'nden günümüze arşivcilik çalışmaları anlatılmıştır. Günümüzde Türk Arşivleri tarafından yürütülen ...
  • Osmanlılarda Devlet-Dini Gruplar İlişkisinde Bir Model Olarak Meclis-i Meşayih 

   KAYA, İsmail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Devleti, kuruluş dönemlerinden itibaren başlamak üzere 19. yüzyıla kadar belirli bir özgürlük anlayışı çerçevesinde, tarikatların gelişme ve büyümesine, sahip oldukları fonksiyonları dolayısıyla, müsaade etmiştir. ...
  • Öğrenci - İşçilerin Güvencesizlik Süreçleri: Çankırı Örneği 

   ÖZKESEN, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez, eğitimlerini devam ettirebilmek için yeterli gelire sahip olmayan üniversite öğrencilerinin gelir/ek gelir elde edebilmek için çalışmaya karar verdikleri andan itibaren, içinde bulundukları güvencesiz çalışma ...
  • Öğrenci ve Öğreticilerine Göre Kuran Kurslarının Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyi: Sakarya Örneği 

   ZENGİN, Hatice (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnsanın din ile ilişkisi hayat boyu devam eden bir süreçtir. Örgün eğitimde insanlar belirli bir yaşa kadar din eğitimi süreçlerine dahil olurken yaygın din eğitiminde yaşam boyu bir eğitim süreci ...
  • Bir Öğretim Yöntemi Olarak Hizmet Ederek Öğrenme Uygulamalarının Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerindeki Yeri ve Değeri 

   ULU, Sakine (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Hizmet Ederek Öğrenme (Service Learning), akademik hedeflere toplum hizmetinin eklendiği bir öğrenme şeklidir. Öğrencilerin, akademik öğrenim içeriğini gerçek hayattaki özgün öğrenme deneyimleri ile destekleyen etkili bir ...
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa ve Tenkis 

   POLAT, Elif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun m. 611-619 hükümleri arasında düzenlenen ölünceye kadar bakma sözleşmesine değinilmiş, bu sözleşmenin muvazaasına ve tenkisine ilişkin hususlar incelenmiştir. Bu kapsamda ...
  • Önleyici Kolluk Faaliyeti Esnasında Elde Edilen Bilgiler ve Bunların Ceza Muhakemesindeki Delil Değeri 

   BUĞDAYCI, Ali Can (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Devletin temel görevlerinden biri de kamu düzeninin korunmasıdır. Suç ve suçlulukla mücadele de, bu görev kapsamında yer almaktadır. Devletin suç ve suçlulukla mücadele görevini yerine getirmesinde, kolluk faaliyetleri ...