Now showing items 392-411 of 624

  • Rusya'da Çokkültürlülük ve Tatar Kimliği 

   TERZİ, Hacı Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kültürel farklılıkların, tarihin başlangıcından beri var olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Kültürel farklılıklara ait yaşanan en temel mesele farklılıkların yok sayılması veya asimile edilmeye çalışılmasıdır. Bir diğer ...
  • Safahat'ta Değerler Eğitimi Unsurları 

   EMER, Asım Mikail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, Millî Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY'un "Safahat" adlı eserindeki "değerler" tespit edilmiştir. Kaynak eser olarak Beyan Yayınları'na ait, Hazırlayan: A. Vahap AKBAŞ olan "Safahat" göz önünde bulundurulmuştur. ...
  • Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Sözleşmeleri 

   KARAGÖZ, Dilek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde, yatırım ihtiyaçlarının giderilmesinde yaygın bir şekilde kullanılan kamu özel işbirliği modeli, bir projenin kamu ile özel sektör arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, risk ve ...
  • Sanayi 4.0 Kapsamında Türkiye'de İşgücünün Yeni Becerilerinin Belirlenmesi: Beceri Talebi ve Arzının Karşılaştırılması 

   KOCA, Didem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, Sanayi 4.0 sürecinin başlaması ile birlikte değişen işin doğasına bağlı olarak, Sanayi 4.0'ın işgücü becerileri üzerindeki dönüştürücü etkisi incelenmiştir. Çalışma iki ayrı nitel çalışma grubundan oluşmaktadır. ...
  • Savaş Mağduru Sığınmacı Çocuklarda Hayat ve Tanrı Algısı: "7-12 Yaş Arası Suriyeli Çocuklar" 

   TÜRKER, Rümeysa Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde mülteciler, ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır ve bu durum onlar için pek çok sıkıntı ve zorluğu bir araya getirmiştir. Mültecilerin topraklarını terk etme nedenleri içinde savaşlar en başta gelen sebeptir. ...
  • Seçilmiş OECD Ülkelerinin Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 2002-2012 Arası Ekonometrik Analizi 

   DEVECİ, Şeyma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomik Büyüme, her üke için önemli bir ekonomi politikası hedefidir. Günümüze kadar tüm iktisatçılar ekonomik büyümenin belirleyicileri ve ülkeler arası farklılıkların nedenini açıklamada birçok çalışmalar yapmıştır. Bu ...
  • Sektörel ve Operasyonel Blokzincir Uygunluk Analizlerinde Kullanılacak Kriterlerin Belirlenmesi 

   KAYA, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Blokzincir teknolojisi, tek merkezde konumlanmış güvenlik otoritesinin kaldırılarak, güvenlik ve onay alma işlemlerinin farklı kullanıcılara dağıtılmasıdır. İnternet üzerinden yapılan veri transferlerinde alışılagelmiş ...
  • Sexual Harassment against Women Employees at Workplaces 

   SAMIM, Manzoor Hussain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, kadın işçilerin başına gelen cinsel taciz olaylarını konu almaktadır. Kadın personeller, dünyadaki kuruluşlarda en fazla dezavantaja sahip çalışanlardır. Kadın çalışanlar; kötüye kullanıma, yanlış kullanıma ...
  • Sigorta Hukukunda Riziko Ağırlaşması 

   MERGEN BAYER, Yasemen (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Her iki tarafa borç yükleyen ve sürekli bir borç ilişkisi doğuran sigorta sözleşmesinde, sigorta sözleşmesinin taraflarından biri olan sigorta ettirenin asli edim yükümlülüğü prim borcunu ödemekten, buna karşın sigorta ...
  • Sihizm'in Oluşumunda İslam'ın Etkisi 

   ZUHUR, Muhammet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma Sihizm'in oluşumunda İslam'ın etkisini ortaya koymak için yazılmıştır. Giriş bölümünde çalışma ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra birinci bölümde Sihizm'in oluşumunda etkili olan İslami arka plan ...
  • Simülasyon ve Birbirine Geçme Olgusunun Türkiye'deki Dini Gruplar Üzerindeki Etkisi 

   YARGI, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Jean Baudrillard'a ait simülasyon teorisi, Rönesans'tan beri dünyanın belirli bir dönüşüm içinde olduğunu, postmodern döneme gelindiğinde 'gerçeklik ilkesini' kaybettiğimizi ve sibernetik, kodlar, modeller ...
  • Siyasal İletişim Modeli Olarak Propaganda: Stalin Hitler 

   PEHLİVANOĞLU, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma; "İkinci Dünya Savaşı yıllarında (1939-1945) Hitler ve Stalin konuşmalarında propagandayı nasıl ve hangi şekillerde kullanmıştır?" sorusuna yanıt aramaktadır. Bu zaman diliminde yaşanan ve savaşın seyrine etki ...
  • Siyasi Partilerin Fonksiyonları ve Demokrasiye Etkileri 

   SARI, Mustafa Fatih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen siyasi partilerin fonksiyonları ve bu fonksiyonların demokrasiye etkileri incelenmiştir. Siyasi partilerin siyasi sistemler içerisinde ...
  • Siyasi ve Sosyal Hayatta Etkin Bir Güç: Timurlu Hanedan Kadınları 

   KOÇAK, Muhammed Emin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kadın bir toplumu oluşturan ve şekillendiren temel yapı taşlarından biridir. Toplumların geçmiş yaşamlarını, kültürlerini, sosyal hayatlarını ve mücadelelerini inceleyen tarih biliminin, bireylerin toplum içerisindeki ...
  • Siyer ve Meğazi Eşliğinde Kur’ân Vahyini Okumak Enfâl Sûresinde Bedir Savaşı Örneği 

   YILDIZ, Neslihan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İslâm tebliğinin ve müslümanların Arap Yarımadası'ında sağlam bir zemin üzerine oturmasında dönüm noktası olan olaylardan bir tanesi Bedir Gazvesidir. Bedir Gazvesini doğru anlamak maksadıyla başvurduğumuz en sağlam kaynak ...
  • Social Innovation in Public Institutions: Its Drivers and Challenges : A Case Study of Social Innovation in Turkey 

   GİDERLER, Memduh Eren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sosyal yenilik ve sosyal girişimcilik, sosyal refah alanında son zamanlarda artmakta olan ortak paydalar. Dikkat, kurumsal sosyal sorumluluğa odaklanır, ancak sosyal yenilik kavramı ve kurumsal sosyal sorumluluktan ayrılması ...
  • Social policy of the Democratic Party in Turkey: An analysis of Government Programs 

   SEYHAN, Mehmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez çalışması, Türkiye'nin çok partili hayata geçmesiyle birlikte 1946 yılında kurulan ve 1950-60 yılları arasında iktidarda bulunan Demokrat Parti'nin icraatlarını sosyal politika ve sosyal devlet kavramları çerçevesinde ...
  • Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Meddahlık Geleneği ve Bu Bağlamda "Eyvah Nadir" Adlı Tiyatro Oyunu Üzerine Bir Değerlendirme 

   AYDIN, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   UNESCO tarafından hazırlanan kültürel mirasın korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarını kapsayan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, 2003 yılında imzalanmıştır. Sözleşmeye 2006 ...
  • Sonradan Fiziksel Engeli Olan Bireylerde Travma Sonrası Büyümenin İncelenmesi 

   ADSEVER, İrem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın amacı sonradan fiziksel engeli olan bireylerde sosyodemografik özellikler, engelle ilgili özellikler, kişilik özellikleri, algılanan sosyal destek, sosyal görünüş kaygısı ve umudun travma sonrası büyüme ile ...
  • Sosyal Değişim Sürecinde Kazakistan'da Din-devlet İlişkileri (Üniversite Öğrencileri Örneği) 

   BEYLUR, Suat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kazakistan'da din-devlet ilişkilerinin incelendiği bu çalışmayla, din-devlet ilişkilerinin eğitim kurumu üzerinden kurumsal sekülerleşmeye; dindarlık üzerinden bireysel sekülerleşmeye olan etkilerinin incelenmesi ile tarihi ...