Now showing items 592-611 of 624

  • Western Perception of Kadro Movement 

   KARAMAN, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Kadro Dergisi, 1929 Buhranı sonrası dönemde, 1932 ile 1935 yılları arasında otuz altı sayı çıkmış bir fikir dergisidir. Kadro Dergisini çıkaran ekip Kadro Hareketi olarak anılmaktadır. Türk inkılâbına ideoloji üretme ...
  • When Does a Military Defect? A Comparative Case Study of Egyptian Military’s Behavior during Popular Protests of 1977 Bread Intifada, 2008 Riot, and 2011 Arab Uprisings 

   ÇETER, Ayten (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   ÖZET Bir Ordu Ne Zaman Desteğini Çeker? Popüler İsyanlar Sırasında Mısır Ordusunun Davranışına Dair Karşılaştırmalı Bir Vaka Çalışması: 1977 Ekmek İsyanı, 2008 İsyanı ve 2011 Arab İsyanı. 2011'de, Ortadoğu bölgesi hem rejim ...
  • X ve Y Kuşağı'nın Sosyal Refah Algısı 

   ÇAĞLAYAN, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yaşamın her alanında kendisini hissettiren değişim ve dönüşümlerin kuşkusuz ki insanların karakteristik özellikleri, hayata karşı beklentileri, bakış açıları, algıları ve öncelikleri üzerinde de tesiri söz konusudur. ...
  • XIX. Yüzyılda Tarsus Şeriye Sicillerine Göre Giyim Kuşam ve Ziynet Eşyası 

   YILMAZ, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tarih araştırmalarında şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına ışık tutacak çalışmalar, belli bölgeler istisna edilirse, sınırlıdır. Tarsus ise özellikle tereke kayıtları açısından sınırlı çerçevede çalışılmış bir ...
  • XIX. Yüzyılda Türkistanlı Hacıların Hac Yolculuğu 

   SHAMSHIDIN UULU, Dyikanbek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   XIX. Yüzyılda Türkistanlı Hacıların Hac Yolculuğu Hac farizası bütün Müslümanların yapmaya özen gösterdiği İslam dinindeki en önemli ibadetlerden biridir. Bu ibadeti diğer Müslümanlar gibi Türkistanlı Müslümanlar da yerine ...
  • XIX. Yüzyılda Zir Kazasının Nüfus Defterlerive Nüfus Yapısı 

   Erdoğan, Hasan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İnsanların bir araya gelmesi nüfusu oluşturur. Nüfusun konusu ise insandır. Bu nedenle nüfus ve demografik yapı konusu, tarihin her döneminde önemini korumuştur. Tarih boyunca pek çok devlet; nüfusu, nüfus yapısını ve nüfus ...
  • XVI-XVII. Yüzyıl Şerʻiye Sicillerine Göre Konya'da Kadın 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Yeniçağ Osmanlı tarihçiliğinde sosyal tarih ve hususiyetle de toplum içerisindeki kadının yeri hak ettiği değeri bulamamıştır. Bu çalışmada kadının sosyal hayattaki konumu incelenmek suretiyle Osmanlı toplum yapısı ...
  • XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nda İstihdam ve Hareket (Anadolu Kadıaskerliği Örneği) 

   KILIÇ, Cihan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Eğitim, öğretim ve yargı faaliyetlerini yerine getiren Osmanlı ulemâsının devlet protokolü ve sosyal yapı içinde önemli bir role sahip olduğu malumdur. Gerek devlet erkini en ücra noktalarda temsil etmesi, gerekse bu erkin ...
  • XVIII. Asır Şairi Ahmed Me'âbî Dîvânı (Metin-İnceleme-Dinî ve Tasavvufî Tahlil) 

   Uzun, Yunus Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma; Ahmed Me'âbî'nin Dîvânı'nından hareketle şairin hayatını, edebî şahsiyetini, şiirlerinin dinî ve tasavvufî tahlilini ve Dîvân'ın tenkitli metninin incelemesi üzerinedir. Me'âbî, XVIII. yüzyılda yaşamış mutasavvıf ...
  • XVIII. Yüzyılda Kahire Darphanesi 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Devleti Mısır'ı ele geçirdikten sonra, burada yeni kurumlar tesis etmenin yanında, Mısır'da uzun zamandır varlık gösteren bazı kurumları da faal bıraktı. Genişleyen Osmanlı coğrafyasında para arzını karşılamak, ...
  • XX. Yüzyıl Başında İngiliz İstihbaratı'nın Kürtlere Yönelik Faaliyetleri 

   İYİAT, Bora (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma içerisinde XX Yüzyıl başında Küresel Hakimiyet mücadelesinde olan İngiltere'nin Ortadoğu'ya yönelik politikaları anlatılmış ve bu politikalar çerçevesinde İngiltere'nin Ortadoğu'nun demografik unsurlarından olan ...
  • Yabancı Dil Olarak Arapça Öğreniminde Lehçelerin Etkisi 

   ALMOHAMAD ALMAHMOUD, Abdul Rahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Yabancı Dil Olarak Arapça Öğreniminde Lehçelerin Etkisi Bu tez, ana dili Arapça olmayan kişilerin bu dili öğrenirken karşılaştıkları sorunları ele almaktadır. Tezde Anadili Arapça olmayanların Arapça öğrenirken özellikle ...
  • Yabancı Unsurlu Televizyon Program Formatlarının Korunması 

   SARGIN, Bengi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde yabancı unsurlu televizyon program formatlarının telif hakkı yolu ile korumasının mümkün olup olmadığı incelenmiştir. İlk bölümde, televizyon program formatı, telif hakkı kavramları tanımlanmış, daha sonra televizyon ...
  • Yakın Dönem İsbât-ı Vâcib Çalışmaları 

   TEKİN, Özkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   "Yakın Dönem" ismi, içinde bulunduğumuz zaman dilimine göre yakın dönemde yapılmış isbât-ı vâcib çalışmalarını ifade edebilmek için tercih ettiğimiz bir adlandırmadır. Biz, "Yakın Dönem İsbât-ı Vâcib Çalışmaları" adlı bu ...
  • Yanyalı Süleyman Efendi’nin Şerh-i Dîvân-ı Urfî Adlı Eseri (İnceleme- Transkripsiyonlu Metin-Şerh Sözlüğü) 

   BAŞÇETİN, Mustafa Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Urfî-i Şirâzî (m. 1555-m. 1591)'nin öncülüğünde Hindistan'da gelişen Sebk-i Hindî, özellikle Afganistan ve Anadolu sahasında önemli bir tesir uyandırmıştır. Bu tesirin sonucu olarak Anadolu sahasında, Urfî'nin şiirlerine ...
  • Yapay Zeka Felsefesinde Bilinç Problemi 

   DOĞAN, Mehtap (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, bilinçli bir yapay zekanın imkânı üzerine bütüncül bir bakış açısı oluşturmayı hedefleyen felsefi bir soruşturmadır. Soruşturmanın planı "Bütüncül bir yapay bilinç teorisi, doğal bilince yönelik kuşatıcı bir ...
  • Yapay Zeka Kamu Politikaları: ABD ve Çin’in Yapay Zeka Kamu Politikalarının Karşılaştırılması 

   SAYGILI, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çoğunlukla bilim kurgu filmlerinde ve romanlarda işlenen bir konu olarak karşımıza çıkan yapay zeka geleceği ekonomik, sosyal, kültürel ve politik olarak çok yönlü olarak şekillendirecek, tüm dünya ülkelerinin gündemlerini ...
  • Yapay Zihin Problemine Felsefi Bir Bakış 

   ÖZTÜRK DİLEK, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Yapay zeka, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemli bir çalışma alanı kazanmıştır. İnsan zekasını yapay bir sistemde yeniden oluşturmak isteyen yapay zeka alanı bunun ötesine geçerek insan zihninin bilişsel ...
  • Yargıtay Kararları Doğrultusunda Ceza Koşulu 

   AKKAYA, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş bulunan ceza koşulu müessesesi Yargıtay kararları doğrultusunda incelenmiştir. Ceza koşulu, alacaklının, borçlunun borç ilişkisine uygun davranmasını sağlayan güvencelerinden ...
  • Yasada Psikolojik Unsur 

   YILDIZ, Muhammed Emin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, içtihat dışında kalan yasa olgusuna postmodernist bir bakışın sonucudur. Ayrıca bu çalışma yasa koyucuların, çıkardığı veya çıkaracakları yasalar konusunda toplumda rıza üretmeyi amaçladığı gözleminden yola ...