Now showing items 92-111 of 624

  • C1 düzeyindeki Türkçe Öğrencilerinin Yazılı Anlatımları Üzerine Bir Hata Analizi 

   ESAWİ, Waad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Küreselleşen Dünyanın neden olduğu bazı yakınlaşmalar, dil öğretimi ve öğrenimini daha önemli hale getirmiş, bu sebeple sayısı günden güne artan dil öğrenirleri dil öğretimini ön plana çıkarmıştır. Dünyada Türkçe öğrenirlerinin ...
  • Calfa Fransızca Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğünde Türkçe Söz Varlığı 

   BAYRAK, Ayhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşı A. Calfa'nın 1865 yılında yazmış olduğu Fransızca-Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğü'nde geçen Türkçe söz varlığı ele alınmıştır. Eserde geçen deyimler, kalıp ifadeler, ikilemeler ...
  • Case of Abu Hanifah in The axis of The Struggle of Ulama-Umera 

   KARTAL, Rabia Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Ebu Hanife İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en etkili mütefekkir alimlerden biridir. Gerek ortaya koymuş olduğu politik mücadelesi gerekse de geliştirmiş olduğu fıkıh sistemi günümüze ışık tutmaya devam etmektedir. Bu ...
  • Cash Waqfs as Financial Institutions: Analysis of Cash Waqfs in Western Thrace at the Ottoman Period 

   KORKUT, Cem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Para vakıfları Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle de Balkanlarda yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Bu çalışmada Batı Trakya'daki para vakıfları finansal kurumlar olarak incelenecektir. Para vakıflarının ekonomik ve sosyal ...
  • Cenâbî Ahmed Paşa'nın Hayatı, Hayratı ve Eserleri 

   ATLIHAN, Fatma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Ahmed Paşa,"Cenâbî", "Hayâlî", "Hayâtî" lakapları ile de meşhur olan ve Anadolu beylerbeyliği görevinde de bulunan XVI. yüzyıl Osmanlı devlet adamlarındandır. Küçük yaşta Topkapı Sarayı, Enderun Mektebi'ne giren Ahmed Paşa, ...
  • Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı 

   BOZ, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tarihi belki insanlık tarihinden de eski olan nedensellik bağı, hem sosyal hem de fen bilimleri açısından önemli bir kavramdır. Nedensellik bağı, birden fazla olgu arasında sebep-sonuç ilişkisine dayanan mantıki bir bağdır. ...
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma 

   GÜNGÖR, Mümin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde kabul gören onarıcı adalet sistemi ceza adaletini yerine getirirken, sanığın haklarını koruduğu kadar mağdurun haklarını da korumaktadır. 21.yüzyıl adalet sistemi, ceza adaletini yerine getirirken mağdurun tatmin ...
  • Cezanın Amacı Bakımından Koşullu Salıverilme 

   YILDIZ, Mustafa Nazif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Cezalandırma pratikleri tarihi seyir içerisinde pek çok farklı biçimler almış, nihayetinde ise hürriyeti bağlayıcı cezaların yeni cezalandırma anlayışını en iyi yansıtacak ceza türü olduğu üzerinde uzlaşılmıştır. ...
  • China as the Rising Power in The World Hegemony and Its Influence on the South Caucasus Region 

   AHMADOVA, Nilufar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çin'in uzun tarihi ve gelecek dünya egemenliği konusundaki hırsları Çin'in mevcut gücü, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi önde gelen devletlerle ilişkileri ve Güney Kafkasya bölgesi gibi belirli bölgeler üzerindeki ...
  • Cinuçen Tanrıkorur'un Bestelediği Mevlevi Âyinlerinin Makam, Usûl ve Ezgisel Yönden İncelenmesi 

   ÖZAKALIN, Mehmet Uğur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Türk Mûsikîsi geniş form ve makamsal zenginliğinin yanısıra tarihsel gelişim açısından oldukça zengin br müziktir. İçinde bir çok formu barındıran Türk Mûsikîsinin dallarından biri Türk Din Mûsikîsidir ve bu alanda da en ...
  • Clan-Based Federalism in Somalia and Relationship between the Federal Government and Federal Member States 

   MUSSE, Hamdi Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez, Somali'deki Federal üye devletler ile Federal hükümet arasındaki kabileye dayalı yapıyı ve ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışma, farklı kaynaklardan elde edilen anketler aracılığıyla toplanan birincil verilerden ...
  • Comparative Analysis Of Post-9/11 Indigenous Defense Industry Policies, Transformation And Cooperation: Israel, India And Turkey 

   CAFOĞLU YAŞAR, Halide Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Soğuk savaşın bitiminden sonra dünya genelinde askeri harcamalar çoğunlukla azalmıştır. Aşağı yönlü bu eğilim, 11 Eylül terörist saldırılarından beri geri dönüş yapmış ve o zamandan bu yana askeri harcamalar küresel olarak ...
  • Competitive Strategies of Virtual Oganizations; An Analysis on Book Stores in Turkey 

   KAYA, Semih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bugünlerde yeni bir sanayi devrimine, sanallaşmaya şahit olmaktayız. Piyasaların, çalışanların, müşterilerin, hatta yer ve zaman kavramlarının arasındaki kesin çizgiler gitgide belirsizleştiği için bu yeni dönem öncekilerden ...
  • Consumer Credits and the Efficiency of Monetary Policy in Turkey 

   GÖKSAL, Koray (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye'de tüketici kredilerindeki büyümenin, para politikasının hanehalkı tüketimi üzerindeki etkisini nasıl değiştirdiğini anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; tüketici kredilerindeki büyümenin ...
  • Conventional vs Nonconventional Forms of Political Participation: Motivations Behind Political Participation of Youth in Turkey 

   ÖZ DÖM, Özge (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, Türkiye'deki gençlerin siyasi katılımlarının arkasındaki motivasyonları incelemektedir. Temel amaç, geleneksel ve geleneksel olmayan siyasi katılım biçimlerini incelemek ve analiz etmektir. Ayrıca bu iki siyasi ...
  • Corcȋ Zeydân’ın “Selâhaddȋn Eyyûbȋ” Adlı Romanının Arapça ve İngilizceden Türkçeye Yapılan Çevirilerindeki Kayıplar 

   İLHAN, Sadiye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çeviri bir dilden başka bir dile aktarımı ifade etmektedir. Ancak literatürde bu aktarımın her zaman mümkün olup olmadığı ve kendine özgü bir dil yapısı olan yazınsal metinin bu özelliğini kaybetmeden hedef dile ne ölçüde ...
  • Cost-Benefit Analysis of Kidney Donation Systems and an Alternative Proposal for Turkey 

   DEMİRDÖĞEN, Yavuz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmada, hemodiyaliz ve böbrek nakil maliyetleri hesapları üzerinden Türkiye'deki bağış sisteminin maliyet-fayda analizi yapılmaktadır. Bu analizlerde gerçek veriler kullanılmıştır. Yapılan maliyet-fayda analizinin ...
  • Costs of After War Reconstruction in Syria: Alternatives and Chalanges 

   SAIED RAMADAN, Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Suriye'deki çatışma Suriyeliler için ağır maliyetler doğurarak, yaşamlara, mülklere ve altyapıya zarar vererek ülkenin zaten kırılgan ekonomisinin çöküşüne neden olmuştur. Bununla birlikte, çatışma er ya da geç bitecektir. ...
  • Cumhurbaşkanı'nın Düzenleyici İşlemleri 

   AYDOĞMUŞ, Tayfun (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   2017 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri neticesinde yürütme ikili yapıdan tekli yapıya dönüşmüş ve Cumhurbaşkanı yürütmeden tek başına sorumlu hale gelmiştir. Doğrudan yürütmenin başı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın ...
  • Cumhuriyet Dönemi Folklor Çalışmalarında Çağrı Dergisi'nin Yeri Üzerine İnceleme (1993-2016) 

   UYSAL, Duygu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Cumhuriyet Dönemi Anadolusu'nda yerel dergicilik alanında en uzun ömürlü kültür, sanat, edebiyat dergisi olan Çağrı Dergisi, 1957 yılında Konya'da Feyzi Halıcı önderliğinde yayım hayatına başlamıştır. İstanbul gibi büyük ...