Now showing items 145-164 of 624

  • Ebû İshak es-Saffâr'ın Esmâ-i Hüsnâ Yorumu Çerçevesinde Kelâmî Görüşleri 

   SEVGÜLÜ HACİİBRAHİMOĞLU, Hümeyra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, Mâtürîdî âlimi Ebû İshâk es-Saffâr'ın (öl. 534/1139) esmâ-i hüsna yorumu çerçevesinde kelâmî görüşleri incelenmiştir. Saffâr'ın Telḫîṣü'l-edille adlı kelâm eseri bulunmaktadır ve bu eserin 367 sayfalık bir ...
  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi 

   ALDEMİR, İpek Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmada, mal rejimi sözleşmesi ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin yapabilecekleri değişiklikler incelenmiştir. Eşlerin yasal mal ...
  • Effect of Organizational Culture On Innovation: Evidence From Pharma Companies 

   AKGÜN, Feyza (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Örgüt kültürü organizasyonların davranışlarını belirleyen en önemli etmenlerden bir tanesidir. Organizasyonun yönetim şeklinden satış stratejilerine kadar geniş bir alanı örgüt kültürü belirler. Organizasyonların davranışları ...
  • Effects of The 2008/2009 Global Crisis on Social Expenditures in Welfare States 

   ÇOBAN, Binnaz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Özellikle 1980'lerden sonra Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Doğu Bloğunun dağılması, teknolojik gelişmelerin artması ve ülkeler arasında sermaye akışının hızlanması gibi sebeplerden dünya küreselleşti ...
  • Effects of the Usd use on Global Politics 

   BALCI, İlyas (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma Amerikan dolarının dünya çapında kullanımının küresel siyasete etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın temel araştırma sorusu "Amerikan dolarının dünya çapında kullanımının ...
  • Efficiency Analysis of Turkey Sugar Factories and the Comparison with EU 

   MUTLU, Şeyma Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Türkiye Şeker Fabrikalarının Verimlilik Analizi ve AB ile Karşılaştırma Araştırmanın amacı, AB'ye aday ülke olan Türkiye'nin, Birliğe entegrasyon sürecinde şeker sanayinin, Birliğin şeker sanayiiyle rekabet edebilecek ...
  • Eğitim Sürecinden Duyulan Memnuniyette ve Geleceğe Bakışta Sosyal Sermayenin Rolü (AYBÜ Örneği) 

   TÜZÜNOĞLU, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmanın amacı; eğitim sürecinden duyulan memnuniyette ve geleceğe bakışta sosyal sermayenin rolünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri özelinde değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda; öncelikle sosyal ...
  • Eğitim ve Eşitsizlik: Yükseköğretimde Eşitsizliğin Yeniden Üretimi 

   ERİŞKEN, Engin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, Türkiye'de yükseköğretime katılmış öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca deneyimlemiş oldukları, ekonomik, kültürel ve sosyal eşitsizliklerin eğitimsel başarı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu analiz etmektedir. ...
  • Ekonomik Entegrasyon, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Türkiye 

   PAKSOY, Furkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ticaret sisteminde serbestleşme hareketleri başlamıştır. Öncelikle GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) olmak üzere birtakım görüşme ve anlaşmalarla küresel ticaret ortamı ...
  • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statünün Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Üzerine Etkisi 

   KARAAĞAÇ, Zeliha (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'de eğitim başarısı ve eşitsizlik alanlarına ilişkin olarak en çok tartışılan konulardan biri, ortaöğretime yerleştirme sistemidir. Bunun temel nedeni, öğrencilerin akademik başarılarına göre okullara yerleştirilmeleri ...
  • Elazığ Yöresi Ağızlarının İsim Söz Varlığının Tematik Açıdan İncelenmesi (Ses, Yapı, Köken) 

   KORKUT, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Doğu Grubu ağızlarının içinde yer alan Elazığ ağzının daha önce derlenmiş metinlerden yola çıkılarak tematik isim söz varlığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde; dil, dil ve kültür ilişkisine, ağız ...
  • Elektronik Haberleşme Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları ve Türk Telekom Özelleştirmesi 

   ÖZEK, Mahmut Esad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Elektronik haberleşme sektöründe ayrıştırma çözümlerinin uygulanmasın temel amacı, serbestleşme sürecinde yerleşik işletmeci yanında pazara yeni işletmecilerin girmesi esnasında dikey güç aktarma riskinden kaynaklanan ...
  • Elektronik Spor Oyunlarında Siber Zorbalık 

   ÇAVDAR, Bilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Son yıllarda siber zorbalık kavramı ülkemizde ve dünyada son derece yaygın bir şekilde adından söz ettiren bir kavram haline gelmiş durumdadır. Özellikle, sosyal medya ortamlarının bireyleri diğer bireylerle birbirine ...
  • Elektronik Ticaret Kapsamında Gerçekleştirilen Hizmetlerde Katma Değer Vergisi 

   ARSLAN, Ali Osman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Hizmet işlemleri Katma Değer Vergisinin konusunu oluşturan temel unsurlardan birisidir. Bu işlemler içerisinde teknolojik gelişmelerle birlikte elektronik ticaret kapsamında gerçekleşen hizmet ifalarının artmasıyla bu ...
  • Elif Şafak'ın Aşk Adlı Romanındaki Kelime Gruplarının İncelenmesi 

   KHALĠL ZRAR, Shara (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmada, Elif Şafak'ın Aşk adlı romanında geçen kelime grupları incelenmiştir. Bu tezde Türkiye Türkçesinde bulunan kelime grupları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Kelime gruplarının sıralanışı ve sınıflandırılmasında ...
  • Empirical Analysis of Renewable Energy and Economic Growth Relationship: A study of Turkey and D-8 Countries 

   AVCI, Sümeyra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde enerjiye olan talep katlanarak artmaktadır. Küresel dünyada ülkeler ve çeşitli güç odakları bu stratejik girdi için türlü mücadelelere girişmektedirler. Enerjiyi elde etmek üzerinde oluşan bu mücadele dünya ...
  • Energy Consumption and Economic Growth in Tanzania 

   SIMBA, Hamis Miraji Ally (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırma, Tanzanya'daki enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin birbirini nasıl etkilediğini araştırıyor. Araştırma ...
  • Engellilerin Yasa Önünde Eşit Tanınma Hakkı Çerçevesinde Vesayet Hükümlerinin Değerlendirilmesi 

   AĞCA DEMİRAY, Leyla (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   ürk Medeni Hukukuna göre, vesayet kurumu; kanunda sayılmış sebeplerden herhangi biri nedeniyle kısıtlanarak hukuki işlem ehliyetinden yoksun kalmış "korunmaya ve yardıma muhtaç olan" kişileri korumak amacıyla düzenlemiştir. ...
  • Entrepreneurial Competencies as Indicators of Business Success: Case from Turkey 

   HALLYYEV, Babageldı (HALLIYEV, Babageldi ) (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Son birkaç on yılda, girişimciler tarafından kullanılan stratejik rol nedeniyle girişimcilik yetkinliklerinin önemi artmıştır. Bu yüzden, bu araştırmanın amacı, işletme sahibi girişimci yetkinliklerinin işletme başarısı ...
  • Enverî Dîvânı [Tenkitli metin-tahlîl] 

   GÜLER, Ömer Faruk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Dîvânlar, Türk edebiyatı tarihinin önemli bir dönemi olan "Klasik Türk Edebiyatı"nı oluşturan kıymetli eserlerdendir. Bu eserlerden birisi XVI. yüzyılın sonu ile XVII. yüzyılın ilk yarısı arasında kaleme alınan Enverî ...