Now showing items 181-200 of 624

  • Factors Explaining Size and Organizational Performance of Civil Society Organizations (Csos): Multiple Regression Analysis for Csos in Turkey 

   AYHAN, Emrah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   STK'lar dünyadaki farklı topluluklarda, toplumlarda, kültürlerde ve ülkelerde kurumsal performans ve büyüklük bakımından büyük farklılıklar göstermektedirler. Bu farklılaşma, ihtiyacı olan insanlar için STK'lar tarafından ...
  • Faik Esad: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Şiirlerinin Tema Bakımından İncelenmesi 

   KEKİL, Eyüp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu araştırma, 1870-1903 yılları arasında yaşayan Faik Esad'ın şiirlerini ve düzyazılarını gün yüzüne çıkarmanın yanı sıra şiir alanında yazdıklarından yola çıkarak şairin şiir dünyasına bir ayna tutmayı amaçlamaktadır. Bu ...
  • Fatma Aliye Hanım'ın Felsefî Görüşleri 

   ÖZGER, Zeynep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Fatma Aliye Hanım, Tanzimat dönemi hukukçu, tarihçi ve devlet adamı olan Ahmed Cevdet Paşa ve Adviye Hanım'ın İstanbul'da dünyaya gelen kızıdır. Yaşadığı dönemde iyi bir öğrenim görme şansına sahip olan Fatma Aliye Hanım ...
  • Felsefi Bir Problem Olarak Ahmed Yesevî'de İnsan 

   Açıkgöz, Salih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma başta insan felsefesi olmak üzere, ahlâk, tasavvuf ve aşk felsefesi konularını kapsamaktadır. İnsan felsefesi deyince doğal olarak varlık alanında özel bir yeri bulunan insandan ve insanın gerçekliği hakkındaki ...
  • Feminist Kurama Göre Anadolu Sahası Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kadın 

   ŞAHİN, Özlem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   "Feminist Kurama Göre Anadolu Sahası Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kadın" başlığını taşıyan bu çalışmada, Feminist Kuram ve Toplumsal Cinsiyet Teorisi bağlamında âşık şiiri analiz edilerek Türk toplumunda kadının konumu, ...
  • Fethü'd-dîn Ahmed Dîvânı 

   KORKMAZ, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma; Fethü'd-dîn Ahmed'in daha çok gazellerden oluşmuş Dîvân'ının tenkidli metnini, şairin hayatını, edebî şahsiyetini; eserde yer alan şiirlerin şekil, muhteva ve üslûp özellikleri bakımından incelenmesini esas ...
  • Financial Constraints to Innovation Activities: Revealed Barriers Versus Deterring Barriers 

   ÜNLÜ, Hülya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Son yıllarda rekabet küreselleşme üzerinden, piyasalara baskı yapmaktadır. Firmalar mal ve hizmetlerinin çeşitliliğini ve kalitesini piyasanın ihtiyaçlarına göre düzenlerler. Firmaların karlarını arttırabilmesi ve rekabette ...
  • Firmaların Örgüt Kültürünün İnovasyon Süreçlerine Etkisinde Ar-Ge Kapasitesinin Moderatör Rolü: Medikal Sektör Üzerine Bir Araştırma 

   ÖZKAN, Alparslan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Günümüzün rekabetçi ortamında, firmalar kendilerine piyasalarda yer edinebilmek için sektördeki değişim ve yenilikleri takip etmek, geleceği planlamak ve sürekli araştırmak zorundadır. Söz konusu ortamda, firmalardaki ...
  • Forced Migration Policy of Britain and the United States in the First Half of the Twentieth Century 

   DURMAZ, Gülşah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Göçmenler sorunu eski zamanlardan beri gündemde olan bir konudur. Göçmenler sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerden dolayı anavatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Ancak yeni ülkelerinde de nativizm, ayrımcılık, ...
  • Formal Institutions and National Innovation Capabilities: Evidence From A MultiCountry Study 

   ALADAĞ, Ömer Faruk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İnovasyon ulusal ekonomilerin dönüşümü için kritik bir faktör olarak görülmektedir. Ayrıca ülkelerin kalkınması ve küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için inovasyon temel öneme sahiptir. İnovasyonun kritik ...
  • Frantz Fanon in The Context of Colonial Discourse 

   UĞURLU, Ömer Faruk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The aim of this thesis is to investigate the historical formation process of the colonial discourse and literature of the colonial discourse and to discuss the results of colonial discourse in the context of Frantz Fanon's ...
  • Functionality of Counterfactual Thinking in Interpersonal and Intergroup Relationships 

   Coşkun, Muhammet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   The main purpose of this dissertation was to open the pave for counterfactual thinking research in Turkey. The second aim was to fulfill a broader gap in counterfactual thinking research, which is to examine the functionality ...
  • Fırat Kalkanı Bölgesinde Yeniden Yapılanma Süreci: Sosyal Politika Uygulamaları 

   SARIBAY, Abdülkadir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Suriye'de ortaya çıkan iç savaş, bölge ülkelerini özellikle de Suriye ile sınırı olan Türkiye gibi ülkeleri önemli ölçüde etkilemiştir. İç savaşla birlikte başlayan olaylar sonrasında bölgede birçok terör örgütü ortaya ...
  • Gazipaşa İlçesi (Antalya) Yer Adlarının Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi 

   KÜÇÜKTUNCER, Melike (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Adlandırma, insanlar tarafından belirli bir sebebe bağlı olarak yapılır. Hiçbir ad nedensiz olarak verilmemiştir. İnsanlar yaşadıkları coğrafyalara ad verirken kültürlerini, ad verilecek coğrafyanın fiziki ve coğrafi ...
  • Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme 

   KAVAS, Çağlar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kayıt dışı ekonomi ve bunun emek piyasasındaki karşılığı olan kayıt dışı istihdamın, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması ile toplumsal refah düzeyinin artması üzerindeki etkisi büyük önem taşımaktadır. Ekonomi ve ...
  • Gelenekselci Ekolün Sanat Felsefesi Anlayışı 

   BAYER, Burcu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez, Gelenekselci Ekolün sanat felsefesi anlayışını konu edinmektedir. Yirminci yüzyılda ortaya çıkmış bir düşünce okulu olan Gelenekselci Ekol, özünde kadim varlık, Tanrı ve insan anlayışlarının modernist dünyada tekrar ...
  • Gelibolu Mevlevîhânesi'nde Yetişen Sanatkârların Hayatları, Eserleri ve Musikîye Katkıları 

   PİŞKİN, Turgay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İlkesinde varlıkbirliği ile özdeşmiş, kâinatın özü insanı, hikmet sahibi olmayı amaçlandırmış olan mevlevîliğin gelişiminin sağlanabilmesi, edebiyat, musikî gibi çeşitli bilim dallarının ileri seviyelere gelebilmesi için ...
  • Gençlik Merkezlerinden Hizmet Alan Gençlerin Sosyal Politika Algısına Yönelik Yaklaşımları 

   DAVULCU, Kübra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bireyin ömrü süresince gençlik dönemi yaşamının önemli bir aşamasıdır. Gençlik dönemlerinde birey olumlu veya olumsuz çeşitli çevresel faktörlere maruz kalmaktadır. Bu önemli aşamada bir genç için serbest zamanını nasıl ...
  • Global Economic Policy Uncertainty and Its Effects on Selected Emerging Market Countries 

   KARA, Harun Türker (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomi politikalarındaki belirsizlik modern yönetim bilimleri, ekonomi ve finans alanlarında geniş bir tartışma konusu olarak görülmektedir. Yönetim bilimleri perspektifinden işletmelerin dış çevresiyle ilişkisini başarılı ...
  • Göç Olgusuna Teorik Bir Bakış 

   BULAK, Abdulnasır (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bireyin veya toplulukların, coğrafik anlamda yer değiştirme eylemi göç olarak tanımlanmaktadır. Göç olgusunun yüzyıllardan beri süregelmiş varlığı içerisinde yer değiştirme eylemlerini görmek mümkündür. Ancak yer değiştirme ...