Now showing items 194-213 of 624

  • Gazipaşa İlçesi (Antalya) Yer Adlarının Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi 

   KÜÇÜKTUNCER, Melike (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Adlandırma, insanlar tarafından belirli bir sebebe bağlı olarak yapılır. Hiçbir ad nedensiz olarak verilmemiştir. İnsanlar yaşadıkları coğrafyalara ad verirken kültürlerini, ad verilecek coğrafyanın fiziki ve coğrafi ...
  • Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme 

   KAVAS, Çağlar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kayıt dışı ekonomi ve bunun emek piyasasındaki karşılığı olan kayıt dışı istihdamın, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması ile toplumsal refah düzeyinin artması üzerindeki etkisi büyük önem taşımaktadır. Ekonomi ve ...
  • Gelenekselci Ekolün Sanat Felsefesi Anlayışı 

   BAYER, Burcu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez, Gelenekselci Ekolün sanat felsefesi anlayışını konu edinmektedir. Yirminci yüzyılda ortaya çıkmış bir düşünce okulu olan Gelenekselci Ekol, özünde kadim varlık, Tanrı ve insan anlayışlarının modernist dünyada tekrar ...
  • Gelibolu Mevlevîhânesi'nde Yetişen Sanatkârların Hayatları, Eserleri ve Musikîye Katkıları 

   PİŞKİN, Turgay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İlkesinde varlıkbirliği ile özdeşmiş, kâinatın özü insanı, hikmet sahibi olmayı amaçlandırmış olan mevlevîliğin gelişiminin sağlanabilmesi, edebiyat, musikî gibi çeşitli bilim dallarının ileri seviyelere gelebilmesi için ...
  • Gençlik Merkezlerinden Hizmet Alan Gençlerin Sosyal Politika Algısına Yönelik Yaklaşımları 

   DAVULCU, Kübra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bireyin ömrü süresince gençlik dönemi yaşamının önemli bir aşamasıdır. Gençlik dönemlerinde birey olumlu veya olumsuz çeşitli çevresel faktörlere maruz kalmaktadır. Bu önemli aşamada bir genç için serbest zamanını nasıl ...
  • Global Economic Policy Uncertainty and Its Effects on Selected Emerging Market Countries 

   KARA, Harun Türker (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomi politikalarındaki belirsizlik modern yönetim bilimleri, ekonomi ve finans alanlarında geniş bir tartışma konusu olarak görülmektedir. Yönetim bilimleri perspektifinden işletmelerin dış çevresiyle ilişkisini başarılı ...
  • Göç Olgusuna Teorik Bir Bakış 

   BULAK, Abdulnasır (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bireyin veya toplulukların, coğrafik anlamda yer değiştirme eylemi göç olarak tanımlanmaktadır. Göç olgusunun yüzyıllardan beri süregelmiş varlığı içerisinde yer değiştirme eylemlerini görmek mümkündür. Ancak yer değiştirme ...
  • Göç ve Ahlak: Sinema Örnekleri 

   GÖĞEBAKAN, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde göç ve ahlak birlikte değerlendirilmektedir. Çeşitli somut örnekler üzerinden bu değerlendirmeler yapılırken insanların göç etme sebeplerine bağlı kalarak çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunları farklı ahlaki ...
  • Göçmen Kadınların Sağlık ve Hastalık Deneyiminde Kültürün Etkisi: İlişkisel Sosyolojik Bir Araştırma 

   COŞKUN, Fatma Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İlişkisel bir bakış açısı ile ele alındığında hastalık ve sağlık olgusunun, evrensel tözcü tanımlamaların sınırlarını aşan bir içeriğe sahip olduğu düşünülmektedir. Hastalık ve sağlığa ilişkin deneyimler, yalnızca tıbbi ...
  • Growth-Maximizing Government Size: Evidence from Turkey 

   DURUCAN, Ayşegül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez çalışmasıyla amaçlanan iktisat/maliye literatürünün teoride ve pratikte eskiden beri en tartışmalı konularından biri olan kamu kesimi büyüklüğü - ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi ve Türkiye için çeşitli kamu ...
  • Gümüşhanevi Dergahı'nın Türkiye'de İslam Ekonomisine Katkıları 

   AYDIN, Kenan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Osmanlı'nın son dönemindeki bozulma ile başlayan iktisadi, askeri, siyasi ve sosyoekonomik geri kalmışlığına kendi yöntemi ile çare arayan Gümüşhânevi Dergâhı ve bu dergâhın Cumhuriyet Türkiye'sine kadar uzanan ...
  • Güvenlikleştirme Pratiklerinin Değişen Doğası: ABD ve İran Örneği 

   DEDEMEN, Fatih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Kopenhag Okulu tarafından ortaya atılan güvenlikleştirme teorisini analiz etmektedir. Öncelikle teorinin temel varsayımları ile teoriye getirilen eleştirilerin temel varsayımları mukayese edilerek güvenlik ...
  • Hacettepe Türk Halkbilimi Tarihçesi 

   Arslan, Tunahan Eren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu Ord. Prof. M. Fuad Köprülü'nün "İlmi nesiller tamamlar" sözüyle de vurguladığı üzere sosyal bilimlerde yapılagelen akademik çalışmalar, birbiri üzerine inşa edilen bilgiler ...
  • Haçlı Seferleri'nde Kıbrıs'ın Rolü (1191-1310) 

   AYAN, Necmettin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle ilkçağlardan beri birçok mücadeleye sahne olmuştur. Doğu Akdeniz ve Anadolu topraklarını kontrol eden güçler adanın sahip olduğu öneme binaen Kıbrıs'a sık ...
  • Hadâiku'r-Ravhi ve'r-Rayhân fî Ravâbî Ulûmi'l-Kur'an'da Tefsir Yöntemi -Al-i İmrân Sûresi Örneği- 

   DEMİRBAŞ, Servet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tefsirle meşgul olan müfessirlerin hedefi Kur'an'ı anlaşılır kılmaktır. Her dönemde farklı yöntem ve yaklaşımlarla Kur'an tefsir edilmeye çalışılmıştır. Son yüzyılda gerek metot gerek anlayış ve gerekse içerik açısından ...
  • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK M. 154) 

   KARACAN, Abdullah Enes (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Malvarlığı değerleri, toplumun temel değerlerinden birini teşkil etmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan hakkı olmayan yere tecavüz (TCK m. 154) düzenlemesi de bu malvarlığı değerlerinin bir kısmını korumak maksadına ...
  • Halide Edib Adıvar’da Cumhuriyet Döneminin Siyasal Eleştirisi 

   AYDIN, Kadir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Cumhuriyet döneminin önemli edebiyatçılarından biri olan Halide Edib Adıvar, 1882-1964 yılları arasında yaşamış ve tarihin önemli anlarına şahitlik etmiş bir yazardır. Adıvar, yazarlığının yanında öğretmen, gazeteci, asker ...
  • Halk Edebiyatı Nesir Ürünlerinin Elektronik Kültür Ortamına Aktarılması ve Halk Hikayelerinin Senaryolaştırılması 

   ÖZCAN, Latife (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada halk edebiyatı nesir ürünlerinden özellikle halk hikâyelerinin elektronik kültür ortamına aktarılması ve senaryolaştırılması yoluyla sürdürülebilirliğinin sağlanması incelenmiştir. Bu kapsamda Giriş başlıklı ...
  • Hans Reichenbach'ın Türk Düşüncesine Etkisi 

   İPEK, Ömer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Alman fizikçi ve filozof Hans Reichenbach'ın hayatı, yetiştiği düşünce muhiti, felsefede ele aldığı başat meseleler, ortaya attığı yeni fikirler, Türkiye yılları ve Türk akademisine etkisi irdelenmiştir. Hans ...
  • Hibrit Savaşlar: Rusya'nın Afganistan (1979) ve Ukrayna (2014) Askeri Müdahaleleri ile İsrail-Lübnan Savaşları (1982, 2006) Örnek Olayları Işığında Tarihsel-Mukayeseli Bir İnceleme 

   GÖK, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın temel konusu 'hibrit savaş' kavramının ortaya atılmasıyla birlikte savaşın doğasındaki ve karakterindeki değişim tartışmalarının geleneksel ve yeni nesil savaş yaklaşımlarının karşılaştırılması ile incelenmesidir. ...