Now showing items 219-238 of 624

  • II. Abdülhamid'in İttihad-ı İslam Siyasetinde Tarikatların Rolü: Senusî Tarikatı Örneği 

   ÖZDEMİR, Salih Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   XIX. yüzyılda Avrupa, kendi tarihsel dönüşümü içerisinde büyük değişimler geçirmek suretiyle dünyanın geri kalanına karşı orantısız bir şekilde güçlenmiştir. Bu dönemde Avrupa'da meydana gelen Fransız İhtilali ve Sanayi ...
  • II. Meşrutiyet Dönemi Romanında Mizah 

   YALÇINKAYA, Mehmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma başta askerî olmak üzere, siyasal, toplumsal ve kültürel alanda ciddi değişimlerin yaşandığı II. Meşrutiyet döneminde kaleme alınan romanlarda mizahi unsurları tespit etme ve bu mizahi unsurları oluşum biçimlerine ...
  • Impact Assessment of E-government: An Empirical Study of Measuring the Public Value Created Through E-initiatives 

   YILDIZ, Mehmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   e-Devlet yatırımlarının ülkeler için ekonomik büyüme, daha iyi bir yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma açısından ne kadar önemli katkılar sağladığı ilgili literatürde kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Benzer şekilde ...
  • Impact of Employee Well-being and Psychological Capital on Creativity 

   Nori, Anhar Abdulrahman Abdulbari (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Yaratıcılık, tıptan, mühendisliğe, eğlenceye ve daha birçok alana yaşamımızın birçok yönü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kişisel ve psikolojik düzeyde, yaratıcılık insan zihni ve ruhu için önemlidir; ilginç ve tatmin ...
  • Institutional and Organizational Underpinnings of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Practices: Bist Listed Companies, 2010-2017 

   KUTAN, Hatice Serra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yeni kurumsalcılık, örgütsel uygulamaların benimsenmesini veya yayılımını açıklarken kurumsal etkilere önem vermektedir. Eşbiçimlilik ve ayırma yaygın olarak ele alınan kavramlar olmakla birlikte bunların ikisinin birlikte ...
  • International Police Cooperation in Counter-terrorism European Union and Turkey 

   DOĞANSOY, Hayrettin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   erörizm, sınırların ortadan kalkmakta olduğu küreselleşen dünyada uluslararası bir hal almıştır. Hem Türkiye de hem Avrupa Birliği ülkelerinde terör olayları meydana gelmekte, terörizmle mücadele ülkelerin gündeminde önemli ...
  • Investigating the Frequency, Causes and Results of School Vandalism According to the Views ofSecondary Students and Teachers 

   YILDIRIM, Ahmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu araştırmanın temel amacı okullarda yaşanan tahripçiliğin sıklığını, nedenlerini ve olası sonuçlarını öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Çalışma, Ankara'da üç farklı ilçede (Altındağ, Çankaya ve Mamak) ...
  • Investigating the Traces of Akhi Values in the Turkish Jewelry Industry: A Qualitative Study 

   ALADAĞ, Ömer Faruk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bazı akademik çalışmalar, Ahilik değerlerinin Türkiye'de zanaat sektörlerini yönlendirmeye devam ettiğini iddia etmektedir. Ancak, konu hakkında eksploratif çalışmaların yeterince yapılmadığı dikkat çekmektedir. Bu çalışma, ...
  • Irak'ta Devlet İnşasında Dış Güçlerin Rolü: İngiltere ve A.B.D. İşgalleri Altında Devlet İnşası 

   BULUS, Orhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Stratejik konumu dolayısıyla geçmişten beri büyük güçlerin mücadele alanlarından biri olan Irak, tarihte iki defa iki ayrı işgalci güç tarafından devlet inşası faaliyetine sahne olmuştur. Irak, I. Dünya Savaşı'ndan sonra ...
  • Iran's Foreign Policy Towards its Allies: "Axis of Resistance" 

   CANDAN, Mehmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışma, İslam Devrimi sonrası İran'ın Ortadoğu politikalarının batı emperyalizmine karşı "direniş" kavramı çerçevesinde incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede; ilk çağlardan günümüze değin, gerek dünya gerekse ...
  • IRAQI-Turkish Relations 1990-2014 

   AHMED, Abdulrazzaq Rabeea (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Mevcut tez, günümüzdeki Irak-Türkiye ilişkilerinin daha iyi anlaşılması için tarihsel altyapının ortaya konmasının bir gereklilik olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçtan hareketle iki ülke arasındaki tarihsel çerçeveyi ...
  • Isis: The Political History of the Messianic Violent Non-state Actor in Syria 

   ULUTAŞ, Ufuk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tez, DAİŞ'i şiddet yanlısı bir devletdışı aktör (VNSA) olarak analiz etmekte; örgütün Suriye ve Irak'taki tarihi, ideolojik ve operasyonel tarihine ve kökenlerine inmekte, ve DAİŞ'in Suriye'de savaşan taraflar matrisindeki ...
  • Islamist and Turkist Conceptualization of Nation in The Late Ottoman Period: A Comparison of Mehmet Akif Ersoy and Ziya Gökalp 

   UFUK, Kemal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İşbu tez, İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde İslamcıların ve Türkçülerin millet kavramsallaştırmalarını Mehmet Akif Ersoy ve Ziya Gökalp'in yazılı eserleri üzerinden analiz etmektedir. Bu kapsamda, zikredilen iki geç dönem Osmanlı ...
  • İbn Haldun’un ‘İlm-İ Umran’ı İle Klasik Sosyoloji Kuramlarının Karşılaştırmalı Analizi: Metodoloji, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, Toplumsal Değerler 

   ALTAY, Sefa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmanın amacı; İbn Haldun'un "İlm-i Umran"ını ve "Klasik Sosyoloji"yi açıklamak, "İlm-i Umran" ile "Klasik Sosyoloji" arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak, ikisinin konumunu ve önemini belirtmek ve ...
  • İbn Haldûn ve Herbert Spencer'da Kanun ve Otorite 

   YAŞAR ÜMÜTLÜ, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez, İbn Haldun ve Herbert Spencer'ın kanun ve otorite kavramları ile bağlı devlet ve hukuk sistemlerine dair anlayışları hakkındadır. Her iki filozofun genel teorileri, siyasetle alakalı olmakla birlikte devlet ve hukuk ...
  • İbn Hurdâzbeh'in Mûsikî Risâleleri Üstüne Mukayeseli Bir Çalışma 

   TOKAY, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   İbn Hurdâzbeh'in Mûsikî Risâleleri Üstüne Mukayeseli Bir Çalışma adıyla yaptığımız bu araştırma, Giriş, Üç Bölüm ve Sonuç'tan oluşmaktadır. Giriş'te araştırmanın önemi ve amacı, İbn Hurdazbeh hakkındaki çalışmaların ...
  • İbn Sina'da Kesin Bilgi ve Kesin Bilginin Unsurları 

   ERGİN, Hacer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   İbn Sina düşüncesinde kesinlik, bilgi alanında kazanılan yetkinlik ile ilgilidir. Filozofun sisteminde bilgi, iki farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Bu ayrımlardan birincisi, ilk bilgiler ve kazanılmış bilgiler ayrımıdır. ...
  • İbn. Ebi'd-dünya ve Kitabu'l-iyal'in Hadis İlmindeki Yeri 

   SUR, Zehra Kuaybe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   "İbn Ebi'd-Dünya ve Kitabu'l-İyal'in Hadis İlmindeki Yeri" adlı bu çalışmada h.III asırda Bağdat'ta dünyaya gelen İbn Ebi'd-Dünya'nın hayatı, eserleri, hocaları, öğrencileri ve eserlerinden Kitabu'l-İyal adlı eseri ...
  • İcra Takibinde Derdestlik 

   AKYEL, Nuriye Şeyma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Derdestlik bir askıda olma halidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde taraflar arasında görülmekte olan bir davaya rağmen yeniden dava yoluna başvurulamaması olumsuz bir dava şartı olarak düzenlenmiştir. İcra ve İflas ...
  • İdarenin Re'sen İcra Yetkisi 

   ÇEBİ BUĞDAYCI, Melike Özge (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İdarenin re'sen icra yetkisi, idarenin icrai kararlarının veya bir kanun hükmünün gereklerini, araya yargısal bir karar girmeksizin doğrudan uygulayabilmesidir. İdarenin bir kamu gücü ayrıcalığı olarak sahip olduğu re'sen ...