Now showing items 264-283 of 624

  • J.J.Rousseau ve I.Kant'ın Düşüncesinde Ahlak Eğitiminin Değerlendirilmesi 

   ÖZGÜL, Şeyda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Birey ancak eğitim ve ahlak vasıtasıyla benliğini fark eder, şahsiyetini inşa eder, sosyal bir varlık olarak toplumda varlığını idame ettirir. Bu sayede varlığını anlamlandırır. Hızla değişen dünyamızda ahlaka, eğitime ve ...
  • Jean Jacques Rousseau'nun İnsan ve Toplum Anlayışı Üzerine Bir İnceleme 

   PEKACAR, Rumeysa Hazel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez çalışması, 18.yüzyıl ve sonrasında düşünceleri ile etkili olan Fransız filozof Jean Jacques Rousseau'nun insan anlayışı ile ona bağlı olarak vardığı toplum anlayışının ayrıntılı olarak bir incelemesini amaçlamaktadır. ...
  • Kabahatler Kanunu Kapsamında İmar Yaptırımları 

   KAR, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İnsanların toplum halinde bir arada yaşayabilmeleri için belirli bir düzen gerekmekle birlikte yaşamın her alanında olduğu gibi imar alanında da çok çeşitli ve dağınık olan etkinliklerin belirli bir düzene konulması ...
  • Kadı Burhaneddin Divanı'nda Kelime Grupları 

   BARCIN, Sibel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma, Kadı Burhaneddin Divanı'nın ilk 60 sayfasının (150 gazelin) kelime gruplarını ele alır. Çalışmanın birinci bölümünü Kadı Burhaneddin'in hayatı ve siyasî kişiliği, edebî kişiliği, ve eserleri oluşturur. İkinci ...
  • Kadın Konukevinde Kalan Eşinden Şiddet Görmüş Kadınların Boşanma Sonrası Beklentileri 

   GÖZÜM, Ayça (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kadına yönelik şiddet olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmişte aile içerisinde gizli kalan, çok fazla bir yaptırım uygulanmayan, hatta kadın tarafından bile normalleştirilen kadına yönelik şiddet olgusu özellikle ...
  • Kadınların Kariyer Engelleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Ölçmeye Yönelik Ankara'daki OSB'lerde Bir Araştırma 

   KORU UZKURT, Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın temel amacı, kadınların kariyer engelleri algıları ile çalıştıkları işyerlerindeki örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma için gerekli veriler, Ankara'da faal halde bulunan Organize ...
  • Kafkasya'da Büyük Güçlerin Enerji Rekabeti: Gürcistan Örneği (2002-2016) 

   BAYRAMOĞLU, Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   21. yüzyılda, devletlerin politikalarını belirleyecek en önemli unsurların başında enerji konusu gelmektedir. Bu noktada uluslararası güç mücadelesinin konusu olan enerjiye ulaşım ve enerji nakil hatları üzerinde hâkimiyet ...
  • Kambiyo Senetlerinin Zayi Olması ve Hak Sahibinin Başvurabileceği Hukuki Yollar 

   TURAN, Ramazan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kıymetli evrak, Türk Ticaret Kanununun 645. maddesinde şu şekilde açığa kavuşturulmaktadır: "Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da ...
  • Kamu Desteklerinden Yararlanan Kadın Girişimciler: Ankara İli Örneği 

   YAVUZ ÖZGÜL, Sevgi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kadın girişimciliği, küreselleşmeye bağlı artan rekabet ortamında, oluşturacağı yeni ekonomik değerler ve fırsatlar sebebiyle büyümenin ve kalkınmanın önemli bir aktörü olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin ekonomik ...
  • Kamu Görevlileri Disiplin Hukukunda İdari usul İlkeleri 

   USMAN, Yahya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İdare kamu hizmetini sürdürmek amacıyla donatıldığı üstün ve ayrıcalıklı yetkiler sayesinde tek yanlı ve icrai işlemler yaparak, bireyleri ağır yükümlülükler altına sokabilmektedir. Bu işlemler hukuka uygunluk karinesinden ...
  • Kamu Güvenliğinin Sağlanmasında Özgürlük-Otorite Dengesi ve Devletin Rolü 

   YILDIZ, Eda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, kamu güvenliği sağlanırken özgürlük ile otorite arasındaki dengeyi bozan faktörler ve bu dengeyi sağlayabileceği düşünülen ilkeler incelenmiştir. Özellikle tüm dünyada önemli bir güvenlik tehdidi haline ...
  • Kamu İhale Hukukunda İhaleden Yasaklama İşlemi 

   KOÇ GÖRMEZ, Bahar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kamu ihaleleri, idarelerin, kamu hizmetlerinin tesisi amacıyla başvurduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin olup bu alanda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale ...
  • Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanlarının Gönüllülük Motivasyon Eğilimleri: TDV ve Türk Kızılay Örneği 

   TİFTİKÇİ, Mesut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmanın konusu toplum yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışanların gönüllülük motivasyonu ve gönüllülük motivasyonunu etkileyen faktörlerdir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, toplum yararına ...
  • Karacaören Monografisi (Tokat İli Başçiftlik İlçesi) 

   BEYAZIT, Durmuş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma muayyen bir sahada yürütülen bir derleme çalışmasını yayın yoluyla erbabına takdim etme niyet ve gayretinin mahsulüdür. Yazıda takdim edilen halkıyât ve harsiyât malzemesi Tokat vilayeti Başçiftlik kazasının ...
  • Karakalpak Türkleri Eski Halk İnanışları 

   MADİYAROVA, Svetlana (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu tez, Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde Özerk olarak yaşayan Karakalpakların inanışlarını ele alır. Giriş bölümü Karakalpakların tarihini kısa bir şekilde irdeler. Birinci bölümde Karakalpakların sosyal ve ...
  • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Kapsamında Sigortacının, Sigorta Ettirene Rücu Hakkı 

   YALÇINKAYA DUMAN, Aslıhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Hukukumuzda, trafik kazaları nedeniyle meydana gelen zararın bir miktarının ya da tamamının tazmin edilmesi amacıyla motorlu taşıt işletenlere "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Zorunlu ...
  • Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşınması 

   KIRAN, Süleyman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada karayoluyla tehlikeli eşya taşınması hukuki sorumluluk açısından incelenmekte, bu taşımalar gerek ulusal gerek de uluslararası taşımalar açısından ele alınmaktadır. Çalışmamızın konusunu herhangi bir eşyanın ...
  • Kargın beldesi monografisi (Erzincan-Tercan) 

   KARAHAN, Kasım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Monografiler bir eser, yer, yazar veya tarihi bir olayla ilgili özel bir konunun tüm yönleriyle incelenmesidir. Bir köy, belde, ilçe gibi yerleşim yerleriyle ilgili monografiler kültürel değerlerin günlük yaşamdaki izlerin, ...
  • Karl Popper'de Bilgi Sorunu 

   KOCAMUSAOĞLU, Buğra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez çalışmasında Karl Raimund Popper'in Bilgi Görüşü irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amacı yerine getirebilmek için öncelikle Popper'in hayatı ve entelektüel gelişimi serimlenmiş, daha sonra ise Popper'in bilgi anlayışının ...
  • Karl R. Popper Felsefesi ve Türkiye’ye Yansımaları 

   DÖNER, Derya Nisa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, bilim ve siyaset felsefesindeki yaklaşımlarıyla 20. yüzyıla damgasını vuran Karl R. Popper felsefesi ve Türkiye'ye yansımalarının ele alınıp değerlendirilmesi amaçlandı. Birinci bölümde Popper'ın hayatı ve ...