Now showing items 311-330 of 624

  • Ladik (Samsun) Ağzı 

   Özgül, Adalet Gül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Dilbilimi alanında önemli bir yeri olan ağız çalışmalarına ülkemizde 1940'lı yıllardan itibaren başlamış ve tam olarak bitirilememiştir. Son dönemde yazılı ve görsel iletişim araçlarının en ücra köşelere kadar girmesi ve ...
  • Legitimating Outcast Practices: Professional Contestation Over Introduction of Traditional and Complementary Medicine Into the Turkish Healthcare System, 2014-2018 

   AYSAN, Hasibe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada meşrulaşma sürecini, meşrulaştırılan varlıklar (uygulamalar ya da örgütsel formlar gibi), bu varlıkların değerlendirildiği meşruiyet kriterleri (yasal ya da normatif meşruiyet gibi) ve meşruiyet değerlendirmesi ...
  • Limited Şirkette Çıkma ve Çıkarma 

   ÇELEBİ ÇAKIR, F. Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketlerde çıkma ve çıkarma hakkı genişletilerek kabul edilmiştir. 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu döneminde limited şirketlerde çıkma hakkı sözleşmeye veya haklı sebeplere ...
  • Limits of Extraterritorial Jurisdiction at Sea: An Analysis on Interception of Vessels Embarked with Illegal Migrants or Asylum Seekers 

   DOĞAN, Selahattin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Başlangıçtaki ağırlığını zamanla yitirse de, açık denizlerin serbestliği süregelen ve hâlen mevcut olan bir prensiptir. Denizlerin serbestliği sadece kıyı devletler için değil aynı zamanda denize kıyısı olmayan devletler ...
  • Local Climate Change Governance: The case of Turkish Metropolitan Municipalities 

   YILDIRIM, Korkmaz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu zorluklar ile mücadele edebilmek için her bir yönetim kademesinde paydaşlar arasındaki işbirliğinin gerekliliği giderek daha çok vurgulanmaktadır. Özellikle kamu ve kamu dışı ...
  • Long Term Natural Gas Contracts and Economic Performance: A Historical Decomposition Analysis for Turkey 

   ŞAHİN, Göktuğ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tezde, Türkiye'nin daha önce imzaladığı uzun vadeli doğalgaz sözleşmelerinden bazılarının yakın zamanda vadelerinin dolacak olması nedeniyle, belirlenen makroekonomik değişkenler ile doğalgaz fiyatları arasında daha iyi ...
  • Lübnan'da Türkçe Soyadları 

   KALAYCI, Ünal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada belli sınırlandırmalarla Lübnan'da kullanılan, tümüyle ve kısmen Türkçe soyadları incelenmiştir. Lübnan'da resmî tanımlamaya göre otuz bir farklı mezhep grubu bulunmaktadır. Çalışmada bu mezhep grupları ...
  • Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşları 

   CEYLAN, Ömer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Madde bağımlılığı ile mücadelede başarıya ulaşmak için mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesi gerekmektedir. Mücadele süreci koruyucu ve önleyici hizmetler, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kişinin ...
  • Mahkeme İçtihatları Yoluyla Medenî Usûl Hukukunun İnşası 

   ERZURUMLU IŞIK, Nurbanu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, medenî usûl hukukunda yorum ve boşluk doldurma konuları incelenmiştir. Bu çerçevede ilk olarak medenî usûl hukukuna ilişkin kuralların yorumunda dikkate alınması gereken ilkeler açıklanmıştır. Kanunlarda ...
  • Mahkeme Kararları Işığında Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma Sorunu 

   YILDIRIM ATAKUR, Reyhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Kamulaştırmasız el atma, Türk hukukunda nüfus artışı ve alt yapı çalışmalarının hızlanması ile birlikte 1950'li yıllarda ortaya çıkan ve günümüze kadar devam ede gelen bir sorundur. Bu çalışmada öncelikle kamulaştırmasız ...
  • Marka Hakkına Tecavüz Halinde Verilecek İhtiyati Tedbirler 

   ÖZKAN, Barçın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Marka Hukuku, günümüzde dünya ölçeğinde koruma ve düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Marka hakkına yönelen tecavüzlere karşı talep edilen ihtiyati tedbirler için öncelikle marka hakkının sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. ...
  • Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi 

   OĞUZ, Ruhsar Selenay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Markalar, mal veya hizmetleri birbirinden ayırarak ticari hayatta önemli bir görev ifa etmektedir. Markalar aynı alanda çalışan işletmelerin ürettikleri malları veya yürüttükleri hizmetleri birbirinden ayırarak bunların o ...
  • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Hakses Koleksiyonundaki 08802/Hs0753 NumaralıDemirbaş ve T811.21 Yer Numarasına Kayıtlı Mecmu'âtü'l-Eş'âr (1b -249a) (İnceleme–metin) 

   ERKAN, Ahmet Serdar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmamız, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Hakses Koleksiyonundaki 08802/Hs0753 Numaralı Demirbaş ve T811.21 Yer Numarasına Kayıtlı Şiir Mecmuası'nın tanıtımı, transkripsiyonlu metni ve bu metnin ...
  • Medeni Sûrelerde Hicretten Öncesine Yönelik Atıflar 

   YILDIZ, Muhammet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez Medenî sûrelerde yer alan ve hicretten önceki yakın geçmişe (Mekke dönemine) atıf yapan ayetleri ele almaktadır. Ayetlerin nüzul sebepleriyle birlikte atıfların gramatik ve konu yönünden izahı yapılarak, işaret ...
  • Mehmed Emin Vahid Paşa Hayatı, Eserleri, Vakfiyesi ve Kütüphanesi 

   KILIÇ, Ahmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma, Mehmed Emin Vahid Paşa'nın hayatını, vakfiyesini ve kütüphanesini incelemek üzere hazırlanmıştır. Mehmed Emin Vahid Paşa'nın hayatını incelemeden eserlerinin ve kütüphane kurma sebebinin tam olarak anlaşılamayacağı ...
  • Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne'de Gündelik Hayat 

   UÇAR, İlyas (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mekânın üretimi kuramı üzerinden inşâ edilen bu tez çalışmasında Hz. Muhammed döneminde mekân ve mekânın üretimi süreçleri gündelik hayata yansıması boyutuyla ele alınmaktadır. Henri Lefebvre'in önerdiği mekân dönemselle ...
  • Mekkî Sûrelerde Yakın Geleceğe Yapılan Atıflar 

   KORKMAZ, Zeyid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez Mekkî sûrelerde yer alan ve yakın geleceğe (Medine Devrine) yönelik atıf yapan ayetleri ele almaktadır. Ayetlerin konusu ve nüzul sebepleriyle birlikte atıfların gramatik izahı yapılarak, işaret edilen hususların ...
  • Milli Kütüphanede 06 Hk 3639 Numarada Kayıtlı Mecmūǿa-i Eşǿār (İnceleme-Metin) 

   ASLAN, Esma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kütüphanelerde Şiir Mecmuası, Mecmua'-i Eş'ar, Mecmu'atü'l-Eş'ar başlığıyla kayıtlı olan mecmualar Klasik şiirimize ait belirli nazım şekilleri ve türlerin derlenmesiyle oluşturulmuş mecmualardır. Tezimizin konusu olan bu ...
  • Millî Kütüphane 06 yz a 7521 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-metin) 

   ŞEKER, Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Milli Kütüphane'de "YZ A 7521" arşiv numarasıyla kayıtlı olan şiir mecmuasının tanıtımı ve transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Mecmuada, on dördüncü yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar yaşamış olan şairlerin ...
  • Mirza Muhammed Haydar'ın Cihan-Name'si: Metin - İnceleme - Sözlük 

   KIZI, Lira Mayrambek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Tarihçi, şair ve devlet adamı Muhammed Mirza Haydar (1499-1551) Orta Asya kültüründe ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Mirza Haydar, Farsça kaleme aldığı "Tarih-i Reşidî" adlı tarihî eseriyle bilinmektedir. Bunun ...