Now showing items 318-337 of 624

  • Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşları 

   CEYLAN, Ömer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Madde bağımlılığı ile mücadelede başarıya ulaşmak için mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesi gerekmektedir. Mücadele süreci koruyucu ve önleyici hizmetler, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kişinin ...
  • Mahkeme İçtihatları Yoluyla Medenî Usûl Hukukunun İnşası 

   ERZURUMLU IŞIK, Nurbanu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, medenî usûl hukukunda yorum ve boşluk doldurma konuları incelenmiştir. Bu çerçevede ilk olarak medenî usûl hukukuna ilişkin kuralların yorumunda dikkate alınması gereken ilkeler açıklanmıştır. Kanunlarda ...
  • Mahkeme Kararları Işığında Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma Sorunu 

   YILDIRIM ATAKUR, Reyhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Kamulaştırmasız el atma, Türk hukukunda nüfus artışı ve alt yapı çalışmalarının hızlanması ile birlikte 1950'li yıllarda ortaya çıkan ve günümüze kadar devam ede gelen bir sorundur. Bu çalışmada öncelikle kamulaştırmasız ...
  • Marka Hakkına Tecavüz Halinde Verilecek İhtiyati Tedbirler 

   ÖZKAN, Barçın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Marka Hukuku, günümüzde dünya ölçeğinde koruma ve düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Marka hakkına yönelen tecavüzlere karşı talep edilen ihtiyati tedbirler için öncelikle marka hakkının sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. ...
  • Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi 

   OĞUZ, Ruhsar Selenay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Markalar, mal veya hizmetleri birbirinden ayırarak ticari hayatta önemli bir görev ifa etmektedir. Markalar aynı alanda çalışan işletmelerin ürettikleri malları veya yürüttükleri hizmetleri birbirinden ayırarak bunların o ...
  • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Hakses Koleksiyonundaki 08802/Hs0753 NumaralıDemirbaş ve T811.21 Yer Numarasına Kayıtlı Mecmu'âtü'l-Eş'âr (1b -249a) (İnceleme–metin) 

   ERKAN, Ahmet Serdar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmamız, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Hakses Koleksiyonundaki 08802/Hs0753 Numaralı Demirbaş ve T811.21 Yer Numarasına Kayıtlı Şiir Mecmuası'nın tanıtımı, transkripsiyonlu metni ve bu metnin ...
  • Medeni Sûrelerde Hicretten Öncesine Yönelik Atıflar 

   YILDIZ, Muhammet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez Medenî sûrelerde yer alan ve hicretten önceki yakın geçmişe (Mekke dönemine) atıf yapan ayetleri ele almaktadır. Ayetlerin nüzul sebepleriyle birlikte atıfların gramatik ve konu yönünden izahı yapılarak, işaret ...
  • Mehmed Emin Vahid Paşa Hayatı, Eserleri, Vakfiyesi ve Kütüphanesi 

   KILIÇ, Ahmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma, Mehmed Emin Vahid Paşa'nın hayatını, vakfiyesini ve kütüphanesini incelemek üzere hazırlanmıştır. Mehmed Emin Vahid Paşa'nın hayatını incelemeden eserlerinin ve kütüphane kurma sebebinin tam olarak anlaşılamayacağı ...
  • Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne'de Gündelik Hayat 

   UÇAR, İlyas (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mekânın üretimi kuramı üzerinden inşâ edilen bu tez çalışmasında Hz. Muhammed döneminde mekân ve mekânın üretimi süreçleri gündelik hayata yansıması boyutuyla ele alınmaktadır. Henri Lefebvre'in önerdiği mekân dönemselle ...
  • Mekkî Sûrelerde Yakın Geleceğe Yapılan Atıflar 

   KORKMAZ, Zeyid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez Mekkî sûrelerde yer alan ve yakın geleceğe (Medine Devrine) yönelik atıf yapan ayetleri ele almaktadır. Ayetlerin konusu ve nüzul sebepleriyle birlikte atıfların gramatik izahı yapılarak, işaret edilen hususların ...
  • Milli Kütüphanede 06 Hk 3639 Numarada Kayıtlı Mecmūǿa-i Eşǿār (İnceleme-Metin) 

   ASLAN, Esma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kütüphanelerde Şiir Mecmuası, Mecmua'-i Eş'ar, Mecmu'atü'l-Eş'ar başlığıyla kayıtlı olan mecmualar Klasik şiirimize ait belirli nazım şekilleri ve türlerin derlenmesiyle oluşturulmuş mecmualardır. Tezimizin konusu olan bu ...
  • Millî Kütüphane 06 yz a 7521 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-metin) 

   ŞEKER, Büşra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Milli Kütüphane'de "YZ A 7521" arşiv numarasıyla kayıtlı olan şiir mecmuasının tanıtımı ve transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Mecmuada, on dördüncü yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar yaşamış olan şairlerin ...
  • Mirza Muhammed Haydar'ın Cihan-Name'si: Metin - İnceleme - Sözlük 

   KIZI, Lira Mayrambek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Tarihçi, şair ve devlet adamı Muhammed Mirza Haydar (1499-1551) Orta Asya kültüründe ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Mirza Haydar, Farsça kaleme aldığı "Tarih-i Reşidî" adlı tarihî eseriyle bilinmektedir. Bunun ...
  • Modern İranın Oluşum Süreci: 20. Yüzyılın İkinci Yarısında İranda Meydana Gelen Siyasi ve Sosyal Dönüşümler 

   RAHİMOVA, Ayten (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İran Devleti, siyasal ve kültürel tablosu değişkenliği ile her zaman tarihinde dikkat çeken konumda olmuştur. Bugün de tartışmalara açık 1906 anayasal devrimi, İranlıların monarşiyi sona erdirmeye ve monarşinin gücünü ...
  • Modern İslâm Felsefesi Tarihi Yazımları: T. J. De Boer Örneği 

   EMİRBİLEK, Gönül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Tezin konusunu genel anlamda, T. J. De Boer'in İslâm felsefesiyle ilgili düşünceleri oluşturmaktadır. De Boer, İslâm felsefesine oryantalist bir bakış açısıyla yaklaşmış ve bunun sonucu olarak önyargılı bir tutum sergilemiştir. ...
  • Modernization and Islam in Turkish Thougut: Rasim Özdenören 

   USTA, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The concept of modernization emerges as a social process that penetrates the entire life of individual from economy to politics, from culture to belief systems. The concept is based on a materialist outlook, the rejection ...
  • Moğolca-Türkçe Gramer Terimleri Sözlüğü 

   BATJARGAL, Battsengel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   "Moğolca-Türkçe Gramer Terimleri Sözlüğü" adını taşıyan bu çalışmamızda Çağdaş Moğol dilindeki gramer terimlerini tespit edebilmek için çeşitli gramer kitapları taranmıştır. Taranan bu eserlerdeki üç bine yakın terimden ...
  • Mollâ Câmi Felsefesinde Metaforik Üslup 

   BEYCA, Safiye Tuğba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Herhangi bir şeyi, kendisi dışında başka bir şeyle belirtmek olarak tanımlanabilen metafor; İslâm coğrafyasında, özellikle tasavvuf ve sûfizm çalışmalarında, önemli bir ifade yöntemi olarak kullanılmaktadır. Spesifik olarak ...
  • Monatery Policy and Financial Market in Kuwait and Algeria 

   MOHAMED, Mabruka (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Döviz kuru Cezayir ve Kuveyt gibi döviz kurunun fiyatları ekonomik büyüme ve hisse senedi piyasasına önemli etkileri olduğu küçük dışa açık ekonomilerde en önemli değişkenler arasında yer almaktadır. Bu tez çalışmasında ...
  • Monizm ve Düalizme Karşı Biyolojik Doğalcılık: John Searle 

   BEYAZ, Mehtap (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Analitik zihin felsefesi tarihindeki baskın görüşler olan materyalizm ve düalizmden farklı bir yaklaşım sergileyen Searle'ün biyolojik doğalcılık teorisi, bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Zihinsel olanı fiziksele ...