Now showing items 345-364 of 624

  • Namazda Sehiv (Yanılma) Hadisleri ve Değerlendirilmesi 

   AYTEKİN, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İnsanların ilki olan Hz. Âdem'in cennette başlayan unutma olayı, insanın doğası gereği, onun hayatının her aşamasında yaşadığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, bu duruma Kur'an'da değinilmiş ve unutmanın ...
  • Necip Tosun'un Öykülerinde Postmodern Unsurlar ve Varlık Algısı 

   ATAY, Fatma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Postmodern edebî metinler, postmodernizm akımına göre ele alınırken yapısal açıdan çözümlemeye ihtiyaç duyar. Postmodern edebî metinlerin kendisine has özellikleri vardır. Varlık algısına göre incelenecek olan edebî metinler ...
  • Nefret Saiki ile İşlenen Suçlar 

   BULUT, İlhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Nefret saiki ile işlenen suçlar, bir kişinin temel veya değiştirilemez bir özelliğine karşı önyargı ve nefret saiki ile işlenen suçlar olarak tanımlanmaktadır. Yaygın olarak nefret suçları veya önyargı suçları adıyla bilinen ...
  • Neighborhood Satisfaction and Participation: A Qualitative Analysis in the Context of Quality of Life in Urban Renewal Areas of Ankara 

   AYNA, Yunus Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kentsel yaşam insanların günlük yaşamını sürdürdüğü mekânlar ekseninde oluşturulur ve çoğu insan için konut çevresi merkezi çevresinin ortasında yer alır. Yaşanılan yer, bireylerin günlük aktivitelerini düzenlediği ve güven ...
  • Neoliberal Küreselleşmenin Siyasal ve Felsefi Boyutları 

   ÖZMADEN, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma ile kapitalizmin zamanın ruhuna uygun olarak evrildiği bir ideoloji olan neoliberal küreselleşmenin, ortaya koyduğu dünya tasavvuru ve onun siyasal ve felsefi boyutlarının incelenmesi yapılmıştır. Bu ortaya ...
  • Nurettin Topçu Düşüncesinde Eğitim 

   TALAY, Halim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma XX. yy.da yaşamış, birçok alandaki fikirleri ile Türk düşünce dünyasına önemli katkılar yapmış olan Nurettin Topçu'nun Cumhuriyet Dönemi eğitim düşüncesine yöneltmiş olduğu eleştirileri ve bu hususta belirtmiş ...
  • Okul Öncesi Eğitime Temel Yaklaşımlar ve Din Eğitimi 

   ERDEN, Mualla (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim konusuna temel yaklaşımlar içerisinde din eğitiminin yeri, boyutu ve değerinin belirlenmesidir. 0-6 yaş arasını kapsayan ve temel gelişimin tamamlandığı bu dönem, çocuğun yeteneklerinin ...
  • Orta Anadolu ve Ege Abdal Kültürleri Arasındaki iİlişkinin Müzikal Analiz Üzerinden Değerlendirilmesi 

   TEKİN, Ezgi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Göçebe Türkmen boylarının XI. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya gelmeye başlamasıyla beraber tasavvuf akımlarıyla da şekillenen Abdallık geleneği günümüzü kadar varlığını sürdürmüştür. Günümüzdeki Abdallık kavramı geçmişten ...
  • Ortaöğretime Geçişte Kapsamlı Akademik Gruplama ve Eşitsizliğin Yeniden Üretimi 

   ÖZOĞLU, Meryem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Başarı ve sosyoekonomik arka plan arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok araştırmacı, akademik gruplamanın başta alt başarı gruplarına yerleştirilen öğrenciler olmak üzere çoğu öğrenci için akademik başarıyı artırmadığı ...
  • Osmanlı Ceza Hukuku’nda Parada Sahtecilik Suçu 

   KARAKAYA, Harun (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çalışmada parada sahtecilik suçu Osmanlı Ceza Hukuku bakımından ele alınmıştır. Tarihi sürece bakıldığında parada sahtecilik suçunun, Osmanlı Devleti'nin uğraştığı önemli meselelerden biri olduğu görülmektedir. Ancak ...
  • Osmanlı Devleti'nde Ayanlık: Kayseri Sancağı Örneği (1730-1774) 

   KARASU, Hamit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu tez, Osmanlı taşrasında ortaya çıkan yerel ileri gelenler olan ayanları Kayseri örneğinde ele alır. Giriş bölümü ayanlığın ortaya çıkışı üzerine kısa bir bakış atar. Birinci bölüm ayanların ortaya çıkışında XVI. yüzyılın ...
  • Osmanlı Devleti'nde XV.-XVII. Yüzyıllar Arası Kânunnâmeler Bağlamında Zinâ Suçunun Cezası ve Fıkhî Tahlîli 

   Borazan, Şerafettin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Devleti şerîatle yönetilen bir devlet olduğu için, İslâm hukukunun devlet yöneticisine tanıdığı bazı tasarruflar bulunmaktadır. Örf-î sultanî dediğimiz örfî hukukun oluşum mecrasının temeli de, şerîatın devlet ...
  • Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'nde Hava Harp Gücü ve Faaliyetleri (1914-1918) 

   KAPUCU, Davud (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Birinci Dünya Harbi; etkileri, niteliği ve harp ortamına getirdiği yeniliklerle dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda bakıldığında taktik ve stratejik bir araç olan tayyarelerin harp sahasında kullanımı ile ...
  • Osmanlı Dönemi Harput ve Mamuretülaziz Vakfiyeleri envanferi 

   AYDEMİR, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Osmanlı Dönemi'nde Harput ve Mamuretülaziz kadılıklarında kurulmuş vakıflardan tespiti yapılabilenlerin vakfiyeleri incelenmiştir. İncelenen 105 adet vakfiye dönem olarak 16.-20. Yüzyıllar (1564-1914) arasını ...
  • Osmanlı Hukukunda Nişanlanma 

   DOĞANGÜZEL, Semra Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmada nişanlanma müessesesi Osmanlı hukuku çerçevesinde ele alınmıştır. "Nâmzed" kavramı ile ifade edilen nişanlanmanın, Osmanlı'da önemsenen bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte konuya ilişkin çalışmaların ...
  • Osmanlı Mezar Taşları Etrafında Gelişen Kültür, Medeniyet ve İnanç Dünyası Üzerine Bir İnceleme: Eyüp Örneği 

   ÇETİN, Onur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Türk milleti tarihin hemen her döneminde mezar ve mezar taşı mimarisine önem göstererek mezarlıklarını titizlikle düzenlemiştir. İnşa edildiği dönemin zihniyetini yansıtan mezar taşları; devrin kültür, medeniyet ve inançlarını ...
  • Osmanlı Para Vakıflarından, Türkiye Vakıflar Bankasına (1826-1954) 

   ÖZSARAÇ, Yakup (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Dünyada finans kurumu olarak kabul edilen banka kurumundan çok daha önce Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda kurumsallaşarak finans kuruluşu gibi işlem yapan ve örgütlenen para vakıfları bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin son ...
  • Osmanlı Son Döneminde Yemen İsyanlarının Türkü Metinleri Üzerine Etkileri 

   ERDOĞAN, Çiğdem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma, Yemen İsyanlarının Türk toplumu üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Osmanlı Devleti, özellikle Batı dünyasında 'Hasta Adam' olarak adlandırılıp, toprakları pay edilirken kutsal yerleri koruma görevinden ...
  • Osmanlı Türkçesi Döneminde Yazılmış Sözlüklerde Bitki Adları 

   KAYGUSUZ, Ravza (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Türkçesi Döneminde Yazılmış Sözlüklerde Bitki Adları Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu döneminde bitki adlandırmaları, bitkilerin hangi amaçla, nerelerde kullanıldığı gibi bitkilere ait unsurların sözlüklerdeki ...
  • Osmanlı Türkçesi Döneminde Yazılmış Sözlüklerde Kadına Ait Söz Varlığı 

   ÇOLAK, Kübra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Osmalı İmparatorluğu döneminde kadın için kullanılan adlandırmalar, kadınlara ait giysi, eşya ve süs adları gibi kadına ait unsurların sözlüklerdeki biçimini ortaya koymak buradan yola çıkarak kadınların toplumdaki ...