Now showing items 372-391 of 624

  • Parayla Saadet Olur mu?: Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışıyla İlgili Değişkenlerin İncelenmesi ve Bergen Alışveriş Bağımlılığı Ölçeği'nin Türkçe Uyarlanması 

   BOZDAĞ TÜRKER, Yasemin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada internet bağımlılığı, dürtüsellik, materyalizm, yalnızlık, yaşam doyumu, depresyon-anksiyete-stres değişkenlerinin kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmaya Türkiye'nin ...
  • Parlamento Dışı Muhalefet 

   YAZICIOĞLU, İsmail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Siyasi iktidara yönelik karşı çıkışları ifade eden siyasi muhalefetin türlerinden biri olan parlamento dışı muhalefet, siyasi partiler dışındaki kişi ve grupların birtakım faaliyetlerini kapsamaktadır. Siyasi partiler ...
  • Parselasyon İşlemlerinde Mülkiyet Hakkına Müdahaleler 

   USTAOĞLU, Furkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Mülkiyet hakkı, insanoğlunun sahip olduğu en önemli haklardan birisidir. İnsanın varlığının başlangıcından bu yana önemini korumuştur. Buna karşın, kısıtlanması mümkün olmayan bir hak değildir. Pek tabi ki mevzuatta öngörülen ...
  • Patent Hakları ve Tecavüz Fiilleri 

   IŞIN, Şule (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Buluşlar, patent verilebilirlik kriterleri uyarınca; yeni, buluş basamağına sahip, sanayiye uygulanabilir ve patent verilemeyecek konu ve buluşların dışında olma şartlarını taşıdığı takdirde patent korumasına sahip ...
  • Perceptions of The Foreign Policies of France and Turkey in Francophone Africa: An Elite Perspective of Cameroon and Cote D'ivoire 

   NKWAH AKONGNWI NGWA, Nkwah Akongnwi Ngwa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez; bir devletin dış politikasında, harici algıları için sıklıkla kullandığı 'hedefe ulaşma' ve 'problem çözme' kategorilerini bir politika etkinliği olduğunu kabul ederek bunu nasıl yönlendirdiğini açıklamaya ...
  • Performance Management in the Public Sector: A Comparative Study on Somalia and Turkey 

   ALİ, Mustafa Mohamed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu tez Somali kamu sektörü ile Türkiye kamu sektöründe performans yönetim sistemlerini araştırmayı, performans yönetiminin süreç ve yasal temeli üzerine odaklanarak iki sistem arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ...
  • Political Compromise and Coalitions in Turkey: The case of Milli Görüş 

   TUNÇKAŞIK, Halit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Yönetimlerin en önemli meşruiyet kaynağı haline gelmiş olan demokrasi, yaşayabilmek için biçimsel kurumların yanında altyapı niteliğinde unsurlara da ihtiyaç duyar. Siyasi kültür, bu altyapının en önemli unsurlarından biri ...
  • Politicale Instability in Yemen 1962-2014 

   SHAMSAN, Sohaib Abdulhameed Abdulsalam (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Yemen'in içinde bulunduğu savaşlar, çatışmalar, kıtlıklar ve hastalıklar, uzun süredir yaşanan siyasi istikrarsızlığın kaçınılmaz sonucudur. Bu arıştırma amaç Yemen'deki siyasi istikrarsızlıktaki temel ikilemleri detaylandırmak ...
  • Positive Prevention Theory: The Investigation of Parenting Styles as a Predictor of Optimisim 

   ÖZPEHRİZ, Hatice Seher (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin algılanan ebeveyn tutumları ile iyimserlik seviyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışma, Türkiye'deki beş ayrı üniversitede öğrenim gören 513 üniversite ...
  • Prejudice and Its Relation to the Self-esteem of Yemeni University Students in Turkey 

   GAWAS, Ahmed Gamal Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, Türkiye'de üniversite eğitimi alan Yemenli öğrencileri arasında önyargı ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin önyargı puanları arasındaki farklılıklar ile benlik saygısı ...
  • Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal'ın Şahsi Kütüphanesinde Bulunan 55 Numaralı Cönk Üzerinde Bir İnceleme 

   YILDIZ, Abdurrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk toplumu tarihin hemen her döneminde edebiyata önem vererek usta şairler yetiştirmiştir. Oluşturulduğu çağın zihniyetini taşıyan edebi ürünler aynı zamanda devrin kültür, inanç ve medeniyet dünyasını bizlere sunmaktadır. ...
  • Psikanalitik Okuma ile Ziya Paşa'nın Eserleri 

   TEK, Zeynep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışma, Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte öncü isimlerinden kabul edilen Ziya Paşa?yı konu alır. 1829-1880 tarihleri arasında yaşayan Ziya Paşa, ünlü bir şair, çevirmen, edebiyat ...
  • Psikiyatri Kliniğine Başvuran 8-13 Yaş Grubundaki Çocuklarda Mizaç Özellikleri, Duygu Düzenleme ve Annenin Ebeveynlik Stresi ile İçe Yönelim Sorunları Arasındaki İlişki 

   ERGÜL, Nesrin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çocuklarda içe yönelim sorunlarının doğasının anlaşılması amacıyla yapılan bu çalışmada içe yönelim sorunları ile çocuğun mizaç ve karakteristik özellikleri, duygu düzenleme seviyesi ve annenin ebeveynlik stresi arasındaki ...
  • "Put Yourself in Her Shoes, It Might Change Your Attitudes". Manipulating Empathy to Improve Attitudes Toward Rape Victims 

   HAJRAJ, Albulena (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Mağdurun suçlanması ve damgalanması, tecavüz mağdurlarının iyileşme süreci ve psikolojik iyi oluş için önemli bir sorundur. Başkalarının bakış açısını almak, damgalanmış gruplara yönelik tutumları iyileştirmektedir. Bu ...
  • Raif Necdet Kestelli'nin Resimli Türkçe Kamus'unda Söz Varlığı İncelemesi 

   TEKİN, Davut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bir milletin en kıymetli hazinesi, o dilde yazılmış olan sözlüklerdir. Sözlükler bir milletin kültür varlığının temel taşlarını oluşturur. Sözlüklerdeki kelimelerin ruhunda onu kullanan ve işleyen ulusun kültür mirası ...
  • Religion and Economy: Does Religion Matter? 

   TOPRAK, Abdülvahhap Ömer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tezin ana amacı iktisadi yaklaşımın dinin bilimsel analizine sağladığı katkıları irdelemek ve son döneme kadar ampirik çalışmaların sınırlı olduğu Türkiye nüfusu özelinde YMA 2013 mikro verisi kullanılarak bireysel ...
  • Rfm-based Customer Analytics in Public Procurement Sector 

   UYSAL, Ümit Cengiz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   KAMU ALIMLARI SEKTÖRÜNDE RFM TEMELLİ MÜŞTERİ ANALİTİĞİ Bu çalışma, Türkiye' de Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin karşılanabilmesi için, tedarikçiler ile kamu kurumları arasında merkezi satın ...
  • Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusurun Sigorta Tazminatı ve Sigorta Bedelinin Ödenmesine Etkisi 

   AVCI, Zehra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Sigorta, aynı veya benzer nitelikteki riskle karşı karşıya bulunan çok sayıda insanın tek başlarına karşılayamayacakları riskleri birlikte karşılamak amacıyla oluşturdukları bir kurumdur. Sigorta tazminatının ya da sigorta ...
  • Ruminatif Düşünme Stili, Beden Algısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Romantik İlişki ve Partner Odaklı Obsesif Kompulsif Semptomlarla İlişkisi 

   ABAK, Ezgi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma ruminatif düşünme stili, beden algısı ve sosyal görünüş kaygısının partner odaklı ve romantik ilişkilerle ilgili obsesif kompulsif semptomlarla arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Veriler 18-30 ...
  • Rus Paganlığı ve Günümüze Yansımaları 

   TOKMAK, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Ruslar ortaya çıktıkları dönemden Hıristiyanlığı kabul edene kadar pagan inançları doğrultusunda hayatlarını şekillendirmişlerdir. Hristiyanlık, bu inanışları bastırmak ve ortadan kaldırmayı amaçlamışsa da paganizm, arka ...