Now showing items 386-405 of 624

  • Raif Necdet Kestelli'nin Resimli Türkçe Kamus'unda Söz Varlığı İncelemesi 

   TEKİN, Davut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bir milletin en kıymetli hazinesi, o dilde yazılmış olan sözlüklerdir. Sözlükler bir milletin kültür varlığının temel taşlarını oluşturur. Sözlüklerdeki kelimelerin ruhunda onu kullanan ve işleyen ulusun kültür mirası ...
  • Religion and Economy: Does Religion Matter? 

   TOPRAK, Abdülvahhap Ömer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tezin ana amacı iktisadi yaklaşımın dinin bilimsel analizine sağladığı katkıları irdelemek ve son döneme kadar ampirik çalışmaların sınırlı olduğu Türkiye nüfusu özelinde YMA 2013 mikro verisi kullanılarak bireysel ...
  • Rfm-based Customer Analytics in Public Procurement Sector 

   UYSAL, Ümit Cengiz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   KAMU ALIMLARI SEKTÖRÜNDE RFM TEMELLİ MÜŞTERİ ANALİTİĞİ Bu çalışma, Türkiye' de Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin karşılanabilmesi için, tedarikçiler ile kamu kurumları arasında merkezi satın ...
  • Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusurun Sigorta Tazminatı ve Sigorta Bedelinin Ödenmesine Etkisi 

   AVCI, Zehra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Sigorta, aynı veya benzer nitelikteki riskle karşı karşıya bulunan çok sayıda insanın tek başlarına karşılayamayacakları riskleri birlikte karşılamak amacıyla oluşturdukları bir kurumdur. Sigorta tazminatının ya da sigorta ...
  • Ruminatif Düşünme Stili, Beden Algısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Romantik İlişki ve Partner Odaklı Obsesif Kompulsif Semptomlarla İlişkisi 

   ABAK, Ezgi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma ruminatif düşünme stili, beden algısı ve sosyal görünüş kaygısının partner odaklı ve romantik ilişkilerle ilgili obsesif kompulsif semptomlarla arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Veriler 18-30 ...
  • Rus Paganlığı ve Günümüze Yansımaları 

   TOKMAK, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Ruslar ortaya çıktıkları dönemden Hıristiyanlığı kabul edene kadar pagan inançları doğrultusunda hayatlarını şekillendirmişlerdir. Hristiyanlık, bu inanışları bastırmak ve ortadan kaldırmayı amaçlamışsa da paganizm, arka ...
  • Rusya'da Çokkültürlülük ve Tatar Kimliği 

   TERZİ, Hacı Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kültürel farklılıkların, tarihin başlangıcından beri var olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Kültürel farklılıklara ait yaşanan en temel mesele farklılıkların yok sayılması veya asimile edilmeye çalışılmasıdır. Bir diğer ...
  • Safahat'ta Değerler Eğitimi Unsurları 

   EMER, Asım Mikail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, Millî Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY'un "Safahat" adlı eserindeki "değerler" tespit edilmiştir. Kaynak eser olarak Beyan Yayınları'na ait, Hazırlayan: A. Vahap AKBAŞ olan "Safahat" göz önünde bulundurulmuştur. ...
  • Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Sözleşmeleri 

   KARAGÖZ, Dilek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde, yatırım ihtiyaçlarının giderilmesinde yaygın bir şekilde kullanılan kamu özel işbirliği modeli, bir projenin kamu ile özel sektör arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, risk ve ...
  • Sanayi 4.0 Kapsamında Türkiye'de İşgücünün Yeni Becerilerinin Belirlenmesi: Beceri Talebi ve Arzının Karşılaştırılması 

   KOCA, Didem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, Sanayi 4.0 sürecinin başlaması ile birlikte değişen işin doğasına bağlı olarak, Sanayi 4.0'ın işgücü becerileri üzerindeki dönüştürücü etkisi incelenmiştir. Çalışma iki ayrı nitel çalışma grubundan oluşmaktadır. ...
  • Savaş Mağduru Sığınmacı Çocuklarda Hayat ve Tanrı Algısı: "7-12 Yaş Arası Suriyeli Çocuklar" 

   TÜRKER, Rümeysa Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde mülteciler, ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır ve bu durum onlar için pek çok sıkıntı ve zorluğu bir araya getirmiştir. Mültecilerin topraklarını terk etme nedenleri içinde savaşlar en başta gelen sebeptir. ...
  • Seçilmiş OECD Ülkelerinin Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 2002-2012 Arası Ekonometrik Analizi 

   DEVECİ, Şeyma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomik Büyüme, her üke için önemli bir ekonomi politikası hedefidir. Günümüze kadar tüm iktisatçılar ekonomik büyümenin belirleyicileri ve ülkeler arası farklılıkların nedenini açıklamada birçok çalışmalar yapmıştır. Bu ...
  • Sektörel ve Operasyonel Blokzincir Uygunluk Analizlerinde Kullanılacak Kriterlerin Belirlenmesi 

   KAYA, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Blokzincir teknolojisi, tek merkezde konumlanmış güvenlik otoritesinin kaldırılarak, güvenlik ve onay alma işlemlerinin farklı kullanıcılara dağıtılmasıdır. İnternet üzerinden yapılan veri transferlerinde alışılagelmiş ...
  • Sexual Harassment against Women Employees at Workplaces 

   SAMIM, Manzoor Hussain (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, kadın işçilerin başına gelen cinsel taciz olaylarını konu almaktadır. Kadın personeller, dünyadaki kuruluşlarda en fazla dezavantaja sahip çalışanlardır. Kadın çalışanlar; kötüye kullanıma, yanlış kullanıma ...
  • Sigorta Hukukunda Riziko Ağırlaşması 

   MERGEN BAYER, Yasemen (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Her iki tarafa borç yükleyen ve sürekli bir borç ilişkisi doğuran sigorta sözleşmesinde, sigorta sözleşmesinin taraflarından biri olan sigorta ettirenin asli edim yükümlülüğü prim borcunu ödemekten, buna karşın sigorta ...
  • Sihizm'in Oluşumunda İslam'ın Etkisi 

   ZUHUR, Muhammet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma Sihizm'in oluşumunda İslam'ın etkisini ortaya koymak için yazılmıştır. Giriş bölümünde çalışma ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra birinci bölümde Sihizm'in oluşumunda etkili olan İslami arka plan ...
  • Simülasyon ve Birbirine Geçme Olgusunun Türkiye'deki Dini Gruplar Üzerindeki Etkisi 

   YARGI, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Jean Baudrillard'a ait simülasyon teorisi, Rönesans'tan beri dünyanın belirli bir dönüşüm içinde olduğunu, postmodern döneme gelindiğinde 'gerçeklik ilkesini' kaybettiğimizi ve sibernetik, kodlar, modeller ...
  • Siyasal İletişim Modeli Olarak Propaganda: Stalin Hitler 

   PEHLİVANOĞLU, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma; "İkinci Dünya Savaşı yıllarında (1939-1945) Hitler ve Stalin konuşmalarında propagandayı nasıl ve hangi şekillerde kullanmıştır?" sorusuna yanıt aramaktadır. Bu zaman diliminde yaşanan ve savaşın seyrine etki ...
  • Siyasi Partilerin Fonksiyonları ve Demokrasiye Etkileri 

   SARI, Mustafa Fatih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen siyasi partilerin fonksiyonları ve bu fonksiyonların demokrasiye etkileri incelenmiştir. Siyasi partilerin siyasi sistemler içerisinde ...
  • Siyasi ve Sosyal Hayatta Etkin Bir Güç: Timurlu Hanedan Kadınları 

   KOÇAK, Muhammed Emin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kadın bir toplumu oluşturan ve şekillendiren temel yapı taşlarından biridir. Toplumların geçmiş yaşamlarını, kültürlerini, sosyal hayatlarını ve mücadelelerini inceleyen tarih biliminin, bireylerin toplum içerisindeki ...