Now showing items 437-456 of 624

  • Tanzimat Dönemi Romanlarında Elit ve Entelektüel Temsili 

   ÇAMUR, Sevgi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Modern kültürel arayış, sosyal, siyasal, ekonomik, hukuki ve bilimsel alanda yeni bir bilinçli yapılanmaya işaret eder. Bu bilinçli inşa süreci toplumsal tabakalaşma sisteminde yeni sınıfların, farklı zümrelerin, modern ...
  • Tanzimat Edebiyatı'nda Millî Kimlik İnşası -Kurgu Kahramanları Örneği- 

   ALAN, Selami (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma; Tanzimat aydınlarının kurmaca eserler vasıtasıyla topluma rol-model olarak sundukları hayalî kahramanların millî kimliğe sahip olup olmadıklarını ve bu idealize edilmiş şahsiyetlerin Osmanlı kimliğinden Türk ...
  • Tanzimat Sürecinde Osmanlı Devleti'nin Hukuk Değişimi ve Namık Kemal'in Hukuk Anlayışı 

   DEĞİRMENCİ, Rıdvan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecinde değişime uğrayan temel kurumlardan birisi hukuktur. Hukukun değişimi yalnızca batı menşeili kanunların Osmanlı Devleti'nde yürürlüğe girmesinden ibaret değildir, aynı zamanda hukuka ...
  • Tarihsel Süreçte Yeseviyye Tarikatının Türk Mûsikîsine Etkileri ve Ahmed Hatiboğlu'nun Mâhûr Form (Yeseviyye) Adlı Eserinin Analizi 

   ERZEN, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Orta Asya Türk boyları arasında İslâm inancının yerleşip gelişmesini sağlayan bir din ve tasavvuf önderi olan Ahmed Yesevî, Türk asıllı oluşu ve Türkçeyi rahat bir şekilde kullanışı neticesinde hemen hemen tüm Sünnî Türk ...
  • Tax Expenditure Practices in the 19th Century Ottoman Public Finance System 

   YEŞİLYURT, Şahin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma vergi muafiyeti, vergi indirimi, vergi mahsup ve iadesi, vergi ertelemesi ve indirimli vergi oranı unsurlarından oluşan vergi harcamasının bir maliye politikası aracı olarak 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti maliye ...
  • Tefsir-mantık İlişkisi 

   DEMİRBAŞ, Servet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez, Kur'an'ı anlama ve yorumlama faaliyetlerinin bütünü olan tefsir ilmiyle, insan zihnini düşünce üretirken hataya düşmekten koruyan mantık ilmi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. İki disiplin arasındaki etkileşimi ...
  • Tek Parti Dönemi Hükümet Programlarında İktisat Politikaları Bağlamında Sosyal Politikaların İncelenmesi 

   ÖZDOĞAN, Fatma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Türkiye Cumhuriyeti'nin 27 yıllık tek parti dönemi sosyal politikaların gelişimi ve belirleyiciliği bakımından önemli bir dönemdir. Bu çalışmada, tek parti döneminde kurulan hükümetlerin sosyal politikalara ilişkin programları ...
  • Tekke ve Zâviyelerin Kapatılmasının Türk Kamuoyuna Yansımaları 

   GÜLER, Ahmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İslâm tasavvufu, tarihî seyri içerisinde, VI./XII. yüzyıldan itibaren tarîkatların inkişafıyla kurumsallaşmaya başlamış, böylece Milâdî XII. ve XIII. yüzyıllarda İslâm coğrafyasının birçok yerinde tekkeler de toplum hayatına ...
  • Telif Hukukunda İşlenme Eserler 

   TEKERCİ, Uğur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir. Görüldüğü üzere ...
  • Teori ve Uygulamada Aval 

   TOROS, D. İrem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Tez çalışmamızda, kambiyo senetlerine özgü şahsi bir teminat türü olan avalin, Yargıtay kararları ışığında uygulamadaki sorun ve çözümleri birlikte değerlendirilmek suretiyle, hukuki niteliği, benzer kurumlarla karşılaştırılması, ...
  • Terror Management and Pro-Social Values: Does Mortality Salience Facilitate Forgiving Only in-Group Transgressors? 

   YÜCEL, Emine (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmanın temel amacı, gruplar-arası ilişkilerde affetme ve cezalandırmanın altında yatan varoluşsal güdüleri incelemektir. Ayrıca, öz-aşkınlık ve özgenişletim değerleri ile sosyal baskınlık yöneliminin (SBY), ahlaki ...
  • The Application of RFID Technology in an Airline Company 

   EREN, Gonca Gül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Havacılık sektörü gün geçtikçe büyümekte taşınan yolcu ve bagaj sayısı da artmaktadır. Taşınan bagaj sayısındaki artış aksaklığa uğrayan bagaj sayısını da arttırmaktadır. Aksaklığa uğrayan her bagaj, havayolu şirketleri ...
  • The Approach of the Modern Islamic Economics to the Prohibition of Interest in The Context of Theories of Time Preference and Price Control 

   EYERCİ, Cem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Faiz her zaman insanoğlunun günlük ekonomik yaşantısının bir parçası oldu. Bu yüzden faiz kavramı yoğun ilgi gördü ve düşünürler, din adamları, kanun yapıcılar, yöneticiler ve ekonomistler tarafından ekonomik, sosyal, ...
  • The Concept of Energy Security in the Russia - European Union relations: The Crucial Aspect of the Blurred Russian Foreign Policy 

   GASILOV, Iliyas (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   "Enerji güvenliği" kavramı, daha çok Rusya ve Avrupa Birliği ekonomilerinin birbirine karşılıklı bağımlılığından bahsedildiğinde ortaya çıkan bir formüldür. Bu kavram, sadece Rusya ile AB arasındaki enerji ilişkilerinde ...
  • The Determinants of Credit Risk in Turkish Banking Sector: Does Efficiency Matter 

   ŞAHİN, Fethullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tezde Türk ticaret bankacılık sektöründe kredi riskini (takipteki kredileri) belirleyen makroekonomik ve banka kaynaklı faktörler 2002 – 2015 yılları arasında çeyrek dönemli veriler kullanılarak incelemektedir. Çalışmada ...
  • The Dynamics of Financial and Macroeconomic Determinants in Natural Gas and Crude Oil Markets: Evidence from Oecd/Gcc/Opec Countries 

   KARACAER ULUSOY, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada enerji, finansal ve makroekonomik değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli olarak çeşitli ilişkilerin varlığı araştırılmıştır. Bu doğrultuda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Körfez Arap Ülkeleri ...
  • The Economic Situation of the Ottoman State State at the Begining of 20th Century 

   ALTAY, Bora (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu tezde, Osmanlı İmparatorluğu ve Büyük Güçlerin ekonomik durumları 19. yüzyılın başlarından Birinci Dünya Savaşına kadar olan süreçte analiz edilecektir. Tez, 1800-1913 yılları arasında bu milletlerin ekonomik performanslarını ...
  • The Effectiveness of Medium-Term Expenditureframework in Public Budgeting: The Case of Ghana 

   SANNI, Saudah Mohammed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Geçmiş yıllarda pekçok ülke bütçe sürecindeki eski artırımcı yaklaşımın yerine, orta vadeli harcama çerçevesini (OVHÇ) benimsemiştir. Büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmak isteyen her ülke için kısıtlı kamu kaynaklarının ...
  • The Effects of Corporate Social Responsibility on Small and Medium Sized Enterprises’ Performance 

   BİLGİÇ, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Teknolojik gelişmelerin ve küreselleşme sürecinin hızlı bir şekilde yayılması sonucu şirketleri sosyal sorumlulukları dikkate almaya iten yeni bir rekabet ortamı meydana gelmiştir. Bu yeni rekabet ortamı sebebiyle şirketlerin ...
  • The Effects of Economic Conditions and Financial Market Development on the Capital Structure of Firms 

   BAŞARAN, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tez firmaların sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin uluslararası karşılaştırmasını yapmayı amaçlamaktadır. 14 ülkede faaliyet gösteren firma örnekleminden panel veri seti oluşturularak firmaya özgü değişkenler, ...