Now showing items 572-591 of 624

  • Ukrayna Krizi Sonrası Türkiye'nin Kırım'ın İlhakına Yönelik Politikası 

   YILMAZ, Bengü (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Ukrayna-Rusya krizi bağlamında tüm yönleriyle Türk dış politikası incelenmektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan devletlerarasında yer alan Ukrayna ile Rusya arasındaki ...
  • Ulusal ve Uluslararası Hukukta Terör Suçlularının İadesi 

   ÖZKARCI, İsmail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Terör, "belirli bir amaç doğrultusunda yıldırma, sindirme, tehdit, korkutma ve şiddet yöntemlerini kullanma" şeklinde tanımlanabilir. Terörizm, devletlerde istikrarın bozulmasına yol açmakta, birçok toplumsal probleme ...
  • Uluslararası Deniz Haydutluğuna Karşı Alınabilecek Önlemler ve Yaptırım Uygulaması 

   TABANLI, Figen (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Deniz haydutluğu tarihteki en eski suçlardan biridir. Ancak bu kadar eski bir suç olmasına rağmen 20. yüzyılın ortalarına kadar uluslararası hukukta bir tanımı yoktur. Deniz haydutluğu ile ilgili uluslararası hukuk kuralları ...
  • Uluslararası Öğrencilerin Öğrencilik Deneyimleri 

   Karaköse, Saliha (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma Ortadoğu-İslam coğrafyasından Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin öğrencilik deneyimlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilik süreci boyunca yaşadıkları zorluklar, verilen hizmetlerin ...
  • Uluslararası Teamül Kurallarının Gelişiminde Uluslararası Yargı Kararlarının Rolü 

   KÖK DEĞERLİ, Saadet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Uluslararası hukuk, uluslararası toplumda süreklilik arz eden değişim ve dönüşümden yoğun biçimde etkilenen ve bu nedenle gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Klasik devlet merkezli uluslararası topluma yeni aktörlerin ...
  • Uluslararası Toplumun Deniz Haydutluğu ile Mücadele Sürecinin Analizi (1993-2016) 

   EVİN, Bekir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Uluslararası hukuk kurallarında eksikliği varsayılan deniz haydutluğu, denizlerin ulaşım ve ticaret amaçlı kullanıldığı ilk anlardan beri devam eden bir olgudur. En ekonomik yol olması nedeniyle dünya ticaretinin büyük bir ...
  • Ummah in İktibas 

   BAKACAK, Ayşe Ayten (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, kendisini radikal İslamcı olarak tanımlayan İktibas dergisindeki toplum projesine odaklanmaktadır. Bu toplum projesini ümmetçilik üst başlığı altında incelemek yerinde bir tercih olacaktır. Tıpkı benzeri bir ...
  • Uncertainty and its Impact on Turkish Economy 

   GÜRGÜN, Gözde (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   008/2009 küresel finansal kriz sonrasında belirsizliği ölçmeye ve etkilerini tahmin etmeye yönelik ilgi yenilenmiştir. Bu tez, Türkiye için bir belirsizlik ölçütü geliştirmekte ve söz konusu ölçütteki değişikliklerin ...
  • Understanding of Political and Moral Thought of Benjamin Constant in His Historical and Intellectual Context 

   GÜNDOĞDU, Pınar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Benjamin Constant (1767-1830), on sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başında yaşamış İsviçre kökenli Fransız filozoftur. Fransa'nın önde gelen yazarlarından biri olmasının yanı sıra Constant ayrıca bir ...
  • Understanding the Effect of Culture on Social Entrepreneurship in Turkey 

   ABUNASSER, Nihad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Dünyanın dört bir yanında, hükümetler, politika belirleyerek ve bütçe ayırarak yoksulluk ve çevresel zorluklar gibi sosyal sorunlara çözüm bulma çabalarını giderek artırmaktadır. Ancak bu çabalar tek başına sürdürülebilir ...
  • Urfa'da Halilu'r-Rahman Vakıfları (XVI.-XX. Yüzyıl Başları) 

   KARAKEÇİLİ, Enver (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışma, XVI. yy.'da Urfa'da zâviye vakıfları olarak vücuda getirilmiş olan ve bugün Şanlıurfa'nın kutsal mekânlarının başında gelen Balıklı Göl platosunda yer alan Halilu'r-Rahman Vakıfları'nın tarihî gelişimleri, ...
  • Usability of Mobile Application: The Comparison of the User Satisfaction Based on the Task Completion Time 

   YILMAZ, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mobil teknolojiler günlük hayatımızı organize etmek ve yönlendirmek için mobil uygulamalar ile beraber önemli bir rol üstlenmektedir. Mobil uygulamalar, insanlar tarafından yaşam kolaylığı ve istenilen bilgilere daha hızlı ...
  • Ürün Sorumluluğu Bağlamında Hatalı Tıbbî Cihazdan Doğan Hukukî Sorumluluk 

   KİBAR, Ahmet Fevzi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnsanın hayatı ve sağlığı, onun en değerli varlığıdır. Bu nedenle sağlık sektörüne yapılan yatırım bir medeniyetin vazgeçilmez unsurudur. Tıbbî cihazlar günümüz sağlık sektörü açısından ilaçtan sonra en önemli teşhis ve ...
  • Value Creation in U.S. Bank Mergers Before and After the Global Financial Crisis 

   DOĞAN, İmdat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez, 2000-2014 yılları arasında 214 Amerikan bankasının satın alma ve birleşmelerinin (SAB) kısa dönem değer yaratımlarını incelemektedir. Bu kapsamda, özellikle Küresel Finansal Kriz (2008-2009) öncesindeki ve sonrasındaki ...
  • Varlık'ın Semptomu Olarak Leviathan 

   ÖĞÜT, Süheyp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tezin amacını kısaca şöyle özetleyebilirim: Birincisi, Hobbes'un siyaset felsefesini bir sosyal teori haline getirmek; ikincisi, Aristoteles, Hobbes, Kant, Hegel, Heidegger, Derrida, Girard, Kristeva ve Zizek arasındaki ...
  • Varoluşçu Felsefenin Türkiye'ye Girişi ve Etkileri 

   ÖZCAN, Nilgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Varoluşçuluk sınırları sıkı sıkıya belli bir felsefi kuram olmaktan ziyade felsefe tarihi içerisinde, farklı dönemlerde ve değişik filozoflar tarafından işlenmiş ve sergilenmiş bir tutumdur. Bu tutum insanı sahip olduğu ...
  • Varoluşsal Suçluluk Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 

   OLPAK KOÇ, Canan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışma; Cumhuriyet'ten bugüne Türk romanında varoluşsal suçluluk kavramını tespit etmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu bağlamda dönem içerisinde yayınlanan romanların okura verdiği felsefî açılımların açığa çıkarılabilmesi ...
  • Vehbe Zühaylî'nin etTefsîru'l-münîr' Adlı Tefsirinde Manaya Etkisi Olan Kırâat Vecihleri ve Değerlendirilmesi 

   DANACI, Sibel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kur'ân-ı Kerîm, nâzil olduğu günden bugüne insanların dikkatini çekmiş ve inanan, inanmayan pek çok kişi onunla meşgul olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm üzerine yapılan araştırmaların yoğunlaştığı ilimler arasında "tefsir" ve ...
  • Vekâletsiz İşgörme 

   KAYA, Ümmühan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Borç ilişkisinin kaynaklarından biri olarak kabul edilen vekâletsiz işgörme kurumu, kanuni düzenlemede; bir başkası yararına işgörmenin söz konusu olduğu gerçek vekâletsiz işgörme ile kendi yararına işgörmeyi esas alan ...
  • Vizigot Krallığı (Başlangıcından V. yüzyılın sonuna kadar) 

   Kiremitci Cantürk, Mediha (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Baltık Denizi Kıyılarında ortaya çıkan Gotlar, Karadeniz ve Tuna Nehri boyunca ilerleyen bir topluluk olarak tarih sahnesinde yerlerini alırlar. Tuna Nehri civarına geldiklerinde yoğun Roma ve Hun saldırıları ile karşılaşmaları ...