Now showing items 585-604 of 624

  • Value Creation in U.S. Bank Mergers Before and After the Global Financial Crisis 

   DOĞAN, İmdat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez, 2000-2014 yılları arasında 214 Amerikan bankasının satın alma ve birleşmelerinin (SAB) kısa dönem değer yaratımlarını incelemektedir. Bu kapsamda, özellikle Küresel Finansal Kriz (2008-2009) öncesindeki ve sonrasındaki ...
  • Varlık'ın Semptomu Olarak Leviathan 

   ÖĞÜT, Süheyp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tezin amacını kısaca şöyle özetleyebilirim: Birincisi, Hobbes'un siyaset felsefesini bir sosyal teori haline getirmek; ikincisi, Aristoteles, Hobbes, Kant, Hegel, Heidegger, Derrida, Girard, Kristeva ve Zizek arasındaki ...
  • Varoluşçu Felsefenin Türkiye'ye Girişi ve Etkileri 

   ÖZCAN, Nilgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Varoluşçuluk sınırları sıkı sıkıya belli bir felsefi kuram olmaktan ziyade felsefe tarihi içerisinde, farklı dönemlerde ve değişik filozoflar tarafından işlenmiş ve sergilenmiş bir tutumdur. Bu tutum insanı sahip olduğu ...
  • Varoluşsal Suçluluk Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 

   OLPAK KOÇ, Canan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışma; Cumhuriyet'ten bugüne Türk romanında varoluşsal suçluluk kavramını tespit etmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu bağlamda dönem içerisinde yayınlanan romanların okura verdiği felsefî açılımların açığa çıkarılabilmesi ...
  • Vehbe Zühaylî'nin etTefsîru'l-münîr' Adlı Tefsirinde Manaya Etkisi Olan Kırâat Vecihleri ve Değerlendirilmesi 

   DANACI, Sibel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kur'ân-ı Kerîm, nâzil olduğu günden bugüne insanların dikkatini çekmiş ve inanan, inanmayan pek çok kişi onunla meşgul olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm üzerine yapılan araştırmaların yoğunlaştığı ilimler arasında "tefsir" ve ...
  • Vekâletsiz İşgörme 

   KAYA, Ümmühan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Borç ilişkisinin kaynaklarından biri olarak kabul edilen vekâletsiz işgörme kurumu, kanuni düzenlemede; bir başkası yararına işgörmenin söz konusu olduğu gerçek vekâletsiz işgörme ile kendi yararına işgörmeyi esas alan ...
  • Vizigot Krallığı (Başlangıcından V. yüzyılın sonuna kadar) 

   Kiremitci Cantürk, Mediha (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Baltık Denizi Kıyılarında ortaya çıkan Gotlar, Karadeniz ve Tuna Nehri boyunca ilerleyen bir topluluk olarak tarih sahnesinde yerlerini alırlar. Tuna Nehri civarına geldiklerinde yoğun Roma ve Hun saldırıları ile karşılaşmaları ...
  • Western Perception of Kadro Movement 

   KARAMAN, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Kadro Dergisi, 1929 Buhranı sonrası dönemde, 1932 ile 1935 yılları arasında otuz altı sayı çıkmış bir fikir dergisidir. Kadro Dergisini çıkaran ekip Kadro Hareketi olarak anılmaktadır. Türk inkılâbına ideoloji üretme ...
  • When Does a Military Defect? A Comparative Case Study of Egyptian Military’s Behavior during Popular Protests of 1977 Bread Intifada, 2008 Riot, and 2011 Arab Uprisings 

   ÇETER, Ayten (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   ÖZET Bir Ordu Ne Zaman Desteğini Çeker? Popüler İsyanlar Sırasında Mısır Ordusunun Davranışına Dair Karşılaştırmalı Bir Vaka Çalışması: 1977 Ekmek İsyanı, 2008 İsyanı ve 2011 Arab İsyanı. 2011'de, Ortadoğu bölgesi hem rejim ...
  • X ve Y Kuşağı'nın Sosyal Refah Algısı 

   ÇAĞLAYAN, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yaşamın her alanında kendisini hissettiren değişim ve dönüşümlerin kuşkusuz ki insanların karakteristik özellikleri, hayata karşı beklentileri, bakış açıları, algıları ve öncelikleri üzerinde de tesiri söz konusudur. ...
  • XIX. Yüzyılda Tarsus Şeriye Sicillerine Göre Giyim Kuşam ve Ziynet Eşyası 

   YILMAZ, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tarih araştırmalarında şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına ışık tutacak çalışmalar, belli bölgeler istisna edilirse, sınırlıdır. Tarsus ise özellikle tereke kayıtları açısından sınırlı çerçevede çalışılmış bir ...
  • XIX. Yüzyılda Türkistanlı Hacıların Hac Yolculuğu 

   SHAMSHIDIN UULU, Dyikanbek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   XIX. Yüzyılda Türkistanlı Hacıların Hac Yolculuğu Hac farizası bütün Müslümanların yapmaya özen gösterdiği İslam dinindeki en önemli ibadetlerden biridir. Bu ibadeti diğer Müslümanlar gibi Türkistanlı Müslümanlar da yerine ...
  • XIX. Yüzyılda Zir Kazasının Nüfus Defterlerive Nüfus Yapısı 

   Erdoğan, Hasan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İnsanların bir araya gelmesi nüfusu oluşturur. Nüfusun konusu ise insandır. Bu nedenle nüfus ve demografik yapı konusu, tarihin her döneminde önemini korumuştur. Tarih boyunca pek çok devlet; nüfusu, nüfus yapısını ve nüfus ...
  • XVI-XVII. Yüzyıl Şerʻiye Sicillerine Göre Konya'da Kadın 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Yeniçağ Osmanlı tarihçiliğinde sosyal tarih ve hususiyetle de toplum içerisindeki kadının yeri hak ettiği değeri bulamamıştır. Bu çalışmada kadının sosyal hayattaki konumu incelenmek suretiyle Osmanlı toplum yapısı ...
  • XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nda İstihdam ve Hareket (Anadolu Kadıaskerliği Örneği) 

   KILIÇ, Cihan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Eğitim, öğretim ve yargı faaliyetlerini yerine getiren Osmanlı ulemâsının devlet protokolü ve sosyal yapı içinde önemli bir role sahip olduğu malumdur. Gerek devlet erkini en ücra noktalarda temsil etmesi, gerekse bu erkin ...
  • XVIII. Asır Şairi Ahmed Me'âbî Dîvânı (Metin-İnceleme-Dinî ve Tasavvufî Tahlil) 

   Uzun, Yunus Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma; Ahmed Me'âbî'nin Dîvânı'nından hareketle şairin hayatını, edebî şahsiyetini, şiirlerinin dinî ve tasavvufî tahlilini ve Dîvân'ın tenkitli metninin incelemesi üzerinedir. Me'âbî, XVIII. yüzyılda yaşamış mutasavvıf ...
  • XVIII. Yüzyılda Kahire Darphanesi 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Devleti Mısır'ı ele geçirdikten sonra, burada yeni kurumlar tesis etmenin yanında, Mısır'da uzun zamandır varlık gösteren bazı kurumları da faal bıraktı. Genişleyen Osmanlı coğrafyasında para arzını karşılamak, ...
  • XX. Yüzyıl Başında İngiliz İstihbaratı'nın Kürtlere Yönelik Faaliyetleri 

   İYİAT, Bora (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma içerisinde XX Yüzyıl başında Küresel Hakimiyet mücadelesinde olan İngiltere'nin Ortadoğu'ya yönelik politikaları anlatılmış ve bu politikalar çerçevesinde İngiltere'nin Ortadoğu'nun demografik unsurlarından olan ...
  • Yabancı Dil Olarak Arapça Öğreniminde Lehçelerin Etkisi 

   ALMOHAMAD ALMAHMOUD, Abdul Rahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Yabancı Dil Olarak Arapça Öğreniminde Lehçelerin Etkisi Bu tez, ana dili Arapça olmayan kişilerin bu dili öğrenirken karşılaştıkları sorunları ele almaktadır. Tezde Anadili Arapça olmayanların Arapça öğrenirken özellikle ...
  • Yabancı Unsurlu Televizyon Program Formatlarının Korunması 

   SARGIN, Bengi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde yabancı unsurlu televizyon program formatlarının telif hakkı yolu ile korumasının mümkün olup olmadığı incelenmiştir. İlk bölümde, televizyon program formatı, telif hakkı kavramları tanımlanmış, daha sonra televizyon ...