Now showing items 603-622 of 624

  • Yabancı Dil Olarak Arapça Öğreniminde Lehçelerin Etkisi 

   ALMOHAMAD ALMAHMOUD, Abdul Rahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Yabancı Dil Olarak Arapça Öğreniminde Lehçelerin Etkisi Bu tez, ana dili Arapça olmayan kişilerin bu dili öğrenirken karşılaştıkları sorunları ele almaktadır. Tezde Anadili Arapça olmayanların Arapça öğrenirken özellikle ...
  • Yabancı Unsurlu Televizyon Program Formatlarının Korunması 

   SARGIN, Bengi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde yabancı unsurlu televizyon program formatlarının telif hakkı yolu ile korumasının mümkün olup olmadığı incelenmiştir. İlk bölümde, televizyon program formatı, telif hakkı kavramları tanımlanmış, daha sonra televizyon ...
  • Yakın Dönem İsbât-ı Vâcib Çalışmaları 

   TEKİN, Özkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   "Yakın Dönem" ismi, içinde bulunduğumuz zaman dilimine göre yakın dönemde yapılmış isbât-ı vâcib çalışmalarını ifade edebilmek için tercih ettiğimiz bir adlandırmadır. Biz, "Yakın Dönem İsbât-ı Vâcib Çalışmaları" adlı bu ...
  • Yanyalı Süleyman Efendi’nin Şerh-i Dîvân-ı Urfî Adlı Eseri (İnceleme- Transkripsiyonlu Metin-Şerh Sözlüğü) 

   BAŞÇETİN, Mustafa Yasin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Urfî-i Şirâzî (m. 1555-m. 1591)'nin öncülüğünde Hindistan'da gelişen Sebk-i Hindî, özellikle Afganistan ve Anadolu sahasında önemli bir tesir uyandırmıştır. Bu tesirin sonucu olarak Anadolu sahasında, Urfî'nin şiirlerine ...
  • Yapay Zeka Felsefesinde Bilinç Problemi 

   DOĞAN, Mehtap (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, bilinçli bir yapay zekanın imkânı üzerine bütüncül bir bakış açısı oluşturmayı hedefleyen felsefi bir soruşturmadır. Soruşturmanın planı "Bütüncül bir yapay bilinç teorisi, doğal bilince yönelik kuşatıcı bir ...
  • Yapay Zeka Kamu Politikaları: ABD ve Çin’in Yapay Zeka Kamu Politikalarının Karşılaştırılması 

   SAYGILI, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çoğunlukla bilim kurgu filmlerinde ve romanlarda işlenen bir konu olarak karşımıza çıkan yapay zeka geleceği ekonomik, sosyal, kültürel ve politik olarak çok yönlü olarak şekillendirecek, tüm dünya ülkelerinin gündemlerini ...
  • Yapay Zihin Problemine Felsefi Bir Bakış 

   ÖZTÜRK DİLEK, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Yapay zeka, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemli bir çalışma alanı kazanmıştır. İnsan zekasını yapay bir sistemde yeniden oluşturmak isteyen yapay zeka alanı bunun ötesine geçerek insan zihninin bilişsel ...
  • Yargıtay Kararları Doğrultusunda Ceza Koşulu 

   AKKAYA, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş bulunan ceza koşulu müessesesi Yargıtay kararları doğrultusunda incelenmiştir. Ceza koşulu, alacaklının, borçlunun borç ilişkisine uygun davranmasını sağlayan güvencelerinden ...
  • Yasada Psikolojik Unsur 

   YILDIZ, Muhammed Emin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, içtihat dışında kalan yasa olgusuna postmodernist bir bakışın sonucudur. Ayrıca bu çalışma yasa koyucuların, çıkardığı veya çıkaracakları yasalar konusunda toplumda rıza üretmeyi amaçladığı gözleminden yola ...
  • Yazılı Kaynaklar Işığında Eski Çağ'da Mitler 

   KURŞUN CENGİZ, Pınar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Mitler, antik halklara ait olan, evrenin ve tanrıların varoluşlarını açıklamaya çalışan, kahramanı genelde tanrılar veya doğaüstü güçlere sahip kimseler olan, ayrıca toplumları derinden etkileyen olayları açıklamayı amaçlayan ...
  • Yeni Türk Edebiyatı Tahkiyeli Metinlerinde Çingeneler 

   KİRACI, Abdullah Ömer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Yeryüzünde neşet ettikleri bilinen ilk zamanlardan, son yüzyıla değin süregelen göçler ile geniş coğrafyalara yayılan ve farklı milletlerle karşılaşan Çingeneler, toplumlar tarafından daima "yabancı, öteki, dokunulmaz, ...
  • Yenilenebilir Enerjide Mali Teşviklerin Rolü: Türkiye’nin Uluslararası Bağlamda Karşılaştırması 

   KESKİN, Emrah Berati (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanarak ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak bugün birçok ülkenin en önemli misyonlarından biridir. Bu bağlamda ülkelerin artan enerji ...
  • Yenilikçi Tüketime Etki Eden Faktörler: Giyilebilir Teknoloji Üzerine Bir Araştırma 

   AÇIKGÖZ, Osman Erkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Çağdaş dünyada meydana gelen yenilikler tüketimi artırmaktadır. Yeniliklerin tüketilmesi ise, teknoloji ve iletişimin gelişmesiyle ivme kazanmaktadır. Bu nedenlerle, pazarlama literatüründe yenilikçi tüketim ve yenilikçi ...
  • Yerel Halkın Türkiye'deki Suriyelilere Bakışı: Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Adana Örnekleri 

   YILMAZ, Leman Yeşim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Yerel Halkın Türkiye'deki Suriyelilere Bakışı başlıklı bu çalışmanın amacı, Türkiye'de çadır/konteyner kentlerin bulunduğu 5 ilde (Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana) yerel halkın Suriyelilere yönelik bakışını, ...
  • Yoksul Ailede Yetişen Çocukların Sosyal Dışlanması: Çorum İli Örneği 

   KILINÇKIRAN, Tuba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Sosyal dışlanma, çocukluk döneminde yaygın karşılaşılan durumlardan biridir. Çocukluk döneminde deneyimlenen dışlanma, bireyin hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde olumsuz etkilere sahiptir. Sosyal dışlanma kavramı, ...
  • Yöneticilerin Kişilik Özelliklerinin Liderlik Davranışlarına Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma 

   SÜNBÜL, Ersin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu araştırmanın amacı, çalışma evrenimizi teşkil eden ve kamuya güvenlik hizmeti sunan bir kamu kurumunda istihdam edilen, orta ve üst düzey yöneticilerin sahip olduğu kişisel özelliklerinin davranışlarına etkisi konusunda ...
  • Yurt Dışındaki Türk Çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü Dersinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi (İsviçre Örneği) 

   KARABULUT, Hale (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada yurt dışındaki Türk çocukları için okutulan Türkçe ve Türk Kültürü dersinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimi, çeşitli veri kaynakları ile değerlendirilmiştir. MEB tarafından 2010 yılında hazırlanan Türkçe ...
  • Bir Yusuf ve Züleyhâ Metni: Metin / İndeks 

   DWEİDRİ, Amani (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Kuran-ı Kerim'de Ahsenü'l-Kasas adıyla bilinen Yūsuf u Züleyhâ kıssası divan şiirinde birçok esere konu olmuştur. Çalışmada H.994 yılında istinsah edilmiş yazarı bilinmeyen mensur bir eserin 2a-51a varakları arasında kalan ...
  • Bir Yûsuf ve Züleyhâ Metni: Metin 

   KAFİ, Dunia (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez, Kur'an-ı Kerim'de Ahsenü'l-Kasas adıyla geçen, İslami edebiyatlarda birçok ikili aşk hikâyesine konu olmuş Yûsuf u Züleyhâ Kısassı'nın, kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen mensur olarak H.994 yılında kaleme alınmış ...
  • Zehirli Liderliğin Bazı Öncülleri ve Ardılları 

   DİNÇ, Muhammed Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, liderlerin kişilik, bireysel değerler ve örgütsel adaletlerinin izleyenlerin zehirli liderlik algıları üzerindeki etkisini ve zehirli liderliğin izleyenlerin örgütsel bağlılık, örgütten ayrılma niyeti ve örgütsel ...