Now showing items 1-20 of 624

  • Global Economic Policy Uncertainty and Its Effects on Selected Emerging Market Countries 

   KARA, Harun Türker (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomi politikalarındaki belirsizlik modern yönetim bilimleri, ekonomi ve finans alanlarında geniş bir tartışma konusu olarak görülmektedir. Yönetim bilimleri perspektifinden işletmelerin dış çevresiyle ilişkisini başarılı ...
  • Türkiye'nin Dış Politikasında İslam İşbirliği Teşkilatı (1969-2012) 

   İLHAN, Abdulrahman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'nin İslam dünyasıyla ilişkileri tarihsel süreç içerisinde çok farklı görünümler ve anlamlar kazanmıştır. Bu durumun Türk dış politikasındaki gelişmelerle ve İslam dünyasının sorunlarıyla yakın bir ilişkisi ...
  • Yakın Dönem İsbât-ı Vâcib Çalışmaları 

   TEKİN, Özkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   "Yakın Dönem" ismi, içinde bulunduğumuz zaman dilimine göre yakın dönemde yapılmış isbât-ı vâcib çalışmalarını ifade edebilmek için tercih ettiğimiz bir adlandırmadır. Biz, "Yakın Dönem İsbât-ı Vâcib Çalışmaları" adlı bu ...
  • Kabahatler Kanunu Kapsamında İmar Yaptırımları 

   KAR, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İnsanların toplum halinde bir arada yaşayabilmeleri için belirli bir düzen gerekmekle birlikte yaşamın her alanında olduğu gibi imar alanında da çok çeşitli ve dağınık olan etkinliklerin belirli bir düzene konulması ...
  • Osmanlı'dan Günümüze Türk Arşivlerindeki Tasnif Sistemleri ve Arşiv Belgesinin Hizmete Sunumu 

   BAŞ, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Türk Arşivlerindeki Tasnif Sistemleri ve Araştırma Hizmetleri değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Osmanlı Devleti'nden günümüze arşivcilik çalışmaları anlatılmıştır. Günümüzde Türk Arşivleri tarafından yürütülen ...
  • Türkiye'de Temel Kamu Hizmetlerinde Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesi: Adalet, İçişleri , Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı Örnekleri 

   ALTUN, Yasemin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bir özel sektör yönetim tekniği olan performans yönetiminin kamu yönetimine uygulanması günümüzde yaygınlık kazanmıştır. Bununla birlikte özel sektör yönetim tekniklerinin kamuya uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu ...
  • The Formatıon of Constructıon Contracts in Turkey and Libya and Comparıson of The Rıghts and Liabilities of The Parties 

   ALSHADLI, Saleh Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Libya hukukunda sözleşmelerin yapısındaki eksiklikleri görmek, anlaşmazlık ve ihtilafları azaltan FIDIC model sözleşmeleri gibi Türk hukukunda bulunan cevaplara göre değerlendirmek ve inşaat sektöründeki Türk tecrübesinden ...
  • Zehirli Liderliğin Bazı Öncülleri ve Ardılları 

   DİNÇ, Muhammed Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, liderlerin kişilik, bireysel değerler ve örgütsel adaletlerinin izleyenlerin zehirli liderlik algıları üzerindeki etkisini ve zehirli liderliğin izleyenlerin örgütsel bağlılık, örgütten ayrılma niyeti ve örgütsel ...
  • Zorunlu Eğitim Çağındaki Suriyeli Çocukların Eğitime Erişimi Önündeki Engeller: Ankara İli Örneği 

   BÜYÜKHAN, Mithat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminde Ankara'da yaşayan, geçici korumadan yararlanan ve zorunlu eğitim çağında çocuğu olduğu halde çocuğu okula gidemeyen, eğitime erişim sorunu yaşayan Suriyeli aileler ...
  • Türk Din Mûsikîsi Tarihindeki Yeri ve İlahi Formundaki Eserlerinin Makamsal Analizi 

   SAHİL, Buğra Sercan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk Mûsikîsi çok zengin bir alt yapıyla her biri kendine has birçok farklı türü/formu bünyesinde barındıran ulusal bir müzik türüdür. Türk Mûsikîsinin türlerinden biri olan Türk Din Mûsikîsinin de bu müzik türünde ayrı ...
  • Halk Edebiyatı Nesir Ürünlerinin Elektronik Kültür Ortamına Aktarılması ve Halk Hikayelerinin Senaryolaştırılması 

   ÖZCAN, Latife (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada halk edebiyatı nesir ürünlerinden özellikle halk hikâyelerinin elektronik kültür ortamına aktarılması ve senaryolaştırılması yoluyla sürdürülebilirliğinin sağlanması incelenmiştir. Bu kapsamda Giriş başlıklı ...
  • Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne'de Gündelik Hayat 

   UÇAR, İlyas (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mekânın üretimi kuramı üzerinden inşâ edilen bu tez çalışmasında Hz. Muhammed döneminde mekân ve mekânın üretimi süreçleri gündelik hayata yansıması boyutuyla ele alınmaktadır. Henri Lefebvre'in önerdiği mekân dönemselle ...
  • Assessment of The Impact of Civil Society Organizations on Gender Equality and Women Empowerment Advocacy in Ghana 

   BOADU, Vivian (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Gender equality and women empowerment (GEWE) are important issues that require the support of governments all over the world. Inequalities in gender in any society lead to the lack of developmental growth. With the strong ...
  • The Soft Power Strategy and Instruments in Foreign Policy of Turkey (2002 – 2017) 

   KARATAŞ, Yahya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde uluslararası ilişkiler disiplininde en çok incelenen konulardan biri güç kavramı ve bu kavramın bütün boyutları olmuştur. Güç kavramı, sert güç ve yumuşak güç olarak iki temel anlayışla değerlendirilmektedir. ...
  • Uluslararası Toplumun Deniz Haydutluğu ile Mücadele Sürecinin Analizi (1993-2016) 

   EVİN, Bekir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Uluslararası hukuk kurallarında eksikliği varsayılan deniz haydutluğu, denizlerin ulaşım ve ticaret amaçlı kullanıldığı ilk anlardan beri devam eden bir olgudur. En ekonomik yol olması nedeniyle dünya ticaretinin büyük bir ...
  • Önleyici Kolluk Faaliyeti Esnasında Elde Edilen Bilgiler ve Bunların Ceza Muhakemesindeki Delil Değeri 

   BUĞDAYCI, Ali Can (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Devletin temel görevlerinden biri de kamu düzeninin korunmasıdır. Suç ve suçlulukla mücadele de, bu görev kapsamında yer almaktadır. Devletin suç ve suçlulukla mücadele görevini yerine getirmesinde, kolluk faaliyetleri ...
  • Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye'deki Mevcut Durumu, Çözüm Önerileri 

   ÇEKMECE, Cengiz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kayıt dışı ekonomi, ekonomik birimlerin daha fazla gelir elde etmek ve daha yüksek bir yaşam standardına ulaşmak amacıyla yasal, kurumsal ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek gerçekleştirdikleri ve milli ...
  • Türk Borçlar Hukuku'nda Kısmi İfa 

   SOYSAL, Arzu Sungur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Hukukumuzda kural edimin bütün olarak ifasıdır. Bu kuralın istisnası ise yedek bir hukuk kuralı olarak düzenlenen kısmi ifadır. Kısmi ifa her şeyden önce edimin bölünebilir olmasına ilişkin bir konudur. Fakat kısmi ifanın ...
  • Kamu Güvenliğinin Sağlanmasında Özgürlük-Otorite Dengesi ve Devletin Rolü 

   YILDIZ, Eda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, kamu güvenliği sağlanırken özgürlük ile otorite arasındaki dengeyi bozan faktörler ve bu dengeyi sağlayabileceği düşünülen ilkeler incelenmiştir. Özellikle tüm dünyada önemli bir güvenlik tehdidi haline ...
  • Cezanın Amacı Bakımından Koşullu Salıverilme 

   YILDIZ, Mustafa Nazif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Cezalandırma pratikleri tarihi seyir içerisinde pek çok farklı biçimler almış, nihayetinde ise hürriyeti bağlayıcı cezaların yeni cezalandırma anlayışını en iyi yansıtacak ceza türü olduğu üzerinde uzlaşılmıştır. ...