Now showing items 1-20 of 625

  • Teşhir Toplumunda Genç Olmak: Üniversiteli Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Biçimleri 

   ÜNSAL, Ramazan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Teşhir toplumu düşüncesinden hareketle bu tezde gençler tarafından sosyal medyada gerçekleştirilen teşhir eyleminin arkasında yer alan temel motivasyonların neler olduğu ve sosyal medyada teşhirin ne şekillerde gerçekleştirildiği ...
  • Modern İranın Oluşum Süreci: 20. Yüzyılın İkinci Yarısında İranda Meydana Gelen Siyasi ve Sosyal Dönüşümler 

   RAHİMOVA, Ayten (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İran Devleti, siyasal ve kültürel tablosu değişkenliği ile her zaman tarihinde dikkat çeken konumda olmuştur. Bugün de tartışmalara açık 1906 anayasal devrimi, İranlıların monarşiyi sona erdirmeye ve monarşinin gücünü ...
  • Türk Hukukunda Özel Hayatın Gizliliği Hakkının Sınırları ve Korunması 

   ÖZTÜRK, Mehmet İlteriş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Özel hayat kavramı, devamlı yeni gelişmelerin meydana gelmesi ve bu gelişmelerin söz konusu kavrama yeni anlamlar yüklemesi nedeniyle, geçmişten bugüne değin hakkında tartışmaların yaşandığı bir mesele olmuştur. Bilişim ...
  • Clan-Based Federalism in Somalia and Relationship between the Federal Government and Federal Member States 

   MUSSE, Hamdi Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez, Somali'deki Federal üye devletler ile Federal hükümet arasındaki kabileye dayalı yapıyı ve ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışma, farklı kaynaklardan elde edilen anketler aracılığıyla toplanan birincil verilerden ...
  • Mahkeme İçtihatları Yoluyla Medenî Usûl Hukukunun İnşası 

   ERZURUMLU IŞIK, Nurbanu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, medenî usûl hukukunda yorum ve boşluk doldurma konuları incelenmiştir. Bu çerçevede ilk olarak medenî usûl hukukuna ilişkin kuralların yorumunda dikkate alınması gereken ilkeler açıklanmıştır. Kanunlarda ...
  • Çevre Güvenliği ve Uluslararası İşbirliği: NATO Örneği 

   YAVAŞ, Cengiz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çalışma, birçok akademisyene göre faaliyet alanının başlı başına bir çevre tehdidi olarak algılandığı NATO'nun çevre güvenlik politikasının unsurlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Güvenlik kavramı ve kavramın içeriği ...
  • The Role of Norms in Turkey's Humanitarian Assistance Strategy in the JDP era: The Cases of Pakistan, Somalia, and Syria 

   ATALAY AKKAŞ, Serap (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Türkiye, 2012 yılında toplam insani yardım açısından dünyada dördüncü sırada yer aldı. Bir yıl sonra, gayri safi milli gelirinin %0,21'ine tekabül eden insani yardım miktarı ile Türkiye, en cömert ülke oldu. Türkiye, 2017'de ...
  • İdari İstikrar İlkesi 

   EKİNCİ, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   İdari istikrar ilkesi; birey lehine tesis edilmiş işlemlerin sübjektif neticelerini koruyarak hukuki güvenliği temin eden ve idari işlemlerin sürekli tartışılabilir konumda olmasını engelleyerek idari düzeni sağlayan bir ...
  • The Permanent Income Hypothesis: Evidence from Ghana 

   RAHAMAN, Sherif Abdul (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma 1971'den 2017'ye kadar yıllık kişi başına toplam GSYİH ve kişi başına hanehalkı tüketim harcamaların verilerini kullanarak Gana için sürekli gelir hipotezi (PIH) geçerliliği test etmiştir. Kullanılan veriler BM ...
  • Balıkesir Dursunbey İlçesinde Dinî Mûsikî ve Kadın Mevlithanlık Geleneği 

   ÇAKIR, Rukiye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kültürel mirasımızın en önemli sahalarından biri kuşkusuz mûsikîdir. Türk Din mûsikîsi de bu coğrafyada mevcut mûsikîmizin; estetik duygu, inanç ve ibadet yönünü de içine alarak şekillenmiş bir halkasıdır ve kendi içinde ...
  • The Oxymoron of Monarchies Promoting Change: Qatar and the Arab Spring 

   ABO REZEG, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Arap monarşilerinin aksine Katar, 2010 sonlarında ortaya çıkan Arap devlerimlerine karşı ilk anlarından beri desteklemiştir. O zamandan beri Katar'ın El Cezire (Al Jazeera) ağı Arap toplulukları için en temel medya ...
  • Determining Suitable Innovation Structure With Open Innovation Approach: An Application of a Decision Making Model 

   YILDIRIM, Ercan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Açık yenilik modeli organizasyonlar için yenilik yapısını kurmakta önemli bir yoldur ve birçok fayda sağlamaktadır. Gerek araştırma gerekse uygulama alanları açısından oldukça fazla ilgi görmektedir. Açık yeniliğin itici ...
  • 18 – 29 Yaşları Arası Hiç Evlenmemiş Bireylerin Stres Yaşantıları ile Öznel Esenlik Halleri Arasında İlişki ve Bekâr Danışmanlığı Açısından Önemi: Türkiye ve Azerbaycan Karşılaştırması 

   RUSTAMOVA, Nailakhanım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çağımızda büyük şehirlere göç oranlarının artması, eğitim ve kariyer alanlarına yoğunlaşan dikkat, aile dinamiklerinde değişim etkenlerin sonucunda, bekâr kalmayı tercih eden bireylerin sayısında artış olduğu görülmüştür. ...
  • Tefsir-mantık İlişkisi 

   DEMİRBAŞ, Servet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez, Kur'an'ı anlama ve yorumlama faaliyetlerinin bütünü olan tefsir ilmiyle, insan zihnini düşünce üretirken hataya düşmekten koruyan mantık ilmi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. İki disiplin arasındaki etkileşimi ...
  • XVIII. Yüzyılda Kahire Darphanesi 

   TEZCAN, Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı Devleti Mısır'ı ele geçirdikten sonra, burada yeni kurumlar tesis etmenin yanında, Mısır'da uzun zamandır varlık gösteren bazı kurumları da faal bıraktı. Genişleyen Osmanlı coğrafyasında para arzını karşılamak, ...
  • Arap Dilinde Söylem, Düzeyleri ve Bağlamları 

   HÖKELEKLİ, Kadriye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, Arap dilinde söylem/hitap olgusunun niteliği, çeşitleri ve bağlamlarının tavsifi ile, konuşma diline pratik fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Betimleyici, çıkarımsal ve pragmatik yöntemlerden yararlanılmış olan ...
  • Motif Yapısı İtibariyle Leyla ve Mecnun Mesnevîleri Üzerinde Bir İnceleme 

   SAĞLAM, Hacer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kaleme alınmış olan Leylâ ve Mecnûn hikâyeleri, kültürden kültüre geçiş sürecinde, gittikçe daha zengin bir motif varlığına sahip olmuştur. Bu çalışma, Leylâ ve Mecnûn hikâyelerinin söz ...
  • Firmaların Örgüt Kültürünün İnovasyon Süreçlerine Etkisinde Ar-Ge Kapasitesinin Moderatör Rolü: Medikal Sektör Üzerine Bir Araştırma 

   ÖZKAN, Alparslan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Günümüzün rekabetçi ortamında, firmalar kendilerine piyasalarda yer edinebilmek için sektördeki değişim ve yenilikleri takip etmek, geleceği planlamak ve sürekli araştırmak zorundadır. Söz konusu ortamda, firmalardaki ...
  • Albert Camus Felsefesinde Yabancılaşma ve Ölüm 

   ŞİMŞEK, Özgün Zülal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Saçma ve başkaldırı kavramları Albert Camus'nün düşüncesinin mihenk taşlarıdır. İnsan zihni ve dünya arasındaki iletişimde oluşan boşluk yine insanı yabancılaşma ile yüz yüze getirir. Camus'nün öğretisi bu yabancılaşma ile ...
  • Aka Gündüz’ün Türk Kalbi Adlı Eserinin Harf Aktarımı ve Söz Varlığı İncelemesi 

   KALAÇAY, Şeyma Buse (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bir milletin söz varlığı, o milletin hayata bakış açısını, değer yargılarını, yaşam felsefesini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini yansıtır. Dil kültürün vücut bulmuş hali olduğu için toplumun başlangıçtan günümüze ...