Now showing items 1-20 of 142

  • A Study on the Primary Components of Income: A case of Turkey 

   TURAÇ, Erhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı bireysel kazançlar üzerinde sosyal, ekonomik ve bireysel faktörlerin etkilerini analiz etmektir. Bu araştırma çalışması Becker'in Beşeri Sermaye Modeli ve Mincer'in ücret modelleri üzerindeki çalışmalarına ...
  • The Responses of Asset Prices in Turkey to Monetary Policies of Federal Reserve and European Central Bank 

   BAKIN, Bilge (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki hisse senedi getirisinin, döviz kurunun ve yurtiçi faiz oranının Amerika Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankas'nın para politikalarına olan tepkilerini küresel kriz öncesi ve küresel ...
  • Eski Türk Edebiyatında Mensur Yûsuf u Züleyhâ Hikâyeleri ve Muhammed B. İbrahim'in Yûsuf u Züleyhâ'sı 

   ŞAHİN, Mehmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Konusunu kutsal kitaplardan alan Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi Klasik Türk Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatında sıkça ele alınmış bir konudur. Arap, Fars ve Türk edebiyatında çoğunluğu manzum olarak kaleme ...
  • Arap Dilinde Edatların Metinde Kurduğu Anlamsal İlişkiler 

   HACİBEKİROĞLU, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Art arda dizilmiş kelime yığınlarına cümle, cümlelere de metin denilebilmesi için bazı özelliklerin bulunması gerekir. Çünkü birbirinden kopuk ve aralarında hiçbir bağlantı olmayan kelime ya da cümleler dizisi metin olma ...
  • Value Creation in U.S. Bank Mergers Before and After the Global Financial Crisis 

   DOĞAN, İmdat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez, 2000-2014 yılları arasında 214 Amerikan bankasının satın alma ve birleşmelerinin (SAB) kısa dönem değer yaratımlarını incelemektedir. Bu kapsamda, özellikle Küresel Finansal Kriz (2008-2009) öncesindeki ve sonrasındaki ...
  • Turkish Banking Sector Performance Analyses After the 2001 Crisis 

   DAVER, Gizay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu tez Türk bankacılık sektörünün güçlü ve zayıf yönlerine katkıda bulunmaktadır. 2001 yılından 2015 yılına kadar çeyreklik veriler kullanarak performans analizleri (DuPont analizi, CAMELS reyting analizi ve Veri Zarflama ...
  • İnsan-Mekân İlişkisi Bağlamında 'Yaşlı Dostu Mekânlar' 

   AKYILDIZ, Nihal Arda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Mekân, genel kanının aksine; durağan ve statik değil, değişken ve dinamik bir olgudur. Sosyal aktörlerin talepleri, etkileri ve katılımlarıyla birlikte sürekli olarak kendini yeniden üretebilen bir kavramdır. Kent, içinde ...
  • Çağatay Türkçesinde Anlam ve Fonksiyon Açısından Fiilde Çatı 

   SOYDAN, Serpil (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tez konusu, Çağatay Türkçesi eserlerinin dil malzemesini oluşturan fiillerin anlam ve fonksiyon bakımından değerlendirilmesidir. Bu tezde Ali Şîr Nevâyî'nin manzum eserleri ile Hüseyin Baykara'nın Divân'ı taranarak çatı ...
  • The Effects of Economic Conditions and Financial Market Development on the Capital Structure of Firms 

   BAŞARAN, Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tez firmaların sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin uluslararası karşılaştırmasını yapmayı amaçlamaktadır. 14 ülkede faaliyet gösteren firma örnekleminden panel veri seti oluşturularak firmaya özgü değişkenler, ...
  • Tanzimat Edebiyatı'nda Millî Kimlik İnşası -Kurgu Kahramanları Örneği- 

   ALAN, Selami (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma; Tanzimat aydınlarının kurmaca eserler vasıtasıyla topluma rol-model olarak sundukları hayalî kahramanların millî kimliğe sahip olup olmadıklarını ve bu idealize edilmiş şahsiyetlerin Osmanlı kimliğinden Türk ...
  • Consumer Credits and the Efficiency of Monetary Policy in Turkey 

   GÖKSAL, Koray (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye'de tüketici kredilerindeki büyümenin, para politikasının hanehalkı tüketimi üzerindeki etkisini nasıl değiştirdiğini anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; tüketici kredilerindeki büyümenin ...
  • Türkiye'de Sosyal Yardımların Sosyal Refah Üzerindeki Etkisi 

   Nergis, DAMA (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Toplumların ve ülkelerin bireyleri sosyal ve ekonomik risklere karşı korumak için geliştirdikleri sosyal koruma sistemi, sosyal güvenlik, sosyal hizmet, sosyal transfer ve sosyal yardım uygulamaları olmak üzere farklı ...
  • Kemal Tahir Romanlarının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi 

   HÜKÜM, Muhammed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma,Türk romanının sunduğu sosyolojik verilerin açığa çıkarılabilmesi için özgün ve yerli bir yöntem ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, edebiyat sosyolojisinin sosyolojiye kaynak sağlayan tali bir alan ...
  • Financial Constraints to Innovation Activities: Revealed Barriers Versus Deterring Barriers 

   ÜNLÜ, Hülya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Son yıllarda rekabet küreselleşme üzerinden, piyasalara baskı yapmaktadır. Firmalar mal ve hizmetlerinin çeşitliliğini ve kalitesini piyasanın ihtiyaçlarına göre düzenlerler. Firmaların karlarını arttırabilmesi ve rekabette ...
  • Varlık'ın Semptomu Olarak Leviathan 

   ÖĞÜT, Süheyp (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tezin amacını kısaca şöyle özetleyebilirim: Birincisi, Hobbes'un siyaset felsefesini bir sosyal teori haline getirmek; ikincisi, Aristoteles, Hobbes, Kant, Hegel, Heidegger, Derrida, Girard, Kristeva ve Zizek arasındaki ...
  • The Determinants of Credit Risk in Turkish Banking Sector: Does Efficiency Matter 

   ŞAHİN, Fethullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tezde Türk ticaret bankacılık sektöründe kredi riskini (takipteki kredileri) belirleyen makroekonomik ve banka kaynaklı faktörler 2002 – 2015 yılları arasında çeyrek dönemli veriler kullanılarak incelemektedir. Çalışmada ...
  • Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'nın Yoksullukla Mücadele Politikaları: 2002 Sonrası Türkiye Örneği 

   ASLAN, Enes (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Yoksulluk, bugünkü en önemli sosyo-ekonomik problemlerinden biridir. Uluslar zengin veya fakir olsa dahi yoksulluk herzaman güncel kalmaya devam etmektedir. Başlangıçta yoksulluğun azaltılması uluslararası ekonomik kuruluşlar ...
  • Dil Politikaları Bağlamında Türkiye'de Dil Hareketleri (1980-2015) 

   YAŞAR, Hüseyin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Toplumlardaki sosyal ve kültürel değişimler birbirini etkilediği gibi o toplumun dilini de etkiler. Toplumsal hayattaki değişim ve gelişim dilde de görülür. Modern ve çağdaş bir ulus devletinin inşası, buna paralel olarak ...
  • Avrupamerkezcı̇ Bı̇r İnşa Olarak "İslamı̂ İkonoklazma Tezı̇"nı̇n Eleştı̇rel Analı̇zı̇ 

   YILMAZ, Nuh (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tez Müslümanların imge ile ilişkisini ikonoklazma kavramıyla açıklamaya çalışan yaklaşımların eleştirisidir. Müslümanların imgeye ile ilişkisini başka etnik, siyasi ya da dini grupların heykel, resim ya da ...
  • Isis: The Political History of the Messianic Violent Non-state Actor in Syria 

   ULUTAŞ, Ufuk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tez, DAİŞ'i şiddet yanlısı bir devletdışı aktör (VNSA) olarak analiz etmekte; örgütün Suriye ve Irak'taki tarihi, ideolojik ve operasyonel tarihine ve kökenlerine inmekte, ve DAİŞ'in Suriye'de savaşan taraflar matrisindeki ...