Now showing items 1-20 of 142

  • Global Economic Policy Uncertainty and Its Effects on Selected Emerging Market Countries 

   KARA, Harun Türker (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomi politikalarındaki belirsizlik modern yönetim bilimleri, ekonomi ve finans alanlarında geniş bir tartışma konusu olarak görülmektedir. Yönetim bilimleri perspektifinden işletmelerin dış çevresiyle ilişkisini başarılı ...
  • Türkiye'nin Dış Politikasında İslam İşbirliği Teşkilatı (1969-2012) 

   İLHAN, Abdulrahman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'nin İslam dünyasıyla ilişkileri tarihsel süreç içerisinde çok farklı görünümler ve anlamlar kazanmıştır. Bu durumun Türk dış politikasındaki gelişmelerle ve İslam dünyasının sorunlarıyla yakın bir ilişkisi ...
  • Yakın Dönem İsbât-ı Vâcib Çalışmaları 

   TEKİN, Özkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   "Yakın Dönem" ismi, içinde bulunduğumuz zaman dilimine göre yakın dönemde yapılmış isbât-ı vâcib çalışmalarını ifade edebilmek için tercih ettiğimiz bir adlandırmadır. Biz, "Yakın Dönem İsbât-ı Vâcib Çalışmaları" adlı bu ...
  • Osmanlı'dan Günümüze Türk Arşivlerindeki Tasnif Sistemleri ve Arşiv Belgesinin Hizmete Sunumu 

   BAŞ, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Türk Arşivlerindeki Tasnif Sistemleri ve Araştırma Hizmetleri değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Osmanlı Devleti'nden günümüze arşivcilik çalışmaları anlatılmıştır. Günümüzde Türk Arşivleri tarafından yürütülen ...
  • The Formatıon of Constructıon Contracts in Turkey and Libya and Comparıson of The Rıghts and Liabilities of The Parties 

   ALSHADLI, Saleh Ahmed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Libya hukukunda sözleşmelerin yapısındaki eksiklikleri görmek, anlaşmazlık ve ihtilafları azaltan FIDIC model sözleşmeleri gibi Türk hukukunda bulunan cevaplara göre değerlendirmek ve inşaat sektöründeki Türk tecrübesinden ...
  • Zorunlu Eğitim Çağındaki Suriyeli Çocukların Eğitime Erişimi Önündeki Engeller: Ankara İli Örneği 

   BÜYÜKHAN, Mithat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminde Ankara'da yaşayan, geçici korumadan yararlanan ve zorunlu eğitim çağında çocuğu olduğu halde çocuğu okula gidemeyen, eğitime erişim sorunu yaşayan Suriyeli aileler ...
  • Halk Edebiyatı Nesir Ürünlerinin Elektronik Kültür Ortamına Aktarılması ve Halk Hikayelerinin Senaryolaştırılması 

   ÖZCAN, Latife (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada halk edebiyatı nesir ürünlerinden özellikle halk hikâyelerinin elektronik kültür ortamına aktarılması ve senaryolaştırılması yoluyla sürdürülebilirliğinin sağlanması incelenmiştir. Bu kapsamda Giriş başlıklı ...
  • Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne'de Gündelik Hayat 

   UÇAR, İlyas (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mekânın üretimi kuramı üzerinden inşâ edilen bu tez çalışmasında Hz. Muhammed döneminde mekân ve mekânın üretimi süreçleri gündelik hayata yansıması boyutuyla ele alınmaktadır. Henri Lefebvre'in önerdiği mekân dönemselle ...
  • Uluslararası Toplumun Deniz Haydutluğu ile Mücadele Sürecinin Analizi (1993-2016) 

   EVİN, Bekir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Uluslararası hukuk kurallarında eksikliği varsayılan deniz haydutluğu, denizlerin ulaşım ve ticaret amaçlı kullanıldığı ilk anlardan beri devam eden bir olgudur. En ekonomik yol olması nedeniyle dünya ticaretinin büyük bir ...
  • Komünizm Sonrası Dönemde Bulgaristan'daki Türk Azınlık ve Siyasete Katılımları (1997-2000) 

   SADAL, Vahit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığın statüsü, sosyo-ekonomik ve kültürel durumu, göç olgusu, etnisite, etnik kimlik, etnik ilişkileri; etnik siyaset, azınlıkların siyasal katılımı, bu katılımdaki değişimler ...
  • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statünün Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Üzerine Etkisi 

   KARAAĞAÇ, Zeliha (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'de eğitim başarısı ve eşitsizlik alanlarına ilişkin olarak en çok tartışılan konulardan biri, ortaöğretime yerleştirme sistemidir. Bunun temel nedeni, öğrencilerin akademik başarılarına göre okullara yerleştirilmeleri ...
  • Calfa Fransızca Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğünde Türkçe Söz Varlığı 

   BAYRAK, Ayhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşı A. Calfa'nın 1865 yılında yazmış olduğu Fransızca-Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğü'nde geçen Türkçe söz varlığı ele alınmıştır. Eserde geçen deyimler, kalıp ifadeler, ikilemeler ...
  • Eski Anadolu Türkçesinde Çatı 

   BOYRAZ, Ebru Alagöz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bir tümcenin ana unsuru, sistemin yöneticisi iş, oluş, durum bildiren fiillerdir. Fiiller, araştırmacılar tarafından ana unsur olmaları, aldıkları biçimbirimlerin anlam değişikliklerine yol açması gibi pek çok sebepten çok ...
  • Türkiyeli Göçmenlerin Gözünden Türk Diaspora Politikası: Toplumsal Sorunlar ve Beklentiler Avusturya Örneği 

   SAĞLAM, Esra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Küreselleşme, kapitalizm ve demokrasi alanındaki gelişmelerin diaspora kavramının anlamında yarattığı dönüşüm ve göç veren ülkelerin siyasi, ekonomik ve kültürel enstrümanlar olarak diaspora gruplarını keşfi ile şekillenen ...
  • Kelime ve Cümle Yapıları Bakımından Arapça ve Farsçanın Karşılaştırılması 

   AKTAŞ, Osman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, Arapça ve Farsçada kelime ve cümle yapılarının benzer ve farklı yönlerini tespit ederek karşılaştırmalı dil öğrenimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışmada karşıtsal dilbilim ve karşıtsal çözümleme ...
  • Arap Dili Edebiyatında Kur'an'dan İktibas 

   FARHAT, Kutaiba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   En sağlam söz Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Arap lisanıyla indirilmiş olan bu kitabın; gerek üslubu, gerekse içerdiği ayet, terkip ve cümleleri vasıtasıyla özelde Arap edebiyatını genel olarak da İslam edebiyatını ...
  • Lübnan'da Türkçe Soyadları 

   KALAYCI, Ünal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada belli sınırlandırmalarla Lübnan'da kullanılan, tümüyle ve kısmen Türkçe soyadları incelenmiştir. Lübnan'da resmî tanımlamaya göre otuz bir farklı mezhep grubu bulunmaktadır. Çalışmada bu mezhep grupları ...
  • Anlambilim Açısından Eski Uygurca Şiirler 

   BESLİ, Nurdan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Eski Uygur Türkçesi Döneminin edebi mahsullerinden olan şiirler üzerine anlam bilimsel çalışma yapılmıştır. Büyük oranda Budist ve Manihaist kökenli eserlerin yer aldığı dönem, dini öğretmek ve yaymak gayertiyle ...
  • Three Essays on the Connection Between the Rule of Law and Regulatory Governance in Electricity Market 

   KARGIN AKKOÇ, Gamze (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasının temel amacı, kurumların elektrik piyasasındaki rolünü incelemektir. Bu amaca ulaşmak için yeni kurumsal iktisat yaklaşımını kullanmaktayız. Bu bağlamda, ilk makale, yeni kurumsalcı yaklaşımın daha iyi ...
  • Türkiye'de Çocuk Refahının Mekânsal Analizi: Erken Çocukluk Dönemi için Yöntemsel Bir Yaklaşım 

   ÖZSAN, Mehmet Emin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasında, erken çocukluk dönemi eğitiminin önemli bir bileşeni olan okul öncesi eğitime erişimi etkileyen unsurlar kapsamında Türkiye'de fırsat eşitsizlikleri analiz edilmektedir. Panel veri analiz yönteminin ...