Now showing items 1-20 of 142

  • 18. ve 19. Yüzyılda Duhaborlar 

   İNAN, Rukiye Aysun (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Duhaborlar Rusya'nın güney sınırında, 18. yüzyılda ortaya çıkan bir sekttir. Bu sekti Kilise, ruha karşı mücadele ettikleri kastıyla "ruhla mücadele edenler" anlamına gelen Duhabor kelimesiyle isimlendirmiştir. Duhaborlar ...
  • 1990 Sonrası Türk Şiirinde Gerçeklik Algıları 

   KARA, Aydoğan (2020)
   Varlığı görme biçimi, ya gerçeklik ya hakikat düzleminde kalınarak mümkün olur. İlki, bir algısal bakış açısına, ikincisi doğrudan kabule denk düşer. Sanat da bu iki yoldan biriyle biçimlenir. Birincisinde sanatın bir ...
  • A Study on the Primary Components of Income: A case of Turkey 

   TURAÇ, Erhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı bireysel kazançlar üzerinde sosyal, ekonomik ve bireysel faktörlerin etkilerini analiz etmektir. Bu araştırma çalışması Becker'in Beşeri Sermaye Modeli ve Mincer'in ücret modelleri üzerindeki çalışmalarına ...
  • Advocacy of Human Rights' International Demands in Criminal Justice Field And Institutional Complexity in Libya 

   TAWEL, Mahamud Mohamed (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tez, insan hakları savunucularının Libya'da insan hakları mantığını teşvik etmek için nasıl hareket ettiklerini ve eylemlerinin zamanla Libya Ceza Mahkemesi kararlarında ne derece etkili olduğunu ele almaktadır. Ayrıca, ...
  • Ahkâm-ı Sultâniyye Türü Eserlerde Yürütme ve Yargı Erkleri (Mâverdî, Ebû Ya'lâ ve Cüveynî örneği) 

   SOLMAZ, Yahya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Yaradılışı itibarıyla topluluk halinde yaşamaya ihtiyaç duyan insanoğlu, bu ihtiyacının bir gereği olarak tarih boyunca birlikte yaşamayı kolaylaştıracak çeşitli oluşumlar vücuda getirmiştir. Söz konusu oluşumların zirvesini ...
  • Alaçam (Samsun) Ağzı 

   KEMİK, Fatih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'deki ağızlarla ilgili araştırmaların başladığı yıl 1867'dir. Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili olarak birçok araştırma yapılmasına karşın hâlâ incelenmemiş/incelenememiş birçok bölge bulunmaktadır. Ağız araştırması ...
  • An Analysis of Relation Between ınterest Rate Spread and Economic Activities of OECD Countries Using Panel Data Analysis 

   KARA, Erkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmanın amacı OECD ülkeleri için getiri farkı ve ekonomik aktiviteler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu kapsamda, bu çalışmada, 2005 – 2015 dönemi arasında getiri farkının ana makro-ekonomik göstergelere, ...
  • An Empirical Analysis of Business Cycles in Turkey 

   YILDIRIM, Sadık (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'nin ekonomi tarihi yükseliş ve inişlerle doludur. Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber Türkiye liberal ekonomi politikası benimsemiş, fakat Lozan Anlaşması ülkenin ekonomik alanda bağımsız kararlar almasını engellemiştir. ...
  • Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesi 

   ALDEMİR TOPRAK, İpek Betül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde inşaat sektörü, artan nüfus ve teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişmektedir. Bu alanda uzmanlık gerektiren büyük çaplı projeler, ön plâna çıkmaktadır. Ancak bu projeler, karmaşık yapıda olup büyük riskleri ve ...
  • Analysing post-9/11 Transatlantic Counter-Terrorism Cooperation 

   BEKCİ ARI, Eda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırma, 11 Eylül 2001 (9/11)'den bu yana NATO'nun ittifak içi terörle mücadelede iş birliği düzeyinin, terörle mücadelenin spesifik bir çalışma alanı olarak kurumsallaşması düzeyine göre değiştiği iddiasına ampirik ...
  • Analysis of Factors Affecting Profitability of Insurance Companies in Turkey: Panel Data Approach 

   ÖZEN, Abdurrahman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sigorta şirketlerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sigortalılara karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi açısından önemli bir ölçüt olan karlılık, ekonomik şartların ve iklim değişikliklerinin etkisiyle tüm dünyada ...
  • Anayasa Yargısında Ön-denetim ve Türk Anayasa Yargısı 

   DEĞERLİ, Yavuz Selim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Anayasa yargısında, farklı model ve yöntemlerin yanı sıra, denetimin zamanı da ayırıcı bir ölçüttür. Denetimin gerçekleştiği zamana göre, denetim sonucu verilecek kararlara farklı sonuçlar bağlanmaktadır. Bu noktada denetim, ...
  • Ankara ve İstanbul’da Yaşayan İnsanların Terör Korkusu Üzerine Analitik Bir Çalışma (2002-2018) 

   Çardak, Begüm (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma terörizm literatüründe 2000'li yılların başından itibaren daha çok dikkat çekmeye başlayan terörizm korkusunu Ankara ve İstanbul şehirleri kapsamında analiz etmektedir. Terörizm korkusu, etki bakımından günümüzde ...
  • Anlambilim Açısından Eski Uygurca Şiirler 

   BESLİ, Nurdan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Eski Uygur Türkçesi Döneminin edebi mahsullerinden olan şiirler üzerine anlam bilimsel çalışma yapılmıştır. Büyük oranda Budist ve Manihaist kökenli eserlerin yer aldığı dönem, dini öğretmek ve yaymak gayertiyle ...
  • Arap Dili Edebiyatında Kur'an'dan İktibas 

   FARHAT, Kutaiba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   En sağlam söz Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Arap lisanıyla indirilmiş olan bu kitabın; gerek üslubu, gerekse içerdiği ayet, terkip ve cümleleri vasıtasıyla özelde Arap edebiyatını genel olarak da İslam edebiyatını ...
  • Arap Dilinde Edatların Metinde Kurduğu Anlamsal İlişkiler 

   HACİBEKİROĞLU, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Art arda dizilmiş kelime yığınlarına cümle, cümlelere de metin denilebilmesi için bazı özelliklerin bulunması gerekir. Çünkü birbirinden kopuk ve aralarında hiçbir bağlantı olmayan kelime ya da cümleler dizisi metin olma ...
  • Arap Dilinde Söylem, Düzeyleri ve Bağlamları 

   HÖKELEKLİ, Kadriye (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, Arap dilinde söylem/hitap olgusunun niteliği, çeşitleri ve bağlamlarının tavsifi ile, konuşma diline pratik fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Betimleyici, çıkarımsal ve pragmatik yöntemlerden yararlanılmış olan ...
  • Autobiographical Memory in Depression and Anxiety: Similarities and Differences with the Effects of Early Maladaptive Schemas, Rumination, and Cognitive Avoidance 

   ERDİ, Selmin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışması, öncelikli olarak depresyon ve anksiyetede otobiyografik bellek özelliklerinin nasıl benzeştiklerini ve farklılaştıklarını araştırmayı amaçlamıştır. İkinci bir amaç; erken dönem uyumsuz şemalar, kaçınma ...
  • Avrupamerkezcı̇ Bı̇r İnşa Olarak "İslamı̂ İkonoklazma Tezı̇"nı̇n Eleştı̇rel Analı̇zı̇ 

   YILMAZ, Nuh (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tez Müslümanların imge ile ilişkisini ikonoklazma kavramıyla açıklamaya çalışan yaklaşımların eleştirisidir. Müslümanların imgeye ile ilişkisini başka etnik, siyasi ya da dini grupların heykel, resim ya da ...
  • Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da 9, 10 ve 11. Sınıf Dil ve Edebiyat Ders Kitaplarında Eğitim ve Dil Politikaları 

   BARCIN, Sibel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Toplumun geleceğini belirleyen unsurlardan biri olan dil, eğitim sisteminin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Dil sadece iletişim aracı değildir. Aynı zamanda manevi değerleri anlama aracıdır. Bu tez çalışmasında, ...