Now showing items 1-20 of 65

  • A Study on the Primary Components of Income: A case of Turkey 

   TURAÇ, Erhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı bireysel kazançlar üzerinde sosyal, ekonomik ve bireysel faktörlerin etkilerini analiz etmektir. Bu araştırma çalışması Becker'in Beşeri Sermaye Modeli ve Mincer'in ücret modelleri üzerindeki çalışmalarına ...
  • An Analysis of Relation Between ınterest Rate Spread and Economic Activities of OECD Countries Using Panel Data Analysis 

   KARA, Erkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmanın amacı OECD ülkeleri için getiri farkı ve ekonomik aktiviteler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu kapsamda, bu çalışmada, 2005 – 2015 dönemi arasında getiri farkının ana makro-ekonomik göstergelere, ...
  • An Empirical Analysis of Business Cycles in Turkey 

   YILDIRIM, Sadık (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'nin ekonomi tarihi yükseliş ve inişlerle doludur. Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber Türkiye liberal ekonomi politikası benimsemiş, fakat Lozan Anlaşması ülkenin ekonomik alanda bağımsız kararlar almasını engellemiştir. ...
  • Analysis of Factors Affecting Profitability of Insurance Companies in Turkey: Panel Data Approach 

   ÖZEN, Abdurrahman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sigorta şirketlerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sigortalılara karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi açısından önemli bir ölçüt olan karlılık, ekonomik şartların ve iklim değişikliklerinin etkisiyle tüm dünyada ...
  • Anlambilim Açısından Eski Uygurca Şiirler 

   BESLİ, Nurdan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Eski Uygur Türkçesi Döneminin edebi mahsullerinden olan şiirler üzerine anlam bilimsel çalışma yapılmıştır. Büyük oranda Budist ve Manihaist kökenli eserlerin yer aldığı dönem, dini öğretmek ve yaymak gayertiyle ...
  • Arap Dili Edebiyatında Kur'an'dan İktibas 

   FARHAT, Kutaiba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   En sağlam söz Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Arap lisanıyla indirilmiş olan bu kitabın; gerek üslubu, gerekse içerdiği ayet, terkip ve cümleleri vasıtasıyla özelde Arap edebiyatını genel olarak da İslam edebiyatını ...
  • Arap Dilinde Edatların Metinde Kurduğu Anlamsal İlişkiler 

   HACİBEKİROĞLU, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Art arda dizilmiş kelime yığınlarına cümle, cümlelere de metin denilebilmesi için bazı özelliklerin bulunması gerekir. Çünkü birbirinden kopuk ve aralarında hiçbir bağlantı olmayan kelime ya da cümleler dizisi metin olma ...
  • Avrupamerkezcı̇ Bı̇r İnşa Olarak "İslamı̂ İkonoklazma Tezı̇"nı̇n Eleştı̇rel Analı̇zı̇ 

   YILMAZ, Nuh (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu tez Müslümanların imge ile ilişkisini ikonoklazma kavramıyla açıklamaya çalışan yaklaşımların eleştirisidir. Müslümanların imgeye ile ilişkisini başka etnik, siyasi ya da dini grupların heykel, resim ya da ...
  • Calfa Fransızca Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğünde Türkçe Söz Varlığı 

   BAYRAK, Ayhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşı A. Calfa'nın 1865 yılında yazmış olduğu Fransızca-Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğü'nde geçen Türkçe söz varlığı ele alınmıştır. Eserde geçen deyimler, kalıp ifadeler, ikilemeler ...
  • Consumer Credits and the Efficiency of Monetary Policy in Turkey 

   GÖKSAL, Koray (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye'de tüketici kredilerindeki büyümenin, para politikasının hanehalkı tüketimi üzerindeki etkisini nasıl değiştirdiğini anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; tüketici kredilerindeki büyümenin ...
  • Cost-Benefit Analysis of Kidney Donation Systems and an Alternative Proposal for Turkey 

   DEMİRDÖĞEN, Yavuz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmada, hemodiyaliz ve böbrek nakil maliyetleri hesapları üzerinden Türkiye'deki bağış sisteminin maliyet-fayda analizi yapılmaktadır. Bu analizlerde gerçek veriler kullanılmıştır. Yapılan maliyet-fayda analizinin ...
  • Çağatay Türkçesinde Anlam ve Fonksiyon Açısından Fiilde Çatı 

   SOYDAN, Serpil (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tez konusu, Çağatay Türkçesi eserlerinin dil malzemesini oluşturan fiillerin anlam ve fonksiyon bakımından değerlendirilmesidir. Bu tezde Ali Şîr Nevâyî'nin manzum eserleri ile Hüseyin Baykara'nın Divân'ı taranarak çatı ...
  • Dil Politikaları Bağlamında Türkiye'de Dil Hareketleri (1980-2015) 

   YAŞAR, Hüseyin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Toplumlardaki sosyal ve kültürel değişimler birbirini etkilediği gibi o toplumun dilini de etkiler. Toplumsal hayattaki değişim ve gelişim dilde de görülür. Modern ve çağdaş bir ulus devletinin inşası, buna paralel olarak ...
  • Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'nın Yoksullukla Mücadele Politikaları: 2002 Sonrası Türkiye Örneği 

   ASLAN, Enes (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Yoksulluk, bugünkü en önemli sosyo-ekonomik problemlerinden biridir. Uluslar zengin veya fakir olsa dahi yoksulluk herzaman güncel kalmaya devam etmektedir. Başlangıçta yoksulluğun azaltılması uluslararası ekonomik kuruluşlar ...
  • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statünün Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Üzerine Etkisi 

   KARAAĞAÇ, Zeliha (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'de eğitim başarısı ve eşitsizlik alanlarına ilişkin olarak en çok tartışılan konulardan biri, ortaöğretime yerleştirme sistemidir. Bunun temel nedeni, öğrencilerin akademik başarılarına göre okullara yerleştirilmeleri ...
  • Eski Anadolu Türkçesinde Çatı 

   BOYRAZ, Ebru Alagöz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bir tümcenin ana unsuru, sistemin yöneticisi iş, oluş, durum bildiren fiillerdir. Fiiller, araştırmacılar tarafından ana unsur olmaları, aldıkları biçimbirimlerin anlam değişikliklerine yol açması gibi pek çok sebepten çok ...
  • Eski Türk Edebiyatında Mensur Yûsuf u Züleyhâ Hikâyeleri ve Muhammed B. İbrahim'in Yûsuf u Züleyhâ'sı 

   ŞAHİN, Mehmet (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Konusunu kutsal kitaplardan alan Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi Klasik Türk Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatında sıkça ele alınmış bir konudur. Arap, Fars ve Türk edebiyatında çoğunluğu manzum olarak kaleme ...
  • Feminist Kurama Göre Anadolu Sahası Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kadın 

   ŞAHİN, Özlem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   "Feminist Kurama Göre Anadolu Sahası Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kadın" başlığını taşıyan bu çalışmada, Feminist Kuram ve Toplumsal Cinsiyet Teorisi bağlamında âşık şiiri analiz edilerek Türk toplumunda kadının konumu, ...
  • Financial Constraints to Innovation Activities: Revealed Barriers Versus Deterring Barriers 

   ÜNLÜ, Hülya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Son yıllarda rekabet küreselleşme üzerinden, piyasalara baskı yapmaktadır. Firmalar mal ve hizmetlerinin çeşitliliğini ve kalitesini piyasanın ihtiyaçlarına göre düzenlerler. Firmaların karlarını arttırabilmesi ve rekabette ...
  • Global Economic Policy Uncertainty and Its Effects on Selected Emerging Market Countries 

   KARA, Harun Türker (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomi politikalarındaki belirsizlik modern yönetim bilimleri, ekonomi ve finans alanlarında geniş bir tartışma konusu olarak görülmektedir. Yönetim bilimleri perspektifinden işletmelerin dış çevresiyle ilişkisini başarılı ...