Show simple item record

dc.contributor.advisorTOLUKAN, Ersan
dc.contributor.authorDENİZ, Mustafa Engin
dc.date.accessioned2020-06-03T12:22:03Z
dc.date.available2020-06-03T12:22:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1838
dc.description.abstractBu araştırma kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının, örgütsel bağlılık düzeyleri ve işten ayrılma niyetlerinin tespiti, demografik değişkenler açısından karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçeveden hareketle tarama modelinde olan çalışmanın amacına uygun olarak Ankara İli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü merkez ve ilçelerinde görev yapan 403 kişiye, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak frekans, yüzde dağılımları, ikili gruplar için bağımsız örneklem t-testi, çoklu gruplar için tek yönlü varyans analizi, ilişkiyi belirlemek için pearson korelasyon ve örgütsel bağlılığın üç alt boyutunun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi için regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; İl Müdürlüğü çalışanlarının genel olarak örgütsel bağlılık düzeylerinin orta seviyede olduğu ve "duygusal bağlılık" alt boyutunun belirgin olduğu, işten ayrılma niyetlerinin ise düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Örgütsel bağlılık alt boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine bakıldığında duygusal bağlılık ve normatif bağlılık alt boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri olduğu, pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre ise işten ayrılma niyeti ile duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve örgütsel bağlılık ölçeğinin geneli arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmişti Anahtar Kelimeler: İşten ayrılma niyeti, örgüt, örgütsel bağlılık, personeltr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectİşten ayrılma niyeti, örgüt, örgütsel bağlılık, personeltr_TR
dc.subjectIntention to leave, organization, organizational commitment, stafftr_TR
dc.titleGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin İşten Ayrılma Eğilimi ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İlişkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Relationship Between The Tendency of The Personnel of The Provincial Directorate of Youth Services and Sports and The Levels of Organizational Commitmenttr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record