Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZKAN, Birgül
dc.contributor.authorABBAK, Rabia Mina
dc.date.accessioned2020-06-10T11:27:17Z
dc.date.available2020-06-10T11:27:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1850
dc.description.abstractDenetimli serbestlik tedbiri, mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda hükümlünün yeniden sosyalleşmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı, bireyin sosyal uyumunu gözeten alternatif ceza infaz modelidir. Bu çalışma, 345 denetimli serbestlik yükümlüsünün psikososyal uyum süreçlerini gözleyerek suça eğilimde antisosyal davranış özellikleri ve damgalanma algısı ilişkisine ışık tutmak amacıyla tanımlayıcı özellikte yapılmıştır. Antisosyal Davranış Ölçeği, Genel Damgalanma Algısı Ölçeği, Yakın Zamanda Yaşanan Damgalanma Deneyimleri Ölçeği, Dışlanma ve Ayrımcılığa Dair Kişisel Deneyimler ölçme formları ile Sosyodemografik Veri Toplama Formu kullanılarak oluşturulan anketler, yükümlüler tarafından kişisel mahremiyetin korunduğu ve gönüllülük esasına dayalı yüzyüze görüşme ortamında uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri IBM SPSS Statistics 22.0 paket programı, sayı, yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis testleri ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen değişkenler için parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Çalışmaya katılan yükümlülerin % 91.3'ü erkek, % 8.7'si kadındır. Bireylerin sosyodemografik özellikleri ile damgalanma ölçek puan ortalamaları ve antisosyal davranış ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu çalışmanın, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin toplum temelli uygulama olan denetimli serbestlik kapsamının güçlendirilmesinde oldukça katkı sağlayacağı önemli bir öngörü oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Antisosyal davranış, damgalanma, denetimli serbestlik, psikiyatri hemşireliğitr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAntisosyal davranış, damgalanma, denetimli serbestlik, psikiyatri hemşireliğitr_TR
dc.subjectAntisocial behavior, probation, psychiatric nursing, stigmatizationtr_TR
dc.titleDenetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı Gerçekleştirilen Yükümlülerde Antisosyal Davranış Özellikleri ve Damgalanma Algısının İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination of The Perception of Antisocial Behavior and Stigmatization Perception in Obliged Employed Persons Subject to Probation Measurestr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record