Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZBESLER, Cengiz
dc.contributor.authorASLAN, Nesibe
dc.date.accessioned2020-06-10T11:47:12Z
dc.date.available2020-06-10T11:47:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1853
dc.description.abstractİnternet günümüzde yaşamın her anında varlığını sürdürmektedir. Sürekli gelişen bu iletişim aracının yaşamımızdaki önemi ve etkileri göz ardı edilemeyecek bir durumdur. İnternet günümüz bireyleri için temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Toplumun her seviyesinden ve her yaş grubundan bireyler interneti iletişim, eğlence, bilgi elde etme, ticaret gibi çok temel amaçlar için kullanmaktadır. Günümüzde internetin bireyler arasında aşırı ve kontrolsüz kullanımı karşımıza internet bağımlılığını çıkarmıştır. Toplumlar ve bireyler internet bağımlığından olumsuz yönde etkilenmektedir. Bireylerde internetin kontrolsüz kullanımı ve/veya sorunlu bir davranış biçimi olarak internet bağımlılığı davranışına yol açan psikolojik, biyolojik, sosyodemografik özelliklerinden kaynaklanan risk faktörleri söz konusudur. Ergen bireylerin yaş durumları göz önüne alındığında ise yaş olarak küçük ergenlerin yetişkinlere göre daha fazla bağımlılık riski gösterdiği görülmektedir. Özellikle bireyselleşme ve kişilik yapılanması süreci olan ergenlikte internet bağımlılığı yaygın olarak gözlemlenmektedir. Çalışma, ergenlerin internet kullanım oranlarını, interneti kullanım amaçlarını ve günlük işlevselliklerine olan etkilerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışma, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir özel okulun 13-15 yaş aralığındaki 7-8 ve 9. sınıf öğrencilerinden 252 kişi ile yapılmıştır. Çalışma grubu, amaçsal örnekleme yöntemi ile evreni temsil ettiği düşünülen bir gruptan alınmıştır. Bu araştırmada ergenlerin internet bağımlılığını değerlendirmede veri toplama aracı olarak "İnternet Bağımlılık Ölçeği" ve araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Ayrıca öğrenci velilerinden araştırmaya katılımla ilgili veli onam formu alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 20, Microsoft Excel 2013 yazılımları kullanılmış, veriler arası ilişkiler Ki-Kare Testi, Bağımsız t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi yapılarak incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde ise ergenlerin sosyo-demografik özellikleri yönünden internet bağımlılığı ile ilgili anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, ergenlerde internet bağımlılık puanları ile interneti sosyal medya ve oyun oynama vb. amacı ile kullanma değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamsal olarak bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak ergenlerde internet bağımlılık davranışına yol açan internet kullanım oranı ve internet kullanım amacı ile ilgili olarak daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectErgenler, internet bağımlılığı, internet kullanımı, internet kullanım amacıtr_TR
dc.subjectAdolescents, internet addiction, internet use, the purpose of internet usetr_TR
dc.titleErgenlerde İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamining Internet Addiction Levels in Adolescents Through Some Variablestr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record