Show simple item record

dc.contributor.advisorTOPRAK ÇELENAY, Şeyda
dc.contributor.authorTUNÇ SÜYGÜN, Emine
dc.date.accessioned2020-06-18T12:45:19Z
dc.date.available2020-06-18T12:45:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1882
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, Ağrı-Aktivite Paternleri Ölçeği (AAPÖ)'nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenilirliğini belirlemektir. Çalışmaya kronik bel (n=153) ve boyun ağrısı olan (n=99) toplam 252 hasta dâhil edildi. Hastaların fiziksel ve demografik özellikleri kaydedildi. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-7 (UFAA-7) ile anksiyete ve depresyon durumları da Hastane Anksiyete (HADS-A) Depresyon Skalası (HADS-D) ile değerlendirildi. Hastalar Kaçınma, Aşırıya Kaçma ve Düzene Sokma alt boyutları olan AAPÖ'yü bir hafta arayla iki kez doldurdu. Ayrıca form içerisinde katılımcıların kronik ağrı ile birlikte günlük yaşam aktivitelerinde nasıl bir davranış paterni geliştirdiğini öngörmek amacıyla 7 soruluk bir anket oluşturuldu ve bu anket hastalara uygulandı. Geçerlik analizi için iç-dış yapı geçerliği ve bilinen grup geçerliği analizleri, güvenirlik analizi için ise iç tutarlılık ve test-tekrar test analizleri yapıldı. AAPÖ'nün içyapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile DWLS (Diagonally Weighted Least Square) yöntemi ile, dış yapı geçerliği UFAA-7, HAD-D, HAD-A ölçek puanları ile ölçeğin kaçınma, aşırıya kaçma ve düzene sokma puanları Spearman korelasyon testi ile, bilinen grup geçerliği (know-group validity) değerlendirme formuna eklenen 7 maddelik anket cevabı ile AAPÖ puanlarının karşılaştırması Mann-Whitney U testi ile, iç tutarlılık Cronbach alfa değerleri ile ve test-tekrar test puanları Wilcoxon testi ile analiz edildi ve ayrıca test-tekrar test puanları için Sınıf İçi Korelasyon Katsayıları (SKK) hesaplandı. DFA'da birbiri ile ilişkili üç faktörlü yapı tanımlandı. Analiz sonucu uyum indekslerinin ve faktör yüklerinin yeterli olduğu saptandı. Kaçınma puanı ile UFAA-7 (rho=-0.328, p<0.001), HAD-D (rho=-0.163, p=0,009) ve HAD-A (rho=-0.164, p=0,009) arasında negatif yönlü zayıf ilişki olduğu görüldü. Aşırıya kaçma puanı ile UFAA-7 (rho=0.362, p<0.001), HAD-D (rho=0.309, p<0.001) ve HAD-A (rho=0.325, p<0.001) arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki gözlendi. Düzene Sokma puanı ile HAD-D (rho=-0.507, p<0.001) ve HAD-A (rho=-0.509, p<0.001) arasında negatif yönlü orta dereceli bir ilişki saptandı. Düzene sokma puanı ile UFAA-7 arasında ise negatif yönlü zayıf bir ilişki gözlendi (rho=-0.200, p=0.001). Hastaların 7 soruya verdikleri evet/hayır cevaplarına göre hangi AAPÖ alt grup puanının yüksek olacağı hakkında öngörüde bulunuldu ve sorulara verilen cevaplara göre alt grup puanları beklendiği gibi dağıldı. Kaçınma, aşırıya kaçma ve düzene sokma alt boyutları için Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0.941, 0.917 ve 0.940 olarak elde edildi. Test-tekrar test güvenirliğinde, SKK kaçınma, aşırıya kaçma ve düzene sokma puanları için sırasıyla 0.972; 0.973 ve 0.972 olarak bulundu. Test-tekrar test puanları arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p kaçınma: 0.996; p aşırıya kaçma: 0.072; p düzene sokma: 0.054). Sonuç olarak AAPÖ'nün Türkçe uyarlamasının kronik bel ve boyun ağrılı hastalarda ağrı ile gelişen aktivite paternlerinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşıldı. Anahtar Kelimeler: Ağrı-aktivite paternleri ölçeği, geçerlik, güvenirlik, kronik bel ağrısı, kronik boyun ağrısıtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectValidity and reliability the Turkish version of the patterns of activity measure paintr_TR
dc.subjectPatterns of activity measures-pain, validity, reliability, chronic low back pain, chronic neck paintr_TR
dc.titleAğrı-aktivite Paternleri Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması, Geçerliği ve Güvenilirliğitr_TR
dc.title.alternativeValidity and Reliability the Turkish Version of the Patterns of Activity Measure Paintr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record