Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZKAN, Birgül
dc.contributor.authorÜNAL, Şenay Betül
dc.date.accessioned2020-06-24T12:09:04Z
dc.date.available2020-06-24T12:09:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1934
dc.description.abstractSığınan bu göçmenlerin Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine dağılmışlardır. Büyükşehirlerde yaşayan göçmenler kentin kültür yapısına uyum gösterme konusunda birtakım zorluklar yaşamaktadırlar. Bu zorluklar arasında sağlık hizmetlerine ulaşma ve kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilme yer almaktadır. Bu çalışma, göç yaşayan bireylerin uyum süreçleri, kültürleşme ve çatışma çözüm yaklaşımlarını değerlendirilerek gereksinimlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan 18 ile 65 yaş arası 281 Suriyeli göçmenle yapılmıştır. Çalışmanın verileri "Hasta Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu'', "Kişisel Bilgi Formu", "Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımları Ölçeği'', "Kültürlenme Ölçeği" ve "Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri" ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS (IBM SPSS Statistics 24) adlı paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre cinsiyet bütünleşme, yüzleşme boyutlarında kadınlar lehine anlamıdır. Kampa katılan göçmenlerin hiç kampta bulunmayan göçmenlere göre daha çekingen oldukları belirlenmiştir. Aynı şekilde çalışan bireyler çalışmayan bireylere göre daha çekingen davranmaktadır. Çatışma stratejilerine bakıldığında ise ev hanımı olan göçmenlerin doktorlara göre daha çok asimile oldukları; ancak buna nazaran bütünleşme boyutlarının yüksek olduğu görülmüştür. Ülkede ekonomik durumu iyi olan göçmenler toplumla daha kolay bütünleşmektedir. Göç, her gönüllü ya da zorunlu olsa da olmasa da birey için zor bir süreçtir. Ancak savaş gibi zorunlu bir göçün birey için psikolojik travmalara neden olduğu bu çalışma ile belgelenmiştir. Bu süreçte göç edilen bölgedeki mikro düzeydeki uygulamaların sağlıklı ve yeterli olması bireyin içinde bulunduğu zor süreci atlatmasına yardımcı olmaktadır. Anahtar Kelimeler: Göç, göçmen, hemşire, mülteci, sığınmacıtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGöç, göçmen, hemşire, mülteci, sığınmacıtr_TR
dc.subjectAsylee, migration, migrant, nurse, refugeetr_TR
dc.titleAltındağ İlçesine Göç Etmiş 18-65 Yaş Arası Bireylerde Uyum Süreci, Kültürleşme ve Çatışma Çözüm Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Çalışma Örneğitr_TR
dc.title.alternativeEvalution of Adaptation Process, Culturing and Conflict Resolution Approaches in People Aged 18-65 Who have Migrated to Altındağtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record