Recent Submissions

 • Üçüncü Parti Lojistik Firma Seçiminde Q Seviyeli Bulanık TOPSIS Uygulaması 

  Pınar, Adem (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Küresel rekabet ortamında işletmeler kaliteyi artırmak ve maliyetleri düşürmek için temel uzmanlık alanları dışında kalan lojistik faaliyetler için en uygun üçüncü parti lojistik firmayı seçme durumundadır. Bu seçimi yapacak ...
 • Belirsizlik Altında Kaynak Kısıtlı Çok Modlu Çoklu Proje Çizelgeleme 

  Soysal, Serdar; Dengiz, Berna; Atalay, Kumru Didem (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Bu makalede, faaliyet sürelerinin stokastik olması durumunda, kaynak kısıtlı çok modlu çoklu proje çizelgeleme problemi (KKÇMÇPÇP) ele alınmaktadır. Geliştirilen modelin amacı, öncüllük ilişkileri ve kaynak kısıtlarına ...
 • Elektrik Üretim Santrallarında İş Güvenliği Uzmanı Seçiminde Hibrit Bir Karar Modeli 

  Erol, Emel; Özcan, Evrencan; Eren, Tamer (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Günümüzde özellikle elektrik üretim santralları gibi sürekli üretim tesislerinde bakım prosesinin önemi giderek artmaktadır. Elektrik üretim santrallarında yapılan bakım işlemleri süresince iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ...
 • An Overview of Agri-food Supply Chains in the Covid-19 Pandemic Period 

  Ekinci, Esra; Çayır, Berrak; Arifoğlu, Burak; Öztürkoğlu, Yücel (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Due to the global pandemic, which has recently spread all over the world, supply chain resilience and flexibility of industries became more important than ever. Due to the COVID-19 outbreak, both the in increase in consumption ...
 • Afet Lojistiğinde Üç Aşamalı Karma Tamsayılı Bir Model Önerisi 

  Soyöz, Hüseyin; Özyörük, Bahar (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Dünyada ve Türkiye’de afet nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı günden güne artmaktadır. Ölen insanların bir kısmı afet esnasında bir kısmı ise afet sonrasındaki yetersizlikler sebebiyle hayatını kaybetmektedir. ...
 • Bakım için Makine Öğrenme Tekniklerinin Analizi ve Bir Uygulama 

  Calayır, Gözde Nur; Kabak, Mehmet (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Bakım, her üretim kuruluşunda olması gerekli bir faaliyet olarak kabul edilirken, günümüzde ise ilave olarak şirketin gelir ve giderlerini etkileyen kritik bir işletme fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Makine öğrenmesi ...
 • Intuitionistic Fuzzy Green Supplier Selection and an Application in the Machine Manufacturing Sector 

  Zaralı, Fulya (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Green Supplier Selection is a mandatory function of green supply chain management and has an strategic importance for enterprises to preserve their competitiveness. GSS is an important element in the pass to sustainable ...
 • Yüksek Seviyeli Radyoaktif Maddelerin Taşınmasında Hata Ağacı Analizi Yönteminin Kullanımın İncelenmesi 

  Erdoğan, Furkan; Eraslan, Ergün (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Radyoaktif maddeler, sahip oldukları potansiyel risk büyüklüğü göz önüne alındığında, kaza olması durumunda acil müdahale gerektiren tehlikeli maddeler sınıfında yer almaktadır. Kaza sonrasında, dünya genelinde kayda geçen ...
 • Bakım Ekiplerinin En Kısa Yoldan Santrallara Ulaşımı: Hidroelektrik Santral Örneği 

  Danışan, Tuğba; Özcan, Evrencan; Eren, Tamer (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Elektrik santralları bir ülkenin enerji arzının karşılanmasına hizmet eden önemli tesislerdir. Elektrik enerji talebinin sürekli olması nedeniyle elektrik üretiminin de kesintisiz olması gerekmektedir. Bu durum santralların ...
 • Development of a New Model of Gross Domestic Product Forecasting 

  İç, Yusuf Tansel; Civelek, Hakan (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Economic growth is a result of the increase in real Gross Domestic Product (GDP). Countries or international organizations estimate economic growth to predict the future cycle of the economy. Thus, decision-makers will be ...
 • Madde Bağımlılığı Tedavisinde Egzersiz 

  Demirdel, Ertuğrul; Aşkın, Beyza Gül; Çıtlak, Buse; Zorlu, Fatıma Zehra (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Bağımlılık, genel tabirle bir şeyi tekrarlı bir biçimde arzulama durumudur. Alınan zevk verici maddeye karşı oluşan bağlanmaya da “Madde Bağımlılığı” denir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre hem bağımlılık yapan madde ...
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Psikososyal Bakım Yaklaşımı ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü 

  Arslan, Yeliz; Yazıcı, Gülay (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar yaşamının tehdit altında olması, alışık olmadığı tıbbi cihaz sesleri, yabancı bir ortam, aile ve yakınlarından uzak olma, öz bakım gereksinimlerini karşılayamama ve bağımlılık, ...
 • Karbonhidratların Kronik Hastalıklarla İlişkisi ve Tıbbi Beslenme Tedavisindeki Rolü 

  Arıkan, Selim; Bardak Perçinci, Nazal (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Beslenme; sağlıklı hali korumak için vücudun gereksinimi olan besin ögeleri ile enerjiyi doğru zamanda ve yeterli miktarlarda alarak yaşam kalitesini yükselten bir davranıştır. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, ...
 • Erken ve Orta Evredeki Parkinson Hastalarında Omuz Postürü ve Dengenin İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma 

  Balbaba, Ayşe; Ünlüer, Nezehat Özgül; Sücüllü, Yeşim (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken ve orta evredeki Parkinson hastalarında (PH) omuz postürü ve dengeyi incelemekti. Yöntem: Çalışmaya erken ve orta evredeki PH (n=14) ve sağlıklı kontrol grubu (n=14) dahil edildi. Katılımcılar ...
 • Covid-19 pandemisinin antenatal bakım üzerine etkileri 

  Desdicioğlu, Raziye; Coşkun, Aslıhan; Gediktaş, Sefer; Keskin, Hüseyin Levent; Moraloğlu Tekin, Özlem (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Araştırmamızda pandemi öncesi ve pandemi sırasında polikliniklerimizde gebe takip sıklıkları ve tarama testlerini yaptırma durumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hastanemizde aktif çalışan 10 adet ...
 • Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Kovid-19 Pandemisinde Ev Karantinası Yaşamları 

  Döğer, Saniye Selin; Kılınç, Fatma Elif (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Bu çalışma Kovid-19 pandemi sürecinde okul, sosyal hayat, ebeveynlerin iş yaşamında meydana gelen değişimlerin okul öncesi dönemdeki çocukların aile yaşamlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: ...
 • İki Dünya Bir Aile 'Sosyolojik Bir Değerlendirme' 

  Yaralıoğlu, Yusuf (Külliye, 2021-03-31)
  Göç olgusu insanlık tarihiyle eş bir olgudur. Dolayısıyla göç olgusuna bağlı olarak bireylerin göç öncesi ve sonrası kültürel kodlarına ilişkin değişimler de sosyolojik anlamda önem arz etmektedir. Bu çerçevede ele alınmış ...
 • Bir "Örnek Okur" Tahlili Olarak Oğuz Atay’ın “Beyaz Mantolu Adam” Hikâyesi 

  Yöner, Ferhat (Külliye, 2021-03-31)
  Umberto Eco’nun sistemleştirip literatüre kazandırdığı önemli kavramlardan birisi de “örnek okur” kavramıdır. Örnek okur, Eco’nun orman eğretilemesi üzerinden özdeşim kurduğu literatürden, haberdar olup aynı zamanda ...
 • Sait Faik Abasıyanık’ın “Köprü” Şiirinin Söz Dizimi Açısından İncelenmesi 

  Çiftçi Tombal, Nazan (Külliye, 2021-03-31)
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli hikâye yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın şairlik yönü öykücülük yanı kadar bilinmese de sanatçının pek çok şiiri bulunmaktadır. Çalışmamızın konusu, İstanbul öykücüsü olarak ...
 • Muhafazakârlığa Yönelik İki Yaklaşım: Ana Temalar Ekseninde Siyasî ve Durumsal Muhafazakârlık 

  Laleoğlu, Fatma Zahra (Külliye, 2021-03-31)
  Muhafazakârlık tanımları iki temel yaklaşım üzerinden yapılmaktadır. Bu yaklaşımların ilki muhafazakârlığı siyasî bir ideoloji olarak değerlendiren “siyasî muhafazakârlık”tır; ikincisi ise onu yaşama dair genel bir tutum ...

View more