Toplam kayıt 308, listelenen: 1-20

  • Aile Hekimliği Uygulamasında Güncel Problemler ve Çözüm Yolları - 2 

   UĞURLU, Mehmet; EĞİCİ, M. Taşkın; YILDIRIM, Orkun; ÖRNEK, Muhammet; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Bu çalışmada, 01.07.2010 ile 01.07.2011 arasında Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörlerince aile hekimliği uygulamasına geçilen illerin yerinde incelenmesi ile uygulamasına geçilen illerde tespit edilen problemler ile bu ...
  • Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler 

   OĞUZ, Ayten; ÇUHACI, Neslihan; USLUOĞULLARI, Alper; CANER, Sedat; UĞURLU, Mahmut; ERSOY, Reyhan; ÇAKIR, Bekir (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Amaç: Diyabetik ayak, nontravmatik amputasyonların enönemli nedenidir. Bu çalışmadaki amacımız kliniğimizde takip edilen ve diabetik ayak tanısı almış olan hastalarımızın demografik verilerini, major-minör amputasyon ...
  • Chlamydia Trachomatis Enfeksiyonları 

   ÖZTOKLU, İlkay; YÜCEL, Alev (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Chlamydia trachomatis, günümüzde cinsel yolla bulaşan hastalıkların en önemli etkenlerinden biridir. Kadınlarda servisit, üretrit ve PIH (Pelvik İnflamatuvar Hastalık) gibi enfeksiyonlara neden olurken, erkeklerde üretrit, ...
  • Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi 

   TEKİN, Oğuz; ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Türkiye’de Aile Hekimliği uygulamasına geçiş kararıyla başlayan ve tüm ülkeye yayılan süreç, geldiğimiz aşamada bizi uzmanlık eğitiminde kalitenin artırılması gerektiği gerçeği ile yüz yüze getirmiştir. Kalitenin artırılması ...
  • İnsülin Analoglarının Diyabetes Mellitus Tedavisindeki Rolü ve Faydaları 

   ÇAKIR, Bekir (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Diyabetes Mellitus (DM) ülkemizde ve dünyada giderek artan bir sağlık problemidir. Tıbbi beslenme, diyet, egzersiz, hasta eğitimi ve medikal tedavi bu problemin çözüm yöntemleridir. Medikal tedavi seçenekleri içinde insülin ...
  • Birinci Basamakta Obeziteye Yaklaşım 

   TAM, Abbas Ali; ÇAKIR, Bekir (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Obezitenin prevalansı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Obezite modern yaşantının doğal bir sonucu olarak görünmekte ve kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, Tip 2 Diyabetes Mellitus gibi hastalıklarla ...
  • Özel Virüs Aşıları - 1 

   SİVASLIOĞLU, Selda (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Bağışıklamada amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların önüne geçmektir. Rutin aşı takvimimizde olmayan ancak toplumda sık gördüğümüz hastalıklara karşı virüs aşıları mevcuttur.
  • Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi 

   AKÇAY, Gülin; KAYA, Serdar; KESKİN, Levent; SİVASLIOĞLU, Akın; AVŞAR, Filiz (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Hastanemize kasık ağrısı şikayeti ile başvuran 40 yaşında multipar hasta değerlendirilmiş ve tubaovaryen abse/malign adneksial kitle ön tanıları ile tedaviye alınmıştır. Olgunun klinik ve laboratuvar bulgularının gerilememesi ...
  • Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi 

   Bilinmeyen yazar (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Periüretral kist nadir bir antitedir. Periüretral kitlelerin çoğunun benzer semptomlara sahip olmasından dolayı periüretral kistlerin değerlendirilmesi ve tedavisi zordur. Periüretral kistlerin çoğu fizik muayene ile teşhis ...
  • Prophylaxis For Infective Endocarditis Before Dental Procedures- A Case Report 

   BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; BOZCUK GÜZELDEMİRCİ, Gamze; İNCE, Bahar; ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   The usual precondition for developing endocarditis is an underlying structural heart defect in the presence of bacteremia with organisms that can cause endocarditis. It is known that these patients need to be given ...
  • Editöre Mektup 

   AKYILDIZ, Süleyman (Ankara Medical Journal, 2012-01)
  • Romatoid Artrit İçin Birinci Basamak Kullanımına Yönelik Kanıta Dayalı Bir Rehber Çalışması 

   ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Romatoid Artrit (RA); dünyada en sık (popülasyonun yaklaşık % 1’i) görülen inflamatuar artrittir. Orta yaşlarda daha çok kadınlarda görülürken (2:1), yaş ilerledikçe bu oran 1:1’e yakın olur. Kadınlarda en sık 50-55 ...
  • Toplumun İhtiyaçları Tıp Eğitiminin Yeniden Yapılandırılmasını Gerektiriyor mu? 

   UĞURLU, Ayşe (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Gittikçe artan bilgi yükü Tıp Eğitiminde yeniden yapılanma çalışmalarına zorunlu hale getirmektedir. Tıp Eğitiminde ülkemizde de yoğun değişiklikler yaşanmakta, tıp eğitimi klinik beceri ve tutum kazandırma yönünde uygulamalar ...
  • Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri 

   BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; CİHAN, Fatma; UĞURLU, Ayşe; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini ifade eder. Aile sağlığı ...
  • Özel Virüs Aşıları – 2 

   SİVASLIOĞLU, Selda (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Bağışıklamada amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların önüne geçmektir. Rutin aşı takvimimizde olmayan ancak toplumda sık gördüğümüz hastalıklara karşı virus aşıları mevcuttur.Aşılama ...
  • Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası 

   KAYHAN TETİK, Burcu; BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; İNCE, Bahar; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Gut hastalığı, hiperürisemi, tekrarlayıcı akut artrit atakları ile seyreden, eklemlerde monosodyum ürat kristallerinin biriktiği bir hastalıktır. Erkeklerde 5-28/1000 kadınlarda 1-6/1000 oranında görülmektedir. Obezite, ...
  • Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu 

   DEMİRALP, Cemil; AKKAYA, Hüseyin; DUMAN, Yakup; AKŞAM, Berrak; DEMİRSEREN, Mustafa (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Munchausen Sendromunda hasta kendine ya da başkasına sekonder kazanç gözetmeksizin zarar verir. Öykü ve fizik muayenesi uyumsuz olan hastalar dikkatle değerlendirilmeli, gereksiz müdahalelerden kaçınılarak Psikiyatri ...
  • Periton Tüberkülozu Olgusu 

   KARAMAN, Ahmet; ERDEN, Abdülsamet; KARAMAN, Hatice; USLU, Emine; GÜMÜŞ, Ümmügülsüm (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Tüberküloz vakalarının yaklaşık %1-3’ünü oluşturan tüberküloz peritonit artan sıklıkta gözlenmektedir. Karında rahatsızlık hissi, şişlik, kilo kaybı, ateş, tümör belirteçlerinde yükselme ile başvururlar. Hastaların tanısında ...
  • Allerjik Rinit ve Tedavisi 

   KESKİN, Ahmet (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Allerjik rinit (AR), respiratuar mukozanın inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Yaşam kalitesi ile beraber okula ve işe devamı da etkiler. Topikal nasal steroidler ortaşid-detli AR’de tedavi seçeneğidir. ...
  • Editöre Mektup 

   UĞURLU, Mehmet; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)