Now showing items 1-20 of 297

  • TİCARET KANUNU KAPSAMINDAKİ ŞİRKET TOPLULUKLARI VE BUNLARIN VERGİ HUKUKU KARŞISINDAKİ DURUMLARI 

   KARATAŞ DURMUŞ, Neslihan (TFM, 2015)
   6102 sayılı kanun ile hukuk sistemimiz içinde yer alan “şirketler topluluğu” kavramı ile kanun koyucu birbiriyle ekonomik bir birliktelik kurmak amacıyla ilişki içerisinde olan hakim şirket-bağlı şirket ilişkilerini, ...
  • Vergi Uyuşmazlıklarında Barışçıl Çözüm Yolları: Fransa Örneği 

   KARATAŞ DURMUŞ, Neslihan (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016)
   İdare vergilendirme işlemlerini yaparken idari işlemler için gerekli tüm mevzuat kurallarına uygun davranmalıdır. Bu süreçte idarenin ya da mükellefin bilerek ya da bilmeyerek yapmış oldukları bir takım eksiklikler, ...
  • Yabancı Unsurlu İş Sözleşmelerinde For Devletinin Doğrudan Uygulanan Kurallarının Tespiti Ve Uygulanması 

   VURAL ÇELENK, Belkıs (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2017)
   Günümüzde yabancı unsurlu iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu uyuşmazlıkların yaygınlaşması karşısında for devletinin söz konusu iş sözleşmelerine uygulanma iradesi taşıyan doğrudan uygulanan ...
  • Türk Hukukunda Fikrî Mülkiyete Konu Malların Cebrî İcrası 

   ERZURUMLU, Nurbanu (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017)
   Bu çalışmada fikrî mülkiyetin konusunu oluşturan haklar üzerinde durulmuş ve bu hakların haczi ve paraya çevrilme usûlü hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları da ...
  • Geçici İş İlişkisinde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü 

   Erdoğan, Canan (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017)
   Çalışma hayatında, esnekleşme hareketinin bir sonucu olan geçici iş ilişkisinin uygulanması son yıllarda artmıştır. Bu artış ile birlikte geçici işçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmasından hangi ...
  • Düzenleyici Ve Denetleyici Kurulların Denetlenme Şekillerinin İdari Vesayet Bakımından Değerlendirilmesi 

   ÇIRAKOĞLU, Melikşah (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016-07-15)
   Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar, değişen ekonomi koşulları ve devlet politikaları doğrultusunda; çeşitli amaçları gerçekleştirmek üzere, ilk olarak Anglosakson hukuk sisteminde var olan ve ilerleyen süreçte diğer dünya ...
  • İdari Usul ve Dinlenilme Hakkı 

   Çebi Buğdaycı, Melike Özge (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016)
   İdarenin tesis edeceği işlem ve alacağı kararlarında genel idari usul kurallarına bağlı hareket etmesi, demokratik hukuk devletinin bir gereği ola- rak kabul görmektedir. Bu şekilde bireyin, kamu gücü ile donatılmış olan ...
  • Ceza Hukuku İlkeleri Açısından İdari Yaptırımlar 

   Ekinci, Murat (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017-01)
   Yaptırım; kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlama amacıyla kamu otoritesi tarafından vazedilmiş kurallara muhalefet halinde maruz kalınacak bir neticedir. Adlî düzen ve idarî düzen birbirinden farklı hukuki değerlerle ilgili ...
  • Düzenleyici İşlemlere Karşı Bireysel Başvuru 

   GÜNDÜZ, F. Ebru; AKTAŞ, Alkım (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017)
   Bireysel başvuru yolu, Anayasamıza 2010 yılında dahil edilmiştir ve Anayasa’nın 148. maddesinde bu yolun tüm kamu gücü eylem ve işlemlerine karşı mümkün olduğu belirtilmiştir. 6216 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile, ...
  • Joint Venture'ın Hukuki Niteliği 

   Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017)
   Joint venture, iktisaden ve hukuken birbirinden bağımsız tüzel kişiliği bulunan ya da bulunmayan kişi veya kuruluşların, bir ticaret ortaklığı kurarak veya böyle bir ortaklık kurmaksızın, kar elde etmek amacıyla tek bir ...
  • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Alacağı Sorumluluğu 

   Silahşör, Mert (Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2016)
   Anonim şirketler kendisini oluşturan pay sahipleri ve faaliyetlerini yürüten yöneticilerden ayrı bir hukuki kişiliğe sahiptir. Kural olarak, şirket işlerinin bütün sonuçlarından şirket tüzelkişiliği sorumludur. Ancak ...
  • Yargıtayca Verilen Bozma Yahut Bölge Adliye Mahkemelerince Verilen Geri Çevirme Kararlarından Sonra Islah Yapılabilir mi? 

   Erdoğan, Ersin; Korkmaz, Cansu (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016)
   Bu çalışmada, bölge adliye mahkemelerinin fiilen göreve başlamalarından sonra, Yargıtay tarafından verilecek bozma kararları üzerine ıslahın mümkün olup olmadığı incelenmiştir. Bununla birlikte bölge adliye mahkemesinin dosyayı ...
  • Korku ve Kaygı Çağında İnsan ve Toplum Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı 

   OKUMUŞ, Sait; KARASU, Kamil; TUĞRUL, Mehmet; KORKMAZ, Nurseli gamze; CİZRELİ, Bahattin; BAĞÇİVAN, Muhammed Seyid Raşid; KOCAMUSAOĞLU, Buğra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, 2021)
   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak insana ve topluma dair akademik ve kültürel faaliyetlerimizi Covid-19 salgını döneminde de sürdürüyoruz. Fiziki ortamda bir arada bulunamadığımız ...
  • Dünya Sağlık Örgütü’nün Twitter’daki #COVID19 Paylaşımlarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma 

   SARI, Fatma Büşra; GEMLİK, Nilay (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
   Giriş: Twitter sağlık otoritelerinin salgın ve kriz durumlarında halkla etkileşime geçmek ve bilgilendirmek için kullandığı önemli bir sağlık iletişim aracıdır. Amaç: Bu çalışmada, Twitter’i kullanımının anlaşılması ve ...
  • Öfke Kavramı Ve Sağlık Çalışanı Olmak 

   AYDOĞAN, Arzu (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-09)
   Öfke ifadesi insanın içinde bulunduğu gerginliği ve stresi dışa yansıtma biçimlerindendir. Özellikle stresli iş ortamında çalışan sağlık çalışanları için öfke ifadesi bireylerin profesyonel tutumlarını ve hasta bakım ...
  • Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi 

   HIDIR, Melis (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
   Amaç: Çocuk cinsel istismarı çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim düzeyi göz önüne alındığında anlamlandıramayacağı, kendi rızası dışında gelişen cinsel eylemlere zorla ya da ikna edilerek dâhil edilmesidir. ...
  • Koryokarsinom: Olgu Sunumu 

   NALBANT, Vildan (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
   Koryokarsinom; anaplastik trofoblastik dokulardan oluşan, vasküler invazyon içeren, kanama ve nekrozla karakterize, en agresif gestasyonel trofoblastik neoplazidir. 47 yaşında bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri ...
  • İleri Haftada Sezeryan Skar Gebeliği Yönetimi, Olgu Sunumu 

   DESDİCİOĞLU, Raziye; YEGİN, Gülin Feykan; TÜRKER, Gonca; AVŞAR, Filiz (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
   Sezeryan skar gebeliği (SSG) gebelik kesesinin histerotomi skar hattına yerleşmesidir. Sezeryan oranlarında artışa paralel olarak SSG riski giderek artmaktadır. Uterin rüptürü ve kanama gibi mortalitesi yüksek komplikasyonlarla ...
  • Deniz Tıbbı ve Denizci Sağlığı 

   AÇIKGÖZ, Ramazan (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-02)
   Şu an dünyadaki global ticaretin % 80-90’ı uluslararası deniz taşımacılığı ile yapılmaktadır. Ürünlerin ve insan taşımacığının en ucuz yolu deniz taşımacılığıdır. Bu itibarla deniz taşımacılığı terih edilmektedir. Deniz ...