Now showing items 1-20 of 26

  • Aile Hekimliğinde Sık Karşılaşılan Bir Hastalık; Büllöz İmpetigo Sevk mi, Tedavi mi? 

   AVŞAR, Ümit; AVŞAR, Ümmü; IŞIK, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
   Özet: İmpetigo derinin yüzeyel bulaşıcı piyojenik bir enfeksiyonudur. Non-bülloz ve bülloz olmak üzere iki klinik formu mevcuttur. Olguların %70’ini non-bülloz form oluşturmaktadır. Büllöz impetigonun hemen hemen tüm ...
  • Bir Akut Apandisit Olgusu 

   ALBAYRAK, Turgay; KASIM, İsmail; KAHVECİ, Rabia; ŞENCAN, İrfan; ÜNSAL, Selim; AKÇA, Ömer (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   Akut apandisit, akut batının en sık sebeplerinden biridir. Apendektomi de karın içi cerrahi müdahaleler arasında en fazla yapılan müdahaledir. Akut apandisit tanısında, iyi alınan bir anamnez ile yapılacak dikkatli ve iyi ...
  • An Atypic Presentation Of Spontaneous Hemopneumothorax: A Case Report 

   ÇAVUŞ, Umut; KIRAR, Fatih; HASBEK, Ezgi; AYDIN, Macit; DOĞAN, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   Spontaneous pneumothorax generally takes diagnosis with general symptoms such as chest pain and dyspnea. However, it may rarely exist with atypical and misleading symptoms. Furthermore, it may turn into hemopneumothorax ...
  • An Atypical Craniocervical Firearm Injury Without Neurological Deficit: A Case Report 

   ÇAVUŞ, Umut; KIRAR, Fatih; BAYRAM, Mehtap; EREN, İmam; ALP, Sinem (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Head and neck regions include many vital anatomical structures; therefore, firearm injuries of these regions threaten life more commonly than the other anatomical regions. In spite of the bullet’s heading towards the ...
  • An Invagination Case Report In An Adult Female Patient 

   YALÇIN, Samet; ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet; UÇAR, Ali; PARLAK, Ömer (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   There are many reasons of acute abdomen in adults. Invagination is a very rare one of these reasons. In this study, we are presenting a patient who has been operated by obstetrics and gynecology department with pre-diagnosis ...
  • Burun Akıntısından İnmemiş Testise: Bir Aile Hekimliği Vaka Öyküsü 

   ALBAYRAK, Turgay; YILMAZ, Tarık Eren; ŞAHİN, Murat; KASIM, İsmail; KAHVECİ, Rabia; ÖZKARA, Adem; ŞENCAN, İrfan (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
   Özet: İnmemiş testis, çocuk ürolojisi ve çocuk cerrahisiningünlük pratiklerinde sık karşılaştıkları, erkek çocuklardaen sık görülen anomalilerden biridir. İnmemiş testisin,komplikasyonları nedeniyle erken tanı ve tedavisi ...
  • Diz Ekleminde Hareket Kısıtlılığına Neden Olan Patellar Osteof itin Artroskopik Debridmanı; Bir Olgu Sunumu 

   ARSLAN, Arslan; TOLUNAY, Tolga; BİÇİCİ, Vedat; BİNGÖL, İzzet; UĞURLU, Mahmut (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   Patellar osteofitler nadiren dizde hareket kısıtlılığına neden olur. Olgumuzda dizinde hareket kısıtlılığı olan hastada ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini düşündüğümüz, patellar osteofitin yol açtığı tablo ve ...
  • Ectopic Pancreas Tissue In The Stomach: Report Of A Case 

   BOSTANCI, Hasan; YILDIRIM, Ali; GÜRSOY, Göktürk; DİLAKTASLI, Celal; KARGICI, Hülagü (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
   We report a case of a 55 year old woman that has epigastric pain and was admitted to our clinic in order to investigate submucosal gastric solid mass that has appeared in upper gastrointestinal system (GIS) endoscopic ...
  • Eğilmiş Kuntscher Çivisinin Zorlu Revizyonu: Olgu Sunumu 

   BİÇİCİ, Vedat; BİNGÖL, İzzet; YÜKSEL, Kaan; ATEŞ, Okan; POLAT, Yusuf; AYTEKİN, Mahmut; UĞURLU, Mahmut (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
   On beş yıl önce femur cisim kırığı nedeni ile opere edilen otuz beş yaşındaki erkek hastanın yeniden geçirdiği travma sonrası Kuntscher çivisinin eğilmiş olduğu saptandı. Genel anestezi altında kuntscher çivisi kapalı ...
  • Farklı Bir Pika Hastalığı Olgusu 

   ERTEKİN, Yusuf; KORKUT, Yasemin; SÖNMEZ, Cemil; ERTEKİN, Hülya (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   Pika hastalığı, çocukluk çağında daha fazla olmakla beraber tüm toplumlarda ve yaş gruplarında rastlanabilen, sıklıkla demir ve diğer eser elementlerin eksikliğine bağlı olarak gelişen, yine kısırdöngü olarak demir ve çinko ...
  • Gebelikte Trombositopeni; Akut Lösemi Olabilir mi? 

   AKPAK, Yaşam; KAYA, Nuri; GÜN, İsmet; ATAY, Vedat (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
   Özet: Gebelikte izlenen akut löseminin prevalansı yaklaşık 1/100.000’dir. Akut myeloid lösemi (AML) gebelik sırasında tereddütler yaratan sitotoksik bir tedavi gerektirmektedir. Öncelikle gebelikte izlenen AML, annenin tam ...
  • Hava Yastığının Kendiliğinden Açılması İle İlişkili İzole Medial Malleol Kırığı: Vaka Sunumu ve Literatür Taraması 

   FIRAT, Ahmet; DAŞAR, Uygar; DEVECİ, Alper; IŞIK, Çetin; TECİMEL, Osman; AYTEKİN, Mahmut Nedim; BOZKURT, Murat (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
   Özet: Hava yastıkları otomatik pasif kısıtlayıcı tipte otomobil güvenlik araçlarıdır. Literatürde kendiliğinden hava yastığı açılmasına bağlı gelişen yaralanma az sayıda bildirilmiştir. Yazımızda herhangi bir çarpışma ...
  • Intraneural Ganglion of the Tibial Nerve 

   KÜÇÜKDURMAZ, Fatih; AYTEKİN, Mahmut (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Ganglion cysts of tibial nerve is very rare. We present a 24 y/o male with a prominent mass at the posteromedial side of the ankle joint. He experienced an intermittent mild numbness and vague pain at the plantar and medial ...
  • Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi 

   AKÇAY, Gülin; KAYA, Serdar; KESKİN, Levent; SİVASLIOĞLU, Akın; AVŞAR, Filiz (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Hastanemize kasık ağrısı şikayeti ile başvuran 40 yaşında multipar hasta değerlendirilmiş ve tubaovaryen abse/malign adneksial kitle ön tanıları ile tedaviye alınmıştır. Olgunun klinik ve laboratuvar bulgularının gerilememesi ...
  • Mekik Çekmeye Bağlı Oluşan Rektus Kılıf Rüptürü ve Hematomu 

   AKINCI, Emine; GÖNEN, Mustafa Önder (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
   Özet: Akut karın ağrısı acil servis başvuruların sık nedenlerinden biridir. Rektus kılıf hematomu (RKH) akut karın ağrısında, nispeten nadir görülen bir durumdur. RKH tanınması zor, fakat iyi belgelenmiş klinik bir durumdur. ...
  • Metoklopramid Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distoni Olgusu 

   ORAK, Yavuz; BARÇIN, Tunga; ÇETİN, Müzeyyen (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   Metoklopramid, dopamin reseptör antagonistidir. Antiemetik olarak oldukça sık kullanılan bir ilaçtır. Kan beyin engelini aşarak, parkinsonizm, malign nöroleptik sendrom, akatizi, tardif diskinezi ve akut distonik reaksiyon ...
  • Multipl Skleroz Benzeri Primer Sjögren Sendrom: Olgu Sunumu 

   TOKGÖZ, Serhat; KÖSE, Hatice; YÜRÜTEN, Betigül; TUNÇ, Recep (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   Sjögren sendromu; santral sinir sistemi tutulum prevalansı net bilinmemekle birlikte klinik spektrumu olarak geniş bir yelpazeye sahiptir. Optik nöropati, serebeller ataksi, internükleer oftalmopleji ve piramidal tutulum ...
  • Periton Tüberkülozu Olgusu 

   KARAMAN, Ahmet; ERDEN, Abdülsamet; KARAMAN, Hatice; USLU, Emine; GÜMÜŞ, Ümmügülsüm (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Tüberküloz vakalarının yaklaşık %1-3’ünü oluşturan tüberküloz peritonit artan sıklıkta gözlenmektedir. Karında rahatsızlık hissi, şişlik, kilo kaybı, ateş, tümör belirteçlerinde yükselme ile başvururlar. Hastaların tanısında ...
  • Pimekrolimus’un Kullanıldığı Bir Vitiligo Olgusu 

   YAYLA, Muhteşem (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Vitiligo; melanin pigmentinin kaybı sonucu deride beyazde pigmente yamalı plakların oluştuğu bir deri hastalığıdır. Klasik tedavi, topikal steroidler, fototerapi ve fotokemoterapiyi içerir. Askomisinden derive pimekrolimus, ...
  • Prophylaxis For Infective Endocarditis Before Dental Procedures- A Case Report 

   BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; BOZCUK GÜZELDEMİRCİ, Gamze; İNCE, Bahar; ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   The usual precondition for developing endocarditis is an underlying structural heart defect in the presence of bacteremia with organisms that can cause endocarditis. It is known that these patients need to be given ...