Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bir yayın organı olan dergimiz, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ile Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil-Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Klinik Psikoloji, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Spor Bilimleri ve diğer tüm Sağlık Bilimleri disiplinlerinde araştırma ve derleme makaleleri, laboratuvar çalışmaları, metodolojik çalışmalar, epidemiyolojik araştırmalar ile vaka raporları ve editöre mektup türünde yayınları içeren, ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan dergi, yılda üç kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Görülen Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 

  KURT, Meltem; YAZICI, Gülay (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021)
  Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar, dünyada önemli bir sağlık sorunudur ve yataklı tedavi kurumlarının kalite göstergesi olarak görülmektedir. Sağlık hizmet ilişkili enfeksiyonlar morbidite ve mortalitedeki artışa ...
 • Toplu Beslenme Sistemlerinde Kullanılan Gıda Kalite Güvence Sistemleri 

  ÖZKAN, Rümeysa (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021)
  Orta çağdan bu yana kentleşme, sanayileşme, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapının değişmesi ve çalışan nüfusun artmasıyla insanlar sadece evde değil; ev dışında da beslenmek zorunda kalmıştır. Bu durum halkın sağlığı ...
 • Pelvis Morfolojisi, Radyolojik ve Klinik Anatomisi 

  OĞUZ, Buket; DESDİCİOĞLU, Kadir (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021)
  Pelvis; os coxae (ilium, ischium, pubis), os sacrum ve os coccygisten oluşan ve alt ekstremiteyi gövdeye bağlayan kemik yapıdır. Pelvik yapı gerek günlük hayatta, gerekse vücut ağırlığının alt ekstremiteye aktarılmasında, ...
 • 14-16 Yaş Okçularda Üst Ekstremite Dinamik Denge Skorlarının İncelenmesi 

  ÖDEMİŞ, Elif; ÇELİK, Seyfullah (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021)
  Amaç: Bu çalışmada 14-16 yaş arası okçuların üst ekstremite dinamik denge skorlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 14,95±0,88 yıl, boy ortalaması 170,38±9,62 cm ve kilo ortalaması 62,74±11,20 ...
 • Sağlıklı Bireylerde Torakolumbal Fasya Gevşetme Tekniklerinin Eklem Hareket Açıklığı, Eklem Pozisyon Hissi ve Enduransa Etkilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma 

  KETHÜDAOĞLU, Mustafa Oğuz; DEMİRDEL, Ertuğrul (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; sağlıklı bireylerde iki farklı torakolumbal fasya gevşetme tekniğinin eklem hareket açıklığı (EHA), endurans ve eklem pozisyon hissine (EPH) etkilerinin incelenmesi ve bu iki tekniğin ...
 • Madde Bağımlılığı Tedavisinde Egzersiz 

  Demirdel, Ertuğrul; Aşkın, Beyza Gül; Çıtlak, Buse; Zorlu, Fatıma Zehra (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Bağımlılık, genel tabirle bir şeyi tekrarlı bir biçimde arzulama durumudur. Alınan zevk verici maddeye karşı oluşan bağlanmaya da “Madde Bağımlılığı” denir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre hem bağımlılık yapan madde ...
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Psikososyal Bakım Yaklaşımı ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü 

  Arslan, Yeliz; Yazıcı, Gülay (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar yaşamının tehdit altında olması, alışık olmadığı tıbbi cihaz sesleri, yabancı bir ortam, aile ve yakınlarından uzak olma, öz bakım gereksinimlerini karşılayamama ve bağımlılık, ...
 • Karbonhidratların Kronik Hastalıklarla İlişkisi ve Tıbbi Beslenme Tedavisindeki Rolü 

  Arıkan, Selim; Bardak Perçinci, Nazal (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Beslenme; sağlıklı hali korumak için vücudun gereksinimi olan besin ögeleri ile enerjiyi doğru zamanda ve yeterli miktarlarda alarak yaşam kalitesini yükselten bir davranıştır. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, ...
 • Erken ve Orta Evredeki Parkinson Hastalarında Omuz Postürü ve Dengenin İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma 

  Balbaba, Ayşe; Ünlüer, Nezehat Özgül; Sücüllü, Yeşim (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken ve orta evredeki Parkinson hastalarında (PH) omuz postürü ve dengeyi incelemekti. Yöntem: Çalışmaya erken ve orta evredeki PH (n=14) ve sağlıklı kontrol grubu (n=14) dahil edildi. Katılımcılar ...
 • Covid-19 pandemisinin antenatal bakım üzerine etkileri 

  Desdicioğlu, Raziye; Coşkun, Aslıhan; Gediktaş, Sefer; Keskin, Hüseyin Levent; Moraloğlu Tekin, Özlem (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Araştırmamızda pandemi öncesi ve pandemi sırasında polikliniklerimizde gebe takip sıklıkları ve tarama testlerini yaptırma durumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hastanemizde aktif çalışan 10 adet ...
 • Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Kovid-19 Pandemisinde Ev Karantinası Yaşamları 

  Döğer, Saniye Selin; Kılınç, Fatma Elif (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Bu çalışma Kovid-19 pandemi sürecinde okul, sosyal hayat, ebeveynlerin iş yaşamında meydana gelen değişimlerin okul öncesi dönemdeki çocukların aile yaşamlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: ...
 • Uluslararası Standartlara Göre Bilgisayarlı Tomografi Cihazının Kalite Kontrol Testleri Ve Kabul Sınırları 

  KÖMSÖKEN, Metin (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-02)
  Öz Amaç: Kalite kontrol testleri; cihazın sistemiyle ilgili tüm parametrelerin gözden geçirilmesi işlemi olarak ifade edilir. Kalite kontrol testlerinin zamanında yapılması ile cihazların performanslarındaki değişiklikler ...
 • Taekwondo Sporcularının İşitsel ve Görsel Sıçrama Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması 

  KELEŞ, Ayşegül (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-02)
  Amaç: Taekwondoda rakibin önceden tahmin edilemeyen hamlesine karşı en doğru tepkiyi mümkün olan en kısada sürede seçmek ve uygulamak önemlidir. Bu araştırmada taekwondo sporcularının işitsel ve görsel sıçrama reaksiyon ...
 • Hemodiyaliz hastalarında beslenme eğitiminin bazı biyokimyasal parametrelere ve diyete uyumlarına etkisi 

  PERÇİNCİ BARDAK, Nazal (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-02)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemodiyaliz hastalarında beslenme eğitiminin bazı biyokimyasal parametrelere ve diyete uyumlarına etkisini incelemektir. Gereç ve yöntemler: Bu çalışma anket yöntemi ile yapılan bir çalışmadır. ...
 • Deniz Tıbbı ve Denizci Sağlığı 

  AÇIKGÖZ, Ramazan (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-02)
  Şu an dünyadaki global ticaretin % 80-90’ı uluslararası deniz taşımacılığı ile yapılmaktadır. Ürünlerin ve insan taşımacığının en ucuz yolu deniz taşımacılığıdır. Bu itibarla deniz taşımacılığı terih edilmektedir. Deniz ...
 • İleri Haftada Sezeryan Skar Gebeliği Yönetimi, Olgu Sunumu 

  DESDİCİOĞLU, Raziye; YEGİN, Gülin Feykan; TÜRKER, Gonca; AVŞAR, Filiz (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
  Sezeryan skar gebeliği (SSG) gebelik kesesinin histerotomi skar hattına yerleşmesidir. Sezeryan oranlarında artışa paralel olarak SSG riski giderek artmaktadır. Uterin rüptürü ve kanama gibi mortalitesi yüksek komplikasyonlarla ...
 • Koryokarsinom: Olgu Sunumu 

  NALBANT, Vildan (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
  Koryokarsinom; anaplastik trofoblastik dokulardan oluşan, vasküler invazyon içeren, kanama ve nekrozla karakterize, en agresif gestasyonel trofoblastik neoplazidir. 47 yaşında bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri ...
 • Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi 

  HIDIR, Melis (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
  Amaç: Çocuk cinsel istismarı çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim düzeyi göz önüne alındığında anlamlandıramayacağı, kendi rızası dışında gelişen cinsel eylemlere zorla ya da ikna edilerek dâhil edilmesidir. ...
 • Öfke Kavramı Ve Sağlık Çalışanı Olmak 

  AYDOĞAN, Arzu (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-09)
  Öfke ifadesi insanın içinde bulunduğu gerginliği ve stresi dışa yansıtma biçimlerindendir. Özellikle stresli iş ortamında çalışan sağlık çalışanları için öfke ifadesi bireylerin profesyonel tutumlarını ve hasta bakım ...
 • Dünya Sağlık Örgütü’nün Twitter’daki #COVID19 Paylaşımlarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma 

  SARI, Fatma Büşra; GEMLİK, Nilay (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
  Giriş: Twitter sağlık otoritelerinin salgın ve kriz durumlarında halkla etkileşime geçmek ve bilgilendirmek için kullandığı önemli bir sağlık iletişim aracıdır. Amaç: Bu çalışmada, Twitter’i kullanımının anlaşılması ve ...