Recent Submissions

 • Editöre Mektup 

  ARSLAN, Erol; DEMİRBAŞ, Şeref; ÇAKAR, Mustafa; ŞARLAK, Hakan; ÖZÇELİK, Fatih (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Derginizin 2012 yılı 4. sayısında yayınlanan “hipertansiyon için birinci basamak kullanıma yönelik kanıta dayalı bir rehber çalışması” isimli derlemeyi büyük bir ilgi ile okuduk.1 Bu yazıya ek katkı sağlamak için bazı ...
 • Gebelikte Trombositopeni; Akut Lösemi Olabilir mi? 

  AKPAK, Yaşam; KAYA, Nuri; GÜN, İsmet; ATAY, Vedat (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Özet: Gebelikte izlenen akut löseminin prevalansı yaklaşık 1/100.000’dir. Akut myeloid lösemi (AML) gebelik sırasında tereddütler yaratan sitotoksik bir tedavi gerektirmektedir. Öncelikle gebelikte izlenen AML, annenin tam ...
 • Aile Hekimliğinde Sık Karşılaşılan Bir Hastalık; Büllöz İmpetigo Sevk mi, Tedavi mi? 

  AVŞAR, Ümit; AVŞAR, Ümmü; IŞIK, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Özet: İmpetigo derinin yüzeyel bulaşıcı piyojenik bir enfeksiyonudur. Non-bülloz ve bülloz olmak üzere iki klinik formu mevcuttur. Olguların %70’ini non-bülloz form oluşturmaktadır. Büllöz impetigonun hemen hemen tüm ...
 • Mekik Çekmeye Bağlı Oluşan Rektus Kılıf Rüptürü ve Hematomu 

  AKINCI, Emine; GÖNEN, Mustafa Önder (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Özet: Akut karın ağrısı acil servis başvuruların sık nedenlerinden biridir. Rektus kılıf hematomu (RKH) akut karın ağrısında, nispeten nadir görülen bir durumdur. RKH tanınması zor, fakat iyi belgelenmiş klinik bir durumdur. ...
 • Hava Yastığının Kendiliğinden Açılması İle İlişkili İzole Medial Malleol Kırığı: Vaka Sunumu ve Literatür Taraması 

  FIRAT, Ahmet; DAŞAR, Uygar; DEVECİ, Alper; IŞIK, Çetin; TECİMEL, Osman; AYTEKİN, Mahmut Nedim; BOZKURT, Murat (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Özet: Hava yastıkları otomatik pasif kısıtlayıcı tipte otomobil güvenlik araçlarıdır. Literatürde kendiliğinden hava yastığı açılmasına bağlı gelişen yaralanma az sayıda bildirilmiştir. Yazımızda herhangi bir çarpışma ...
 • Burun Akıntısından İnmemiş Testise: Bir Aile Hekimliği Vaka Öyküsü 

  ALBAYRAK, Turgay; YILMAZ, Tarık Eren; ŞAHİN, Murat; KASIM, İsmail; KAHVECİ, Rabia; ÖZKARA, Adem; ŞENCAN, İrfan (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Özet: İnmemiş testis, çocuk ürolojisi ve çocuk cerrahisiningünlük pratiklerinde sık karşılaştıkları, erkek çocuklardaen sık görülen anomalilerden biridir. İnmemiş testisin,komplikasyonları nedeniyle erken tanı ve tedavisi ...
 • Metabolik Sendrom 

  BALKAN, Fevzi (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Özet: Metabolik sendrom abdominal obezite, hipertansiyon,aterojenik dislipidemi, hiperglisemi, protrombotik veproinflamatuvar durumlarla karakterize bir kardiyometabolikrisk faktörleri demetidir ve tip 2 diyabet ve ...
 • B-12 Vitamini ve İnfertilite 

  YAVUZ AVŞAR, Ayşe; TAŞ, Emre; AKÇAY, Gülin (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Özet: Dünyada infertilite önemli bir problemdir. Her infertilite vakasının etyolojisi tam olarak bilinememektedir. Açıklanamayan infertilite vakalarında pahalı, invaziv, ağrılı bir metod olan ÜYT (Üremeye Yardımcı Teknikler) ...
 • Türkiye’de Okul Sağlığı ve Yasal Durum 

  ÖZCAN, Cihangir; KILINÇ, Selçuk; GÜLMEZ, Hakan (Ankara Medical Journal, 2013-03-11)
  Özet: Ülkemizde son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin sistem değişerek Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirmesi’nden, Aile Hekimliği Uygulaması’na geçilmiştir. Aile Hekimliği Uygulaması içerisinde okul sağlığı ...
 • Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2’nin Mesleki Kurşun Maruziyetinde Potansiyel Bir Kardiyak Belirteç Olarak Değerlendirilmesi 

  YILMAZ, Hınç; TUTKUN, Engin; YILMAZ, Fatma Meriç; KARATOPRAK, Kübranur; KARA, Halil; KESKİNKILIÇ, Bekir (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Amaç: Kronikkurşunmaruziyetihastalarındakardiyovasküler hastalık riskinin arttığı bilinmekte, ancakmekanizması konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır.Yapılan çalışmada amaç, risk faktörü olarak önerilenlipoprotein ve ...
 • Lisfrank Kırıklı Çıkıklarında Anatomik Redüksiyon ve Tespit Sonuçlarımız 

  FIRAT, Ahmet; ÖÇGÜDER, Ali; TECİMEL, Osman; ALTUNLU, Kemal; IŞIK, Çetin; AYTEKİN, Mahmut; AKKAYA, Mustafa; BOZKURT, Murat (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Amaç: Çalışmamızda stabil olmayan lisfrank kırıklarındaanatomik redüksiyon ve fiksasyonun kısa dönem sonuçlarınıdeğerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntemler: 2009-2012 yılları arasında stabilolmayan lisfrank eklemi kırığı ...
 • Birinci Basamağa Başvuran Klasik Migrenli ve Kronik Günlük Başağrılı Hastalarda Sosyodemografik ve Semptomatik Faktörlerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 

  YAYLA, Muhteşem (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Amaç: Migren erişkinlerde sık görülen ve sağlık sorunlarına neden olan bir hastalıktır. Kronik günlük baş ağrısı (KGB),en az üç aydır ve ayda 15 günden fazla olan baş ağrılarını tanımlamak için kullanılır 4. makalede birinci ...
 • Perkütan Nefrolitotomide Başarıyı Etkileyen Faktörler 

  GÖK, Alper; GÜNEŞ, Zeki; ÇİFT, Ali; YÜCEL, Mehmet; BENLİOĞLU, Can; KILIÇ, Serdar; YILDIZ, Şener; YAZICIOĞLU, Ahmet (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonugünümüzde böbrek taşı cerrahi tedavisinde en sık kullanılancerrahi yöntemlerden biridir. Bu çalışmada PNL’de başarıyıetkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve ...