Show simple item record

dc.contributor.advisorTOLUKAN, Ersan
dc.contributor.authorPEHLİVAN, Muhammet Yunus
dc.date.accessioned2021-08-11T11:42:35Z
dc.date.available2021-08-11T11:42:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2611
dc.description.abstractBu araştırma kapsamında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından vizeli olarak aktif görev yapan güreş antrenörlerinin, tükenmişlik düzeyleri ve mesleki doyumlarının tespiti, demografik değişkenler açısından karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmada, Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen, Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlaması gerçekleştirilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile Kuzgun, Aydemir ve Hamamcı (1999) tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği, 299 gönüllü antrenöre uygulanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; frekans, yüzde dağılımları, ikili gruplar için bağımsız örneklem t-testi, çoklu gruplar için tek yönlü varyans analizi, ilişkiyi belirlemek için ise; pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Fark testlerinde p anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; antrenörlerin tükenmişlik düzeylerinin orta seviyede olduğu ve mesleki doyum düzeylerinin ise yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Demografik değişkenler açısından incelendiğinde; yaş seviyeleri ve antrenörlük yapma sürelerinin artış göstermesiyle, tükenmişlik ve mesleki doyum düzeylerinin de yükseldiği belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların mesleki doyum düzeyleri ve tükenmişlik düzeyleri arasında orta düzeyde negatif anlamda bir ilişki tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to detect the levels of occupational burnout and job satisfaction of the wrestling coaches certified by the Turkish Wrestling Federation, to compare them by demographic variables and to determine the correlation between them. The study, which used relational screening model, applied to 299 voluntary coaches the Maslach Burnout Inventory developed by Maslach and Jackson (19821) and adapted to Turkish by Ergin (1992) and the Job Satisfaction Scale developed by Kuzgun, Aydemir and Hamamcı (1999). For the statistical evaluation of the research data, the study employed frequency, percentage distribution, independent two-sample t-test, one-way analysis of variance for multiple groups, and Pearson correlation analysis. In the difference tests, the significance level (p) was taken as 0.05. The results of the research demonstrated that the coaches' occupational burnout was at moderate level and job satisfaction at high level. Comparisons by demographic variables showed that the burnout and satisfaction levels increased as the age and total duration as a coach increased. Besides, a moderate negative correlation was found between the respondents' job satisfaction levels and burnout levels
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAntrenör, güreş, mesleki doyum, tükenmişliktr_TR
dc.subjectCoach, job satisfaction, occupational burnout, wrestlingtr_TR
dc.titleGüreş Antrenörlerinin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeyleri İlişkisitr_TR
dc.title.alternativeRelation between the Job Satisfaction and Burnout Levels of Wrestling Coachestr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International