Show simple item record

dc.contributor.advisorBOZDEMİR, Kazım
dc.contributor.authorASTA, Beyza
dc.date.accessioned2021-08-13T11:15:58Z
dc.date.available2021-08-13T11:15:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2637
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, kıkırdak greft ile onarılmış TM'nın preop, postop 1. ve 3. ayda absorbans bulgularını GBT ile değerlendirmek ve elde edilen absorbans değerlerini kendi aralarında ve kontrol grubu ile karşılaştırmaktır. Prospektif olarak tasarlanan bu çalışmaya inaktif KOM tanısı almış Tip 1 timpanoplasti yapılması planlanan 20 birey ve herhangi bir kulak patolojisi olmayan 20 sağlıklı birey olmak üzere 40 birey dahil edilmiştir. Kontrol grubuna 1 kez, çalışma grubuna preop, postop 1. ve 3. aylarda olacak şekilde 3 kez saf ses odyometri ve GBT yapılmıştır. Saf ses odyometri sonuçları incelendiğinde, hastaların postop işitme eşiklerinde kayda değer iyileşme olduğu fakat normal değerlere ulaşamadığı görülmüştür. Geniş bant timpanometri sonuçlarına göre postop 3. ayda düşük frekanslarda (226 ile 500 Hz arası) benzer absorbans elde edilirken, orta ve yüksek frekanslarda (2000 ve 8000 Hz hariç) düşük absorbans elde edilmiştir. Hava kemik aralığı ile absorbans değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, 1000 ve 4000 Hz'de preop ve postop dönemlerde absorbans değerlerinde negatif korelasyon bulunmuştur (p<0.05). Sonuçta, çalışma grubu ile kontrol grubu absorbans değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Çalışma grubu kıkırdak greft materyali yönünden karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Geniş bant timpanometri, ameliyat sonrası grefte zarar vermeden absorbans bulgularının değerlendirilebilmesinde ve onarılmış TM'nın orta kulak dinamikleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasında hızlı ve pratik bir ölçüm aracı olarak yararlı bilgiler sunmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study is to evaluate the absorbance findings of TM repaired with a cartilage graft, in the pre-op, and the 1st and 3rd months of the post-op through wideband tympanometry and to compare the absorbance values both between themselves and with the control group. In this prospectively-designed study, 40 individuals are included comprising 20 individuals who were diagnosed with COM and planned to undergo Type 1 tympanoplasty and 20 healthy individuals without any ear pathology. Pure tone audiometry was applied once to the control group, and 3 times to the study group (in the pre-op, and the 1st and 3rd months of the post-op.). When PTA results were examined, a significant improvement was observed in the post-op hearing thresholds, despite not reaching normal values. According to the WBT results, in the 3rd month of the post-op, while similar absorbance values were obtained at low frequencies (between 226 and 500 Hz), low absorbance values were obtained at moderate and high frequencies (except for 2000 and 8000 Hz). When the relationship between the air-bone gap (ABG) and the absorbance values was viewed, a negative correlation was found in the absorbance values at 1000 and 4000 Hz in the pre-op as well as post-op (p <0.05). A statistically significant difference was found between the absorbance values of the study and control groups (p <0.05). When a comparison was made in terms of cartilage graft material, in the study group, no statistically significant difference was observed. WBT can evaluate absorbance findings without damaging the graft in the post-op., providing useful information as a quick and practical measurement tool to explore the effects of repaired TM on middle ear dynamics.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAbsorbans, geniş bant timpanometri, kıkırdak greft, kronik otitis media, timpanoplastitr_TR
dc.subjectAbsorbance, cartilage graft, chronic otitis media, tympanoplasty, wideband tympanometrytr_TR
dc.titleKıkırdak Greft ile Onarılmış Timpan Zarın Absorbans Özelliklerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of Absorbance Characteristics of Tympanic Membranes Repaired with Cartilage Grafttr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ana Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International