Now showing items 1-14 of 14

   Subject
   Carol Gilligan, Kadının Farklı Sesi, kadın çalışmaları, psikoloji. [1]
   Kadın, ataerkillik, evde kalma, intihar, erken Cumhuriyet dönemi, Tarık Buğra, hikâye incelemesi./ Woman, patriarchy, spinsterhood, suicide, early Republican Turkey, Tarık Buğra, story analysis. [1]
   Medeniyet, Felsefe, Kimlik, Öteki [1]
   Ömer Seyfettin, Safiye Erol, nesil çatışması, metin incelemesi. [1]
   Rüyâ, Ziya Paşa, Düşlerin Yorumu, Sigmund Freud, Fantezi, Metin Tahlili. / Rüyâ, Ziya Paşa, The Interpretation of Dreams, Sigmund Freud, Fantasy, Textual Analysi [1]
   Sabahattin Ali, Ses, dramatik ironi, metin tahlili. [1]
   Safiye Erol, Dineyri Papazı, narsisizm, psikanalitik kuram, metin incelemesi. / Safiye Erol, Dineyri Papazı, narcissism, psychoanalytic theory, textual analysis [1]
   Safiye Erol, Dineyri Papazı, yüce birey arketipi, Carl Gustav Jung, metin incelemesi. [1]
   Safiye Erol, kadın, aile, modernism, İslam. / Safiye Erol, woman, family, modernism, Islam [1]
   Safiye Erol, modern Türk romanı, edebiyat tarihi [1]
   Safiye Erol, Sâmiha Ayverdi, mektup, dost sanatkârlar [1]
   Şinasi, Ziya Paşa, atasözü, şiir, poetika, söylemlerarasılık, karşılaştırmalı analiz./ Şinasi, Ziya Pasha, proverb, poetry, poetics, interdiscursivity, comparative analysis. [1]
   Tevfik Fikret, İnanmak İhtiyacı, varoluşçuluk, umutsuzluk, şiir incelemesi, Soren Kierkegaard. [1]
   Ziya Osman Saba, metin incelemesi, kronotop kavramı, mekân, zaman, M. Bakhtin. / Ziya Osman Saba, textual analysis, concept of chronotope, space, time, M. Bakhtin. [1]